CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CRAIGSLIST. Chúng tôi (craigslist, Inc.) hy vọng bạn sẽ thấy hữu ích. Khi truy cập hoặc tương tác với máy chủ, dịch vụ, trang web, ứng dụng di động ("Ứng dụng") của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung/bài đăng liên quan nào (gọi chung là "CL") theo cách khác, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng ("TOU") này (được cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 8 năm 2019). Bạn thừa nhận và đồng ý CL là một trang web tư nhân thuộc quyền sở hữu và vận hành của craigslist, Inc. Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng CL thay mặt cho doanh nghiệp, bạn tuyên bố và bảo đảm với CL rằng bạn được ủy quyền chấp nhận TOU thay mặt cho doanh nghiệp đó và doanh nghiệp đó đồng ý với TOU. Nếu bạn không đồng ý với TOU, bạn không được phép sử dụng CL hoặc tải xuống Ứng dụng. Chúng tôi có thể có toàn quyền quyết định sửa đổi TOU vào bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ những thay đổi và chịu sự ràng buộc bởi những thay đổi đó nếu bạn tiếp tục sử dụng CL. Chính sách về quyền riêng tư (cl.com/about/privacy.policy), danh sách bị cấm (cl.com/about/prohibited) và tất cả các chính sách, quy tắc trang web và thỏa thuận khác của chúng tôi theo tham chiếu dưới đây hoặc về CL, được tích hợp đầy đủ vào TOU này, và bạn cũng đồng ý với nội dung đó.

GIẤY PHÉP. Nếu bạn đồng ý về TOU và (1) đủ tuổi và khả năng sử dụng CL và chịu sự ràng buộc bởi TOU, hoặc (2) sử dụng CL thay mặt cho một doanh nghiệp, do đó ràng buộc doanh nghiệp đó theo TOU, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép sử dụng CL hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và tuân thủ TOU; việc sử dụng không có giấy phép là trái phép. Bạn đồng ý không hiển thị, "xây dựng khung", tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, cấp phép hoặc bán nội dung từ CL, ngoại trừ những bài đăng bạn tạo. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không giới hạn trên toàn thế giới, được thanh toán đầy đủ/có thể cấp phép thêm để sử dụng, sao chép, hiển thị, phân phối và tạo các tác phẩm phái sinh từ nội dung bạn đăng.

SỬ DỤNG. Trừ khi được chúng tôi cấp phép theo thỏa thuận bằng văn bản hoặc điện tử riêng biệt, bạn đồng ý không sử dụng hoặc cung cấp phần mềm (ngoại trừ Ứng dụng và trình duyệt web và máy khách email của chúng tôi) hoặc các dịch vụ tương tác hoặc phối hợp với CL, ví dụ: để tải xuống, tải lên, tạo/truy cập/sử dụng tài khoản, đăng, gắn cờ, gửi email, tìm kiếm hoặc sử dụng điện thoại di động. Bạn đồng ý không sao chép/thu thập nội dung CL thông qua robot, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh, trình bóc tách dữ liệu, trình duyệt dữ liệu hoặc bất kỳ trình tương đương tự động hoặc thủ công nào (ví dụ: bằng tay). Các bài đăng/thông tin trao đổi/tài khoản sai lệch, không được yêu cầu và/hoặc bất hợp pháp đều bị cấm, như mua hoặc bán tài khoản. Bạn đồng ý không đăng nội dung bị cấm theo bất kỳ chính sách hoặc quy tắc nào của CL được tham chiếu ở trên ("Nội dung Bị cấm"). Bạn đồng ý không lạm dụng quy trình gắn cờ hoặc báo cáo của CL. Bạn đồng ý không thu thập thông tin người dùng CL hoặc can thiệp vào CL. Bạn đồng ý việc chúng tôi có thể toàn quyền kiểm duyệt quyền truy cập/sử dụng CL, ví dụ: bằng cách chặn, lọc, phân loại lại, xếp hạng lại, xóa, trì hoãn, duy trì, bỏ qua, xác minh hoặc chấm dứt quyền truy cập/giấy phép/tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (1) không bỏ qua quyền kiểm duyệt đã nêu, (2) chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về việc kiểm duyệt hoặc không kiểm duyệt, và (3) chúng tôi không nói hoặc làm những gì để từ bỏ quyền kiểm duyệt của mình, hoặc không. Trừ khi được chúng tôi cấp phép theo thỏa thuận bằng văn bản hoặc điện tử riêng biệt, bạn đồng ý không (i) thuê, cho thuê, bán, công bố, phân phối, cấp phép, cấp phép thêm, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc cung cấp theo cách khác CL hoặc giao diện lập trình ứng dụng của chúng tôi ("API"), (ii) sao chép, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh, dịch ngược, thiết kế kỹ thuật đảo ngược, dịch, bản địa hóa, port hoặc sửa đổi Ứng dụng, API, bất kỳ mã trang web nào hoặc bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp CL, (iii) kết hợp hoặc tích hợp CL hoặc API với bất kỳ phần mềm, công nghệ, dịch vụ hoặc tài liệu nào không được chúng tôi cho phép, (iv) tránh mọi chức năng kiểm soát quyền truy cập hoặc bảo vệ CL hoặc API theo cách khác, hoặc (v) xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, thương hiệu nào hoặc thông báo về quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý không sử dụng CL hoặc API dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào xâm phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân nào hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH. Bạn cũng đồng ý rằng nếu bạn vi phạm TOU, hoặc bạn khuyến khích, hỗ trợ, hưởng lợi hoặc khiến người khác làm như vậy, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm chung và riêng trước chúng tôi về các thiệt hại ước tính như sau: (A) thu thập thông tin của người dùng CL, bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng - $1 mỗi lần vi phạm; (B) công bố/sử dụng sai thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng của bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng CL mà không được bên thứ ba đó đồng ý bằng văn bản rõ ràng - $1.000 mỗi lần vi phạm; (C) xuyên tạc thông tin nhận dạng hoặc liên kết của bạn đối với bất kỳ ai liên quan đến việc bạn sử dụng CL - $1.000 mỗi lần vi phạm; (D) đăng hoặc cố gắng đăng Nội dung Bị cấm - $4 mỗi lần vi phạm; (E) đăng hoặc cố gắng đăng Nội dung Bị cấm trong bất kỳ phần đã trả phí nào của CL - giá cho mỗi bài đăng áp dụng cho phần đó của CL; (F) gửi email trái phép/không theo yêu cầu đến địa chỉ email có được từ CL - $25 mỗi lần vi phạm; (G) sử dụng thông tin người dùng CL để thực hiện/gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi hoặc thông tin trao đổi trái phép/không theo yêu cầu cho người dùng CL - $500 mỗi văn bản/cuộc gọi/thông tin trao đổi; (H) tạo tài khoản CL sai lệch hoặc bất hợp pháp hoặc mua/bán tài khoản CL - $4 mỗi lần vi phạm; (I) lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng quy trình báo cáo hoặc gắn cờ của CL - $1 mỗi lần vi phạm; (J) phân phối bất kỳ phần mềm nào để tạo điều kiện cho vi phạm Phần SỬ DỤNG - $1.000 mỗi lần vi phạm; (K) tổng hợp, hiển thị, xây dựng khung, sao chép, nhân bản, tái tạo, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, cấp phép, bán hoặc khai thác nội dung CL cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi - $3.000 cho mỗi ngày bạn vi phạm; (L) yêu cầu, xem hoặc truy cập hơn 1.000 trang CL trong bất kỳ khoảng thời gian 24 giờ nào - $0,25 mỗi trang trong khoảng thời gian 24 giờ sau 1.000 trang đầu tiên; (M) bỏ qua hoặc cố gắng bỏ qua các nỗ lực tiết chể của chúng tôi - $4 mỗi lần vi phạm. Bạn đồng ý rằng những khoản tiền này là (1) ước tính hợp lý về thiệt hại của chúng tôi (vì thiệt hại thực tế thường rất khó tính), (2) không phải là tiền phạt và (3) không giới hạn khả năng phục hồi của chúng tôi theo bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc khiếu nại nào, bao gồm các thiệt hại theo luật định và các biện pháp giảm nhẹ công bằng khác (ví dụ: đối với thư rác, chúng tôi có thể chọn giữa các thiệt hại ước tính ở trên hoặc các thiệt hại theo luật định theo quy định chống thư rác). Bạn cũng đồng ý rằng các vi phạm lặp lại của phần USE sẽ gây tổn hại không thể khắc phục và cho phép chúng tôi được giảm nhẹ theo lệnhtòa hoặc công bằng ngoài bồi thường thiệt hại bằng tiền tệ.

PHÍ. Khi bạn thực hiện một bài đăng được trả phí (cl.com/about/help/posting_fees), bạn cho phép chúng tôi tính phí tài khoản của bạn. Bất kỳ thuế nào đều là khoản bổ sung. Phí không được hoàn lại, ngay cả đối với các bài đăng chúng tôi đã xóa, trì hoãn, bỏ qua, phân loại lại, xếp hạng lại, hoặc tiết chế theo cách khác. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ bài đăng nào.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM & TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. Trong toàn bộ phạm vi được pháp luật cho phép, craigslist, Inc., và cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, chi nhánh liên kết và bên kế thừa của công ty quan tâm ("Thực thể CL") (1) không đưa ra cam kết, bảo đảm hoặc tuyên bố nào cho CL, bao gồm tính đầy đủ, chính xác, sẵn có, kịp thời, sở hữu, bảo mật hoặc độ tin cậy; (2) cung cấp CL trên cơ sở "BAN ĐẦU" và "SẴN CÓ" và mọi rủi ro khi sử dụng CL đều do bạn đảm nhận; (3) từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tính chính xác, khả năng bán được, độ phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm và tất cả các bảo đảm phát sinh từ quá trình giao dịch, sử dụng hoặc thực hành thương mại; và (4) từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với hành vi, thiếu sót hoặc hành xử của bạn hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến CL. Các thực thể CL KHÔNG chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc những tổn thất khác, bao gồm lợi nhuận bị mất, doanh thu, dữ liệu, thiện chí, v.v. phát sinh từ hoặc liên quan đến CL và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý vượt quá $100 hoặc số tiền bạn đã trả cho chúng tôi trong năm trước tổn thất đó. Một số khu vực pháp lý hạn chế hoặc thay đổi tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn này, vì vậy một số khu vực có thể không áp dụng cho bạn.

KHIẾU NẠI & BỒI THƯỜNG. Bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân hành động, yêu cầu hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến CL ("Khiếu nại") sẽ được chi phối theo luật pháp nội bộ của California mà không liên quan đến xung đột của quy định pháp lý, ngoại trừ trong phạm vi chi phối của luật liên bang Hoa Kỳ. Bất kỳ Khiếu nại nào sẽ được giải quyết riêng theo tòa án ở San Francisco, CA (ngoại trừ chúng tôi có thể tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ sơ bộ hoặc theo lệnh tòa ở bất cứ đâu). Bạn đồng ý (1) đệ trình lên khu vực pháp lý cá nhân của tòa án ở San Francisco, CA; (2) bồi thường và giữ cho Thực thể CL không bị tổn hại do bất kỳ Khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ bên thứ ba và liên quan đến việc bạn sử dụng CL; và (3) chịu trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm về bất kỳ Khiếu nại nào chúng tôi có thể có đối với cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh liên kết hoặc bất kỳ bên nào khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, được bạn trả tiền, chỉ đạo hoặc kiểm soát hoặc hành động vì lợi ích của bạn.

THƯƠNG HIỆU. CRAIGSLIST, "CL" và logo biểu tượng hòa bình là các thương hiệu đã đăng ký với Văn phòng Cấp bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ và với nhiều văn phòng thương hiệu trên toàn thế giới.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC. Trừ khi bạn đã ký thỏa thuận bằng văn bản hoặc điện tử riêng biệt với chúng tôi có tham chiếu rõ ràng về TOU, đây là toàn bộ thỏa thuận độc quyền giữa chúng tôi và bạn, và thay thế tất cả hiểu biết, thỏa thuận, tuyến bố và bảo đảm trước đó và cùng thời cả bằng văn bản và lời nói. Người dùng tuân theo giấy phép trước bằng văn bản có thể truy cập CL theo cách đó cho đến khi chấm dứt quyền. Hành động hoặc im lặng của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác không từ bỏ, sửa đổi hoặc hạn chế TOU hoặc khả năng thực thi của chúng tôi. Các phần SỬ DỤNG, THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH, và KHIẾU NẠI & BỒI THƯỜNG vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt TOU, và bạn sẽ vẫn bị ràng buộc theo các phần đó. Nếu một điều khoản của TOU không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị hạn chế trong phạm vi tối thiểu có thể và được bổ sung bằng điều khoản hợp lệ thể hiện tốt nhất ý định của các bên. Phiên bản tiếng Anh của TOU chi phối mọi bản dịch. Nếu bạn tin tưởng một cách hợp lý rằng nội dung vi phạm quyền IP của bạn, hãy xem cl.com/about/dmca.