VÄLKOMMEN TILL CRAIGSLIST. Vi (craigslist, Inc.) hoppas att du tycker de är användbara. Genom att gå till eller på annat sätt interagera med våra servrar, tjänster, webbplatser, mobil-app ("App"), eller något associerat innehåll/inlägg (tillsammans, "CL"), godkänner du dessa användarvillkor ("TOU") (senast uppdaterade 16 augusti 2019). Du bekräftar och samtycker till att CL är en privat sajt som ägs och drivs av craigslist, Inc. Om du går in på eller använder CL för ett företags räkning, lovar och garanterar du CL att du har behörighet att godkänna användarvillkoren för det företagets räkning och att det företaget godkänner användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren, får du inte använda CL eller ladda ner appen. Vi kan ändra användarvillkoren efter vårt gottfinnande när som helst. Du ansvarar för att regelbundet kontrollera om det gjorts ändringar och är bunden av användarvillkoren om du fortsätter använda CL. Vår sekretesspolicy (cl.com/about/privacy.policy), vår förbjudna lista (cl.com/about/prohibited), och alla andra policyer, sajtregler och avtal som hänvisas till nedan eller på CL, är helt införlivade i dessa användarvillkor och du samtycker även till dem.

LICENS. Om du samtycker till användarvillkoren och (1) är myndig och har förmåga att använda CL och vara bunden av användarvillkoren, eller (2) använder CL för ett företags räkning, och därigenom gör det företaget bundet av användarvillkoren, ger vi dig en begränsad, oåterkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att använda CL i enlighet med användarvillkoren; användning utan licens är inte tillåten. Du samtycker till att inte visa upp, "rama in", göra härledande verk, distribuera, licensiera eller sälja innehåll från CL, bortsett från inlägg du skapar. Du ger oss en oupphörlig, oåterkallelig, obegränsad, världsomspännande, till fullo betalt/underlicensierbart tillstånd att använda, kopiera, visa upp, distribuera och göra härledande verk från innehåll du postar.

ANVÄNDNING. Såvida du inte fått tillstånd av oss i ett separat skriftligt eller elektroniskt avtal, samtycker du till att inte använda eller tillhandahålla mjukvara (utom vår app och webbläsare för allmänna ändamål och e-postklienter) eller tjänster som interagerar eller samverkar med CL t.ex. för att ladda ner, ladda upp, skapa/gå till/använda ett konto, posta, flagga, mejla, söka eller använda mobil. Du samtycker till att inte kopiera/samla in CL-innehåll via robotar, spindlar, skript, skrapare, crawlare eller någon automatisk eller manuell motsvarighet (t.ex. för hand). Vilseledande, icke beställda och/eller olagliga inlägg/kommunikationer/konton är förbjudna liksom att köpa eller sälja konton. Du samtycker till att inte posta innehåll som är förbjudet enligt någon av CL:s policyer eller regler som hänvisas till ovan ("Förbjudet innehåll"). Du samtycker till att inte missbruka CL:s flaggnings- eller rapporteringsprocedurer. Du samtycker till att inte samla in CL-användarinformation eller hindra eller störa CL. Du samtycker till att vi kan moderera CL-åtkomst/användning efter eget gottfinnande t.ex. genom att blockera, filtrera, kategorisera om, ranka om, radera, fördröja, lagra, utelämna, verifiera eller avsluta din åtkomst/licens/konto. Du samtycker till att (1) inte kringgå nämnda moderering, (2) vi inte är ansvarsskyldiga för moderering eller utebliven moderering, och till att (3) ingenting vi säger eller gör frånsäger oss vår rätt att moderera eller inte moderera. Såvida du inte fått tillstånd av oss i ett separat skriftligt eller elektroniskt avtal, samtycker du till att inte (i) hyra, leasa, sälja, publicera, distribuera, licensiera, underlicensiera, överlåta, överföra eller på annat sätt göra CL tillgängligt eller vårt applikationsprogrammerings-gränssnitt ("API"), (ii) kopiera, anpassa, skapa härledande verk från, dekompilera, bakåtutveckla, översätta, lokalisera, portera eller modifiera appen, API:n, någon webbplatskod eller någon mjukvara som används för att tillhandahålla CL, (iii) kombinera eller integrera CL eller API:n med mjukvara, teknik, tjänster eller material som inte är godkänt/godkända av oss, (iv) kringgå funktioner som styr åtkomst till eller på annat sätt skyddar CL eller API:n eller (v) ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättigheter. Du samtycker till att inte använda CL eller API:n på ett sätt eller för något syfte som gör intrång i, missbrukar eller på annat sätt bryter mot några immateriella äganderättigheter eller andra personers rättigheter eller som bryter mot gällande lagstiftning.

AVTALSVITEN Du samtycker dessutom till att om du bryter mot användarvillkoren, eller om du uppmuntrar, stöder, drar fördel av eller förmår andra att göra det, kommer du att vara gemensamt och solidariskt ansvarig till oss för avtalsviten enligt följande för: (A) insamling/upptagande av CL-användares information, inklusive personlig eller identifierande information - 1 $ per överträdelse; (B) publicering/missbruk av personlig eller identifierande information om en tredje part i samband med din användning av den partens uttryckliga skriftliga samtycke - 1 000 $ per överträdelse; (C) förvränga din identitet eller koppling till någon i samband med din användning av CL - 1000 $ per överträdelse; (D) posta eller försöka posta förbjudet innehåll - 4 $ per överträdelse; (E) posta eller försöka posta förbjudet innehåll i något betalt avsnitt av CL - priset per inlägg som är tillämpligt för det avsnittet av CL; (F) skicka ett obehörigt/oönskat e-postmeddelande till en e-postadress som erhållits från CL - 25 $ per överträdelse; (G) använda CL-användarinformation för att göra/skicka ett obehörigt/oönskat textmeddelande, samtal, eller kommunikation till en CL-användare - 500 $ per sms/samtal/kommunikation; (H) skapa ett vilseledande eller olagligt CL-konto eller köpa/sälja ett CL-konto - 4 $ per överträdelse; (I) missbruka eller försöka missbruka CL:s flaggnings- eller rapporteringsprocedurer - 1 $ per överträdelse; (J) distribuera mjukvara för att möjliggöra överträdelser av USE-avsnittet - 1 000 $ per överträdelse; (K) aggregera, visa upp, rama in, kopiera, duplicera, reproducera, göra härledande verk från, distribuera, licensiera, sälja eller exploatera CL-innehåll för något syfte utan vårt uttryckliga samtycke - 3 000 $ för varje dag du ägnar dig åt sådana överträdelser; (L) fråga efter, se eller gå till mer än 1 000 sidor av CL under en 24-timmarsperiod - 0,25 $ per sida under 24-timmarsperioden efter de första 1 000 sidorna; (M) kringgå eller försöka kringgå våra modereringsansträngningar - 4 $ per överträdelse. Du samtycker till att dessa belopp är (1) en skälig uppskattning av vår skadeersättning (eftersom faktiska skador/skadestånd ofta är svåra att beräkna), (2) inte ett bötesbelopp, och (3) inte på annat sätt är begränsande avseende vår möjlighet till återhämtning under någon juridisk teori eller något krav, inklusive lagstadgat skadestånd och annan rimlig upprättelse (t.ex. för skräppost, kan vi välja mellan ovanstående lagstadgade skadestånd enligt lagen mot skräppost). Du samtycker dessutom till att upprepade överträdelser av USE-avsnittet kommer att skada oss oåterkalleligt och ge oss rätt till förelägganden eller andra motsvarande rättsmedel.

AVGIFTER. När du gör ett betalt inlägg (cl.com/about/help/posting_fees), ger du oss tillstånd att debitera ditt konto. Eventuell skatt tillkommer. Avgifter är icke återbetalningspliktiga, även för inlägg vi tar bort, fördröjer, utelämnar, kategoriserar om, rankar om eller på annat sätt modererar. Vi kan neka ett inlägg.

FRISKRIVNING OCH ANSVARSSKYLDIGHET Så långt lagen tillåter, lämnar craigslist, Inc., och dess ledningspersonal, direktörer, anställda, ombud, licensgivare, dotterbolag och efterföljande intressenter ("CL-enheter") (1) inga löften, garantier eller utfästelser avseende CL, inklusive dess fullständighet, korrekthet, tillgänglighet, läglighet, konvenans, säkerhet eller pålitlighet; (2) tillhandahåller CL i "BEFINTLIGT SKICK" och eventuell risk med att använda CL bärs av dig; (3) friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive avseende korrekthet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång och alla garantier som uppstår från handläggningen, användningen eller affärsmetoder; och (4) friskriver sig från allt skadeståndsansvar elelr ansvar för handlingar, underlåtelser eller ditt eller någon parts uppförande angående CL. CL-enheter är INTE ansvarsskyldiga för några direkta, indirekta, följdskador, oavsiktliga skador, särskilda skador, straffrättsliga ekonomiska påföljder eller andra förluster, inklusive förlust av intäkter, vinster, data, goodwill, etc. som uppstår från eller är relaterade till CL, och under inga omständigheter ska sådan ansvarsskyldighet överstiga 100 $ eller det belopp du betalat till oss under som föregår sådan förlust. Vissa jurisdiktioner begränsar eller ändrar dessa friskrivningsklausuler och begränsningar, så vissa kanske inte gäller dig.

KRAV OCH SKADESTÅND Eventuella anspråk, fordringar, krav eller tvister som uppstår från eller är relaterade till CL ("Krav") kommer att styras av interna lagar i Kalifornien, utan hänsyn till konflikter i lagvalsregler, utom i den utsträckning de styrs av amerikansk federal lagstiftning. Eventuella krav kommer endast att lösas av domstolar i San Francisco, CA (bortsett från att vi kan söka preliminärt föreläggande elelr domstolsföreläggande var som helst). Du samtycker till att (1) tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med domstolarna i San Fransisco, CA som första instans; (2) gottgöra och hålla CL-enheter skadeslösa från alla anspråk, förluster, ansvarsskyldigheter eller utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår från en tredje part och rör din användning av CL; och (3) vara ansvarsskyldig och ansvarig för eventuella krav vi kan ha mot dina ledningspersoner, direktörer, anställda, ombud, dotterbolag eller någon annan part, direkt eller indirekt, som betalas, leds eller kontrolleras av dig eller som agerar till förmån för dig.

VARUMÄRKEN. CRAIGSLIST, "CL" och fredssymbol-logotypen är registrerade varumärken hos United States Patent and Trademark Office och med flera varumärkesbyråer runt om i världen.

ÖVRIGT Såvida du inte ingått ett separat skriftligt eller elektroniskt avtal med oss som uttryckligen hänvisar till användavillkoren, är detta det exklusiva och hela avtalet mellan oss och dig och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, utfästelser och garantier, både skriftliga och muntliga. Användare med tidigare skriftliga licenser kan gå till CL därigenom fram tills auktoriseringen upphör. Våra handlingar eller tystnad gentemot dig eller någon annan, frångår, ändrar eller begränsar inte användarvillkoren eller vår möjlighet att genomdriva dem. Avsnitten ANVÄNDNING, AVTALSVITEN OCH KRAV OCH KOMPENSATION överlever användarvillkorens upphävande och du kommer att fortsätta vara bunden av dessa avsnitt. Om ett villkor i användarvillkoren inte går att genomdriva, ska det vara begränsat till den minsta möjliga utsträckning och kompletteras med en giltig bestämmelse som bäst ger uttryck för parternas avsikt. Den engelska versionen av användarvillkoren gäller över eventuella översättningar. Om du har rimliga skäl att tro att innehåll kränker dina IP-rättigheter, se cl.com/about/dmca.