TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN CRAIGSLIST-PALVELUA Toivottavasti tämä craigslist, Inc:n ylläpitämä palvelu on mielestäsi hyödyllinen. Käyttämällä palvelimiamme, palvelujamme, verkkosivustojamme, mobiilisovellusta (jäljempänä Sovellus) tai mitä tahansa niihin liittyviä sisältöjä tai ilmoituksia (yhteisnimeltään CL-palvelu) taikka olemalla muutoin vuorovaikutuksessa CL-palvelun kanssa käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot (päivitetty viimeksi 16.8.2019). Käyttäjä hyväksyy sen, että CL-palvelu on yksityinen sivusto, jonka omistaa ja jota ylläpitää craigslist, Inc. Jos käyttäjä käyttää CL-palvelua yrityksen puolesta, käyttäjä vakuuttaa ja takaa CL-palvelulle, että hänellä on valtuudet hyväksyä Käyttöehdot tämän yrityksen puolesta ja että tämä yritys hyväksyy Käyttöehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää CL-palvelua eikä ladata Sovellusta. Käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin vain oman harkintamme mukaan. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan muutokset aika ajoin. Muutetut ehdot sitovat käyttäjää, jos hän jatkaa CL-palvelun käyttöä. Tietosuojakäytäntömme (cl.com/about/privacy.policy), kieltoluettelomme (cl.com/about/prohibited) ja kaikki muut käytäntömme, sivustoa koskevat säännöt ja sopimukset, joihin viitataan jäljempänä tai CL-palvelussa, sisältyvät kokonaisuudessaan näihin Käyttöehtoihin, ja käyttäjä hyväksyy myös ne.

KÄYTTÖOIKEUS. Jos käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot ja (1) on ikänsä puolesta sekä muutoinkin täysivaltainen käyttämään CL-palvelua ja sitoutumaan Käyttöehtoihin tai jos käyttäjä (2) käyttää CL-palvelua yrityksen puolesta ja näin sitoo yrityksen Käyttöehtoihin, käyttäjälle myönnetään rajoitettu, peruutettavissa oleva, yksinoikeudeton ja siirto-oikeudeton oikeus käyttää CL-palvelua Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeudeton käyttö ei ole sallittua. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän esitä CL-palvelun sisältöä, ei tuo sitä näkyviin kehyksessä, ei tee siitä johdannaisteoksia eikä jakele, lisensoi eikä myy sitä, pois lukien käyttäjän omat ilmoitukset. Käyttäjä myöntää meille ikuisen, peruuttamattoman, rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, täysin maksetun/alilisensoitavan oikeuden käyttää, kopioida, esittää ja jaella käyttäjän julkaisemaa sisältöä sekä tehdä siitä johdannaisteoksia.

KÄYTTÖ. Ellemme ole antaneet kirjallisesti tai sähköisesti myönnettyä erillistä käyttöoikeutta, käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä ja toimittamatta ohjelmistoja (pois lukien oma Sovelluksemme sekä yleiseen käyttöön tarkoitetut verkkoselaimet ja sähköpostiohjelmat) ja palveluja, jotka perustuvat vuorovaikutukseen tai yhteistoimintaan CL-palvelun kanssa esimerkiksi seuraavissa tarkoituksissa: tietojen lataus tai tietojen siirto toisaalle, tilin luominen ja käyttö, julkaiseminen, ilmoittaminen, lähettäminen sähköpostitse, hakutoiminnot ja mobiilikäyttö. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän kopioi eikä kerää CL-palvelun sisältöä erilaisten robottien ja keruutoimintojen (engl. esimerkiksi spider, scraper ja crawler) tai vastaavien automaattisten välineiden avulla eikä manuaalisin toimin (esimerkiksi käsin). Harhaanjohtavat, ei-toivotut ja/tai laittomat ilmoitukset/viestit/tilit ovat kiellettyjä. Myös tilien ostaminen ja myyminen on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän julkaise sisältöä, joka on kielletty missä tahansa edellä mainituissa CL-palvelun käytännöissä tai säännöissä (jäljempänä Kielletty sisältö). Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän käytä CL-palvelun ilmoitus- tai raportointiprosesseja väärin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän kerää CL-palvelun käyttäjätietoja eikä kajoa CL-palvelun toimintaan. Käyttäjä hyväksyy sen, että CL-palvelun käyttöoikeutta tai palvelun käyttöä voidaan valvoa oman harkintamme mukaan. Esimerkkejä mahdollisista toimista ovat käyttäjän käytön, käyttöoikeuden tai tilin estäminen, suodatus, uudelleenluokittelu, sijoituksen muuttaminen, poistaminen, lykkäys, julkaisemasta pidättäytyminen, hylkääminen, todentaminen tai irtisanominen. Käyttäjä (1) sitoutuu olemaan ohittamatta mainittuja valvontakeinoja sekä hyväksyy sen, (2) että meillä ei ole velvollisuutta valvontaan tai valvomatta jättämiseen ja (3) ettei mikään lausumamme tai tekomme tarkoita luopumista oikeudesta valvontaan tai valvomatta jättämiseen. Käyttäjä hyväksyy sen, että ellei hänelle ole annettu kirjallisesti tai sähköisesti myönnettyä erillistä käyttöoikeutta, käyttäjä (i) ei saa vuokrata, liisata, myydä, julkaista, jaella, lisensoida, alilisensoida, luovuttaa eikä siirtää CL-palvelua tai sovellusliittymäämme (jäljempänä API-rajapinta) eikä muutoin tuoda niitä saataville, (ii) ei saa kopioida, mukauttaa, kääntää takaisin lähdekielelle, käsitellä käänteistekniikan avulla, kääntää, lokalisoida, sovittaa tai muokata Sovellusta, API-rajapintaa, mitään verkkosivuston koodia eikä mitään ohjelmistoa, jota käytetään CL-palvelun toimituksessa, eikä luoda niistä johdannaisteoksia, (iii) ei saa ilman valtuutustamme yhdistää tai integroida CL-palvelua eikä API-rajapintaa mihinkään ohjelmistoon, teknologiaan, palveluihin tai aineistoihin, (iv) ei saa kiertää mitään toimintoja, jotka valvovat CL-palvelun tai API-rajapinnan käyttöä tai muutoin suojaavat niitä, (v) eikä saa poistaa eikä muuttaa mitään tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muihin omistusoikeuksiin liittyviä merkintöjä. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän käytä CL-palvelua eikä API-rajapintaa millään sellaisella tavalla eikä mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka loukkaa, käyttää väärin tai muutoin rikkoo mitä tahansa ja kenen tahansa immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta tai joka rikkoo mitä tahansa sovellettavaa lakia.

SOPIMUSSAKOT. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että jos hän rikkoo Käyttöehtoja, rohkaisee tai tukee niiden rikkomista, hyötyy niiden rikkomisesta tai aiheuttaa muiden tekemän sopimusrikkomuksen, käyttäjä on yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan meille sopimussakkoa seuraavasti: (A) CL-palvelun käyttäjätietojen kerääminen, mukaan lukien henkilötiedot ja tunnistetiedot – 1 $ rikkomusta kohden; (B) kolmannen osapuolen henkilötietojen tai tunnistetietojen julkaiseminen/väärinkäyttö CL-palvelun käytön yhteydessä ilman kyseisen osapuolen nimenomaista kirjallista suostumusta – 1 000 $ rikkomusta kohden; (C) oman henkilöllisyyden tai toiseen henkilöön liittyvän yhteyden vääristely CL-palvelun käytön yhteydessä – 1 000 $ rikkomusta kohden; (D) Kielletyn sisällön julkaiseminen tai julkaisuyritys – 4 $ rikkomusta kohden; (E) Kielletyn sisällön julkaiseminen tai julkaisuyritys missä tahansa CL-palvelun maksullisessa osiossa – kunkin ilmoituksen hinta CL-palvelun kyseisessä osiossa; (F) luvattoman tai ei-toivotun sähköpostiviestin lähettäminen CL-palvelusta saatuun sähköpostiosoitteeseen – 25 $ rikkomusta kohden; (G) CL-palvelun käyttäjätietojen hyödyntäminen luvattomaan tai ei-toivottuun tekstiviestiin, puheluun tai viestiin ja tällaisen viestin lähettäminen tai puhelun soittaminen CL-palvelun käyttäjälle – 500 $ tekstiviestiä/puhelua/viestiä kohden; (H) harhaanjohtavan tai laittoman tilin luominen CL-palveluun taikka tällaisen tilin myyminen tai ostaminen – 4 $ rikkomusta kohden; (I) CL-palvelun ilmoitus- tai raportointiprosessien väärinkäyttö tai väärinkäytön yritys – 1 $ rikkomusta kohden; (J) minkä tahansa sellaisen ohjelmiston jakelu, joka helpottaa KÄYTTÖ-jakson ehtojen rikkomista – 1 000 $ rikkomusta kohden; (K) CL-palvelun sisällön koostaminen, esittäminen, kopiointi, toisintaminen, jakelu, lisensointi, myyminen tai johdannaisteosten luominen siitä sekä CL-palvelun sisällön hyödyntäminen mihin tahansa tarkoitukseen ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme – 3 000 $ tällaiseen rikkomukseen osallistumisen päivää kohden; (L) yli 1 000:n CL-palveluun kohdistuvan sivunpyynnön esittäminen, yli 1 000 sivun katselu tai käyttö 24 tunnin ajanjakson aikana – 0,25 $ sivua kohden kyseisen 24 tunnin jakson aikana 1 000 kappaletta ylittävistä sivuista; (M) valvontatoimien kiertäminen tai kiertämisyritys – 4 $ rikkomusta kohden. Käyttäjä hyväksyy sen, että nämä summat (1) ovat kohtuullinen arvio meille koituvista vahingoista (todellisten vahinkojen on usein vaikeaa), ja että ne (2) eivät ole rangaistus (3) eivätkä muutoin rajoita mahdollisuuttamme hakea korvausta minkä tahansa oikeusteorian tai vaateen perusteella, mukaan lukien lakisääteiset vahingonkorvaukset ja muut kohtuudenmukainen korvaukset (esimerkiksi roskapostin yhteydessä meillä on oikeus valita edellä mainittujen sopimussakkojen ja lakisääteisten, roskapostin torjuntaa koskevan lain mukaisten vahingonkorvausten välillä). Lisäksi käyttäjä hyväksyy sen, että KÄYTTÖ-jaksoon liittyvät toistuvat sopimusrikkomukset tuottavat peruuttamatonta vahinkoa ja antavat meille rahallisten vahingonkorvausten lisäksi oikeuden kieltomääräyksiin tai kohtuudenmukaisiin korvauksiin.

MAKSUT. Kun käyttäjä jättää maksullisen ilmoituksen (cl.com/about/help/posting_fees), hän antaa meille oikeuden veloittaa maksun tililtään. Summaan lisätään mahdolliset verot. Maksuja ei palauteta, ei myöskään ilmoituksista, jotka poistetaan, hylätään tai luokitellaan uudelleen tai joiden sijoitusta muutetaan tai julkaisua lykätään tai joihin kohdistetaan muita muutostoimia. Palvelulla on oikeus kieltäytyä minkä tahansa ilmoituksen julkaisemisesta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUVELVOLLISUUS. Siinä määrin kuin laki sallii craigslist, Inc. ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, lisenssinhaltijat, tytäryhtiöt ja oikeudenomistajat (jäljempänä CL-oikeushenkilöt) (1) eivät anna mitään CL-palvelua koskevia lupauksia, takuita tai lausumia, mukaan lukien CL-palvelun eheyttä, virheettömyyttä, käytettävyyttä, ajantasaisuutta, asianmukaisuutta, turvallisuutta tai luotettavuutta koskevat lausumat; (2) toimittavat CL-palvelun ” SELLAISENAAN ” ja ” SELLAISENA KUIN SE ON KÄYTETTÄVISSÄ ”, ja käyttäjä vastaa kaikista itselleen CL-palvelun käytöstä mahdollisesti koituvista riskeistä; (3) sanoutuvat irti kaikista nimenomaisista tai konkludenttisista takuista, jotka koskevat ajantasaisuutta, taloudellista hyödynnettävyyttä, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuutta, sekä kaikista takuista, jotka perustuvat kauppatapaan, käyttöön tai kaupanteon käytäntöön, ja (4) sanoutuvat irti kaikista velvollisuuksista ja vastuista, jotka liittyvät käyttäjän tai minkä tahansa muun osapuolen CL-palveluun liittyviin tekoihin, laiminlyönteihin tai muihin toimiin. CL-oikeushenkilöt EIVÄT ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä, rangaistavista tai muista menetyksistä, mukaan lukien esimerkiksi saamatta jääneet tai menetetyt voitot, tulot, tiedot ja goodwill-arvo, jotka johtuvat CL-palvelusta tai liittyvät siihen, eikä tällainen vastuu missään tapauksessa ole suurempi kuin 100 $ tai summa, jonka käyttäjä on maksanut palvelulle tällaista menetystä edeltävänä vuonna. Joillakin hallintoalueilla näitä rajoituksia ja vastuuvapauslausekkeita on rajoitettu tai muutettu, joten jotkin niistä eivät ehkä koske käyttäjää.

VAATEET JA KORVAUSVASTUU. Kaikkiin vaateisiin, kanneperusteisiin, vaatimuksiin ja erimielisyyksiin, joiden syynä on CL-palvelu tai jotka liittyvät siihen (jäljempänä Vaateet), sovelletaan Kalifornian osavaltion omaa lainsäädäntöä ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä, ellei Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki Vaateet ratkaistaan yksinomaan San Franciscon (Kalifornia) tuomioistuimissa (tästä huolimatta palvelun ylläpitäjällä on oikeus hakea alustavaa ratkaisua tai kieltomääräystä mistä vain tuomioistuimesta). Käyttäjä hyväksyy seuraavat seikat: (1) häneen sovelletaan henkilöitä koskevaa San Franciscon (Kalifornia) tuomioistuinten tuomiovaltaa, (2) hän sitoutuu korvaamaan vahingot ja suojaamaan CL-oikeushenkilöitä haitallisilta seuraamuksilta sellaisissa Vaateissa, menetyksissä, vastuuvelvollisuuksissa ja kustannuksissa (mukaan lukien asianajokulut), joiden syynä on kolmas osapuoli ja jotka liittyvät käyttäjän CL-palvelun käyttöön, (3) hän on vastuunalainen ja velvoitettu kaikissa Vaateissa, joita CL-palvelun ylläpitäjä voi esittää käyttäjän toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, tytäryhtiöitä tai mitä tahansa muita osapuolia vastaan, olivatpa nämä suoraan tai epäsuorasti käyttäjän palkkaamia, johtamia tai hallinnoimia tai käyttäjän etujen puolustajia.

TAVARAMERKIT. CRAIGSLIST, CL ja rauhansymbolilogo ovat Yhdysvaltain patenttiviraston ja monien muiden eri puolilla maailmaa toimivien patenttivirastojen rekisteröimiä tavaramerkkejä.

SEKALAISIA EHTOJA. Ellei käyttäjä ole solminut kanssamme erillistä kirjallista tai sähköistä sopimusta, jossa nimenomaisesti viitataan näihin Käyttöehtoihin, tämä on ainoa ja samalla sopijapuolten välinen kokonaissopimus, joka syrjäyttää kaikki aiemmat ja samanaikaiset, epäviralliset ja viralliset sopimukset, lausumat ja takuut, olivatpa ne kirjallisia tai suullisia. Käyttäjät, jotka toimivat aiempien kirjallisten käyttöoikeuksien perusteella, voivat jatkaa CL-palvelun käyttöä, kunnes valtuutus irtisanotaan. Käyttäjään tai kehen tahansa muuhun kohdistuvia toimiamme tai niiden puutetta ei tule tulkita luopumiseksi näiden Käyttöehtojen soveltamisesta tai täytäntöönpanovalmiudesta eikä niiden muutokseksi tai rajoitukseksi. KÄYTTÖ-, SOPIMUSSAKOT- ja VAATEET JA KORVAUSVASTUU -jaksojen ehdot jäävät voimaan ja sitovat käyttäjää myös Käyttöehtojen irtisanomisen jälkeen. Jos Käyttöehtojen jokin ehto on kannekelvoton, sitä on mahdollisimman pienin rajoituksin täydennettävä kelvollisella ehdolla, joka parhaiten ilmentää osapuolten aikomusta. Käyttöehtojen englanninkielinen versio on etusijalla kaikkiin käännöksiin nähden. Jos käyttäjä perustellusti uskoo, että sisältö loukkaa hänen immateriaalioikeuksiaan, hänen on syytä katsoa osoitteessa cl.com/about/dmca olevia lisätietoja.