VELKOMMEN TIL CRAIGSLIST. Vi (craigslist, Inc.) håber, du vil finde listen nyttig. Ved at tilgå eller på anden interagere med vores servere, services, websteder, mobil-app ("app") eller indhold/opslag relateret hertil (samlet benævnt "CL") tiltræder du disse Brugsvilkår (senest opdateret 16. august 2019). Du anerkender og tiltræder, at CL er et privat websted ejet og drevet af craigslist, Inc. Hvis du tilgår eller benytter CL på vegne af en virksomhed, skal du dokumentere og garantere, at du har hjemmel til at acceptere Brugsvilkårene på vegne af vedkommende virksomhed, og at virksomheden tiltræder Brugsvilkårene. Hvis du ikke tiltræder Brugsvilkårene, kan du ikke godkendes til at benytte CL eller downloade appen. Vi kan når som helst og helt efter eget skøn ændre Brugsvilkårene. Det er dit ansvar jævnligt at undersøge, om der er sket ændringer, og du er bundet af disse, hvis du fortsætter med at benytte CL. Vores privatlivspolitik (cl.com/about/privacy.policy), forbudslisten (cl.com/about/prohibited) og alle andre politikker, webstedsregler og aftaler, der henvises til nedenfor eller på CL, er fuldt indarbejdede i disse Brugsvilkår, og du tiltræder også disse.

LICENS. Hvis du tiltræder Brugsvilkårene og 1) opfylder betingelserne for alder og evner til at benytte CL og være bundet af Brugsvilkårene eller 2) bruger CL på vegne af en virksomhed, hvorved du binder virksomheden til Brugsvilkårene, tildeler vi dig en begrænset licens, der er ikke-eksklusiv, der ikke kan overdrages, men som kan tilbagekaldes, til at benytte CL i overensstemmelse med Brugsvilkårene; benyttelse uden licens er ikke tilladt. Du tiltræder, at du ikke må vise, "frame", skabe afledte værker, distribuere, licensere eller sælge indhold fra CL, undtagen opslag, som du opretter. Du giver os en uopsigelig, uigenkaldelig, ubegrænset, global, fuldt betalt/underlicenserbar licens til at benytte, kopiere, vise, distribuere og skabe afledte værker på grundlag af indhold, som du slår op.

BRUG. Medmindre den er licenseret af os i en separat skriftlig eller elektronisk aftale, tiltræder du, at du ikke må bruge eller levere software (undtagen vores App og almindelige webbrowsere og e-mailklienter) eller services, der interagerer eller interopererer med CL, f.eks. til download, upload, oprettelse / adgang / brug af en konto, opslag, flagging (anmærkning), e-mailforsendelse, søgning eller mobil brug. Du tiltræder, at du ikke må kopiere / indsamle CL-indhold via robotter, spiders, scripts, scrapers, crawlers eller andre tilsvarende automatiske eller manuelle metoder. Vildledende, uopfordrede og/eller ulovlige opslag / meddelelser / konti er forbudt, ligesom det er forbudt at købe eller sælge konti. Du tiltræder, at du ikke må slå indhold op, der er forbudt iht. CL's politikker eller regler anført ovenfor ("Forbudt indhold"). Du tiltræder, at du ikke må misbruge CL's flagging- eller indberetningsprocesser. Du tiltræder, at du ikke må indsamle oplysninger om CL's brugere eller gribe forstyrrende ind i CL. Du tiltræder, at vi kan moderere adgang / brug af CL helt efter vores eget skøn, f.eks. ved at blokere, filtrere, omkategorisere, ændre rangering, slette, forsinke, udelade, kontrollere eller opsige din adgang / licens/konto. Du tiltræder, 1) at du ikke må omgå den omtalte moderation, 2) at vi ikke kan drages til ansvar ved at moderere eller undlade at moderere, og 3) at intet, vi siger eller gør, fraskriver os retten til at moderere eller undlade moderation. Medmindre givet i licens af os i en separat skriftlig eller elektronisk aftale, tiltræder du, at du ikke må i) udleje, lease, sælge, offentliggøre, distribuere, licensere, underlicensere, tildele, overføre eller på anden måde stille CL eller vores applikationsprogrammeringsgrænseflade ("API ") til rådighed, ii) kopiere, tilpasse, skabe afledte værker af, dekompilere, foretage reverse engineering, oversætte, lokalisere, portere eller ændre appen, API'en, webstedskoderne eller softwaren, der bruges til at levere CL, iii) kombinere eller integrere CL eller API'en med software, teknologi, services eller materialer, der ikke er godkendt af os, iv) omgå enhver funktionalitet, der kontrollerer adgang til eller på anden måde beskytter CL eller API'en eller (v) fjerne eller ændre copyrights, varemærker eller anden meddelelse af ejendomsret. Du tiltræder, at du ikke må benytte CL eller API'en på måder eller til formål, der krænker, uretmæssigt tilegner sig eller på anden måde strider mod immaterielle rettigheder eller personers rettigheder eller strider mod gældende lov.

ERSTATNINGER. Du tiltræder endvidere, at hvis du overtræder Brugsvilkårene eller opmuntrer, støtter, drager fordel af eller foranlediger andre til at gøre det, vil du sammen med os hæfte solidarisk for erstatning som følger for: A) indsamling / høst af CL-brugeres data, inklusive personlige eller identificerende data - 1 USD pr. overtrædelse; B) offentliggørelse / misbrug af personlige eller identificerende data fra en tredjepart i forbindelse med din brug af CL uden denne parts udtrykkelige skriftlige samtykke - 1.000 USD pr. overtrædelse; C) vildledning om din identitet eller tilknytning til nogen i forbindelse med din brug af CL - 1.000 USD pr. overtrædelse; D) opslag af eller forsøg på opslaf af forbudt indhold - 4 USD pr. overtrædelse; E) opslag af eller forsøg på opslag af forbudt indhold i alle CL's betalingssektioner - gældende pris pr. opslag for den del af CL; F) afsendelse af en uautoriseret / uopfordret e-mail til en e-mailadresse fundet på CL - 25 USD pr. overtrædelse; G) brug af CL-brugerdata til uautoriseret / uopfordret at foretage / sende sms'er, opkald eller meddelelser til en CL-bruger - 500 USD pr. sms / opkald / meddelelse; H) oprettelse af en vildledende eller ulovlig CL-konto eller køb / salg af en CL-konto - 4 USD pr. overtrædelse; I) misbrug eller forsøg på misbrug af CLs flagging- eller indberetningsprocesser - 1 USD pr. overtrædelse; J) distribution af software for at lette overtrædelser af afsnittet om BRUG - 1.000 USD pr. overtrædelse; K) aggregering, visning, framing, kopiering, duplikering, reproduktion, fremstilling af afledte værker fra: distribution, licensering, salg eller udnyttelse af CL-indhold til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke - 3.000 USD for hver dag, du foretager sådanne overtrædelser; L) anmodning om, se eller tilgå mere end 1.000 CL-sider i en hvilken som helst 24-timers periode - 0,25 USD pr. side i løbet af 24-timersperioden efter de første 1.000 sider; M) omgåelse eller forsøg på omgåelse af vores moderationsbestræbelser - 4 USD pr. overtrædelse. Du tiltræder, at disse beløb er 1) et rimeligt skøn over vores skader (da faktiske skader ofte er vanskelige at beregne), 2) ikke er en straf, og 3) på ingen måde begrænser vores ret til inddrivelse iht. til juridiske teorier eller krav af nogen art, herunder lovbestemt kompensation og anden bevillingsmæssig lempelse (f.eks. kan vi mht. spam vælge mellem ovennævnte erstatninger eller lovbestemte kompensationer i henhold til antispam-vedtægten). Du tiltræder endvidere, at gentagne overtrædelser af afsnittet BRUG vil være til uoprettelig skade og give os ret til påbud eller bevillingsmæssig lempelse ud over kompensationer i form af pengebeløb.

GEBYRER. Når du laver et opslag (cl.com/about/help/posting_fees), bemyndiger du os til at debitere din konto. Alle afgifter lægges oveni. Gebyrer refunderes ikke, end ikke for opslag, der fjernes, forsinkes, udelades, omkategoriseres, får ændret rangering eller på anden måde modereres af os. Vi kan afvise opslag.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVAR. I det fulde omfang, som loven tillader, giver craigslist, Inc. og dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte, repræsentanter, licensgivere, datterselskaber og efterstillede interessenter ("CL-enheder") 1) ingen løfter, garantier eller fremstillinger for CL, herunder dens fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed, aktualitet, anstændighed, sikkerhed eller pålidelighed, og 2) leverer CL på basis af "SOM FOREFUNDET" og "SOM TILGÆNGELIG", og enhver risiko ved at bruge CL påtages af dig, 3) fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder med hensyn til nøjagtighed, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse, og alle garantier, der opstår som følge af forhandling, brug eller handelspraksis; og 4) fraskriver sig hæftelse eller ansvar af enhver art for dine eller andre parters handlinger, udeladelser eller opførsel i forbindelse med CL. CL-enheder hæfter IKKE for direkte, indirekte, følge-, tilfældige, specielle, sanktionerende eller andre tab, herunder tabt fortjeneste, indtægter, data, goodwill osv., der stammer fra eller er relateret til CL, og en sådan hæftelse kan under ingen omstændigheder overstige 100 USD eller det beløb, du betalte os det foregående år for et sådant tab. Nogle jurisdiktioner begrænser eller ændrer disse ansvarsfraskrivelser og begrænsninger, så nogle gælder muligvis ikke for dig.

KRAV OG SKADESGODTGØRELSE. Krav, årsag til handling, fordring eller tvist af enhver art, der opstår eller er relateret til CL ("Krav"), reguleres af den californiske stats interne love uden hensyntagen til konflikt mellem lovbestemmelser, undtagen i det omfang, de er reguleret af amerikansk føderal lov. Alle Krav vil udelukkende blive behandlet af domstole i San Francisco, Californien (dog kan vi søge foreløbigt eller endeligt påbud eller forbud hvor som helst). Du tiltræder at 1) være undergivet den personlige jurisdiktion for domstole i San Francisco, Californien, 2) at kompensere og holde CL-enheder skadesløse for krav, tab, hæftelser eller udgifter, inklusive advokatsalærer), der fremsættes af eller hidrører fra tredjepart og vedrører din brug af CL, og 3) at hæfte og være ansvarlig i forhold til alle krav, vi måtte have mod dine bestyrelsesmedlemmer, direktører, ansatte, repræsentanter, datterselskaber eller enhver anden part, direkte eller indirekte, betalt, instrueret eller kontrolleret af dig eller handler på dine vegne.

VAREMÆRKER. CRAIGSLIST, "CL" og logoet med fredssymbolet er varemærker registreret i det amerikanske Patent- og Varemærkebureau og i flere varemærkebureauer i hele verden.

DIVERSE. Medmindre du har indgået en separat skriftlig eller elektronisk aftale med os, der udtrykkeligt henviser til Brugsvilkårene, er dette den eksklusive og fuldstændige aftale mellem os og dig og erstatter alle forudgående og samtidige forståelser, aftaler, fremstillinger og garantier, skriftlige såvel som mundtlige. Brugere, der har overholdt forudgående skriftlige licenser, har stadig adgang til CL, indtil tilladelsen opsiges. Det, at vi handler eller forholder os tavse i forhold til dig eller andre, betyder ikke fraskrivelse, ændring eller begrænsning af Brugsvilkårene eller vores ret til at håndhæve dem. Afsnittene om BRUG, ERSTATNINGER, SKADER OG KOMPENSATION er fortsat gældende efter opsigelsen af Brugsvilkårene, og du vil fortsat være forpligtet af disse afsnit. Hvis et vilkår i Brugsvilkårene ikke kan håndhæves, skal den begrænses i mindst muligt omfang og suppleres med en gyldig bestemmelse, der bedst udtrykker parternes hensigt. Den engelske version er autoritativ i forhold til oversættelser. Hvis du med rimelighed mener, at indhold krænker dine IP-rettigheder, skal du se cl.com/about/dmca.