craigslist > giới thiệu > điều khoản sử dụng

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp bản dịch điều khoản sử dụng của chúng tôi, nhưng vui lòng lưu ý rằng phiên bản tiếng Anh là tài liệu duy nhất có ràng buộc về pháp lý.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CRAIGSLIST. Chúng tôi hy vọng bạn thấy dịch vụ này hữu ích. Bằng cách truy cập các máy chủ, trang web của chúng tôi hoặc nội dung tại đó (gọi chung là, "CL"), nghĩa là bạn đồng ý với những Điều khoản Sử dụng ("TOU") này, được cập nhật lần gần đây nhất vào ngày 05 tháng 12 năm 2013.

GIẤY PHÉP. Nếu bạn đủ 18 tuổi trở lên, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hữu hạn, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể tái cấp phép để truy cập CL phù hợp với TOU; truy cập khi chưa được cấp phép là hành vi trái phép. Bạn đồng ý không cấp phép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh, trưng bày, bán hoặc "hư cấu" nội dung từ CL, không bao gồm nội dung mà bạn tạo ra và chia sẻ với bạn bè/gia đình. Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, không giới hạn, trên toàn thế giới, được thanh toán đầy đủ/có thể tái cấp phép, để sử dụng, sao chép, thực hiện, trưng bày, phân phối và tạo tác phẩm phái sinh từ nội dung bạn đăng.

SỬ DỤNG. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc cung cấp phần mềm (ngoại trừ các trình duyệt web và ứng dụng email thông dụng hoặc phần mềm được chúng tôi cấp phép rõ ràng) hoặc các dịch vụ tương tác hoặc tương thích với CL, ví dụ như để tải xuống, tải lên, đăng, gắn cờ, gửi email, tìm kiếm hoặc sử dụng điện thoại di động. Các chương trình robot, spider, script, scraper, crawler, v.v. đều bị cấm, vì là những bài đăng/email gây hiểu nhầm, không được yêu cầu, bất hợp pháp và/hoặc là thư rác. Bạn đồng ý không thu thập thông tin liên lạc và/hoặc thông tin cá nhân ("PI") của người dùng.

SỰ ĐIỀU TIẾT. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể điều tiết truy cập CL và sử dụng tùy theo quyết định của chúng tôi, ví dụ như bằng cách chặn (ví dụ như các địa chỉ IP), lọc, xóa, trì hoãn, bỏ đi, xác minh và/hoặc chấm dứt quyền truy cập/tài khoản/giấy phép. Bạn đồng ý (1) không bỏ qua sự điều tiết đã nêu, (2), chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc điều tiết, không điều tiết hoặc các tuyên bố về việc điều tiết và (3) những gì chúng tôi nói hay làm không làm miễn trừ quyền điều tiết hoặc không điều tiết của chúng tôi. Tất cả các quy tắc sử dụng trang web, ví dụ như cl.com/about/prohibited, đều được kết hợp tại đây.

BÁN HÀNG Bạn cho phép chúng tôi tính phí CL vào tài khoản của bạn. Nếu không được lưu ý, phí sẽ tính bằng đô la Mỹ; thuế là bổ sung. Trong phạm vi pháp luật cho phép, phí không thể hoàn lại, ngay cả đối với những bài đăng bị chúng tôi xóa. Chúng tôi có thể từ chối mua hàng, điều này có thể khiến tài khoản của bạn bị giữ lại một khoản tiền.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM. NHIỀU KHU VỰC QUYỀN HẠN PHÁP LÝ CÓ LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CÁC BÊN CÓ HỢP ĐỒNG KHÁC, HẠN CHẾ KHẢ NĂNG KHƯỚC TỪ CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM NHẤT ĐỊNH. CHÚNG TÔI TÔN TRỌNG NHỮNG LUẬT NHƯ VẬY; KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ Ở ĐÂY CÓ THỂ MIỄN TRỪ CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM KHÔNG THỂ BỊ KHƯỚC TỪ.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, (1) chúng tôi không hứa hẹn gì về CL, tính đầy đủ, tính chính xác, tính khả dụng, tính kịp thời, tính phù hợp, tính bảo mật hay độ tin cậy của nó; (2) bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng CL và CL được cung cấp "THEO NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ SẴN CÓ"; (3) chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại nào phát sinh từ (a) nội dung của người dùng; (b) hành vi của người dùng, ví dụ như hành vi bất hợp pháp; (c) việc sử dụng CL của bạn; hoặc (d) các tuyên bố của chúng tôi; (4) CHÚNG TÔI VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI ("CÁC THỰC THỂ CL"), KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH & ĐIỀU KIỆN, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, VỀ VIỆC BÁN ĐƯỢC HÀNG, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU; (5) CÁC THỰC THỂ CL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC NHẰM TRỪNG PHẠT, HAY BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO (VÍ DỤ NHƯ VỀ LỢI NHUẬN, DOANH THU, DỮ LIỆU HAY UY TÍN); (6) TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG CỘNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG VƯỢT QUÁ $100 HOẶC SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI NĂM TRƯỚC ĐÓ.

KHIẾU NẠI. Bạn đồng ý (1) bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc tranh chấp nào ("Khiếu nại") phát sinh từ hoặc có liên quan đến TOU hoặc việc sử dụng CL của bạn đều do luật pháp California ("CA") chi phối bất kể vị trí của bạn hoặc bất kỳ xung đột hay sự lựa chọn nguyên tắc pháp luật nào; (2) Khiếu nại phải được giải quyết riêng bởi tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở San Francisco, CA (ngoại trừ trường hợp chúng tôi có thể tìm kiếm biện pháp khắc phục mang tính huấn thị ở bất cứ nơi nào); (3) phục tùng quyền hạn cá nhấn của các tòa án đã nêu; (4) mọi Khiếu nại phải được gửi chậm nhất là 1 năm sau khi phát sinh hoặc là sẽ mãi bị kháng biện; (5) không tiến hành hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại các Thực thể CL; (6) (trừ các cơ quan chính phủ) bồi thường cho các Thực thể CL về bất kỳ thiệt hại, tổn thất và chi phí nào (ví dụ như chi phí pháp lý) phát sinh từ các khiếu nại liên quan đến việc sử dụng CL của bạn; (7) bạn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm TOU của các bên liên kết (ví dụ như người tiếp thị) được bạn trả lương, trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ như thông qua một mạng lưới liên kết); và (8) trả cho chúng tôi vì đã vị phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm phần "SỬ DỤNG", không phải như một hình phạt, mà là một ước tính hợp lý về thiệt hại của chúng tôi (thiệt hại thực tế thường khó tính toán): $0,10 mỗi yêu cầu với máy chủ, $1 mỗi bài đăng, email, cờ hoặc tài khoản được tạo ra, $1 mỗi mẩu tin PI thu thập được và $1000 mỗi phân phối phần mềm, hạn mức tối đa là $25.000 mỗi ngày.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC Những người dùng tuân thủ theo giấy phép bằng văn bản trước đây có thể truy cập CL theo đó cho đến khi sự cho phép bị chấm dứt. Nếu không, đây là thỏa thuận độc quyền và trọn vẹn giữa chúng ta. Nếu không thể thi hành một điều khoản của TOU, các điều khoản khác không bị ảnh hưởng. Nếu các bản dịch TOU mâu thuẫn với bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ chi phối. Xem Chính sách về Quyền riêng tư để biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu. Nếu bạn cảm thấy nội dung xâm phạm các quyền của bạn, hãy xem cl.com/about/dmca.