craigslist > giới thiệu > điều khoản sử dụng

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CRAIGSLIST. Chúng tôi (craigslist, Inc.) hy vọng bạn sẽ thấy hữu ích. Bằng việc truy cập hoặc tương tác theo những cách khác với các máy chủ, dịch vụ, trang web, hoặc bất kỳ nội dung / bài đăng nào liên kết với chúng tôi (tất cả gọi chung là "CL"), bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này (Terms of Use - "TOU") (cập nhật lần gần nhất vào ngày 29 tháng 12 năm 2017). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng CL là một trang web tư nhân sở hữu và vận hành bởi craigslist, Inc. Nếu bạn đang đại diện cho một doanh nghiệp truy cập hoặc sử dụng CL, doanh nghiệp đó đồng ý với TOU. Nếu bạn không đồng ý với TOU, bạn không được phép sử dụng CL. Chúng tôi có thể sửa đổi TOU bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ những thay đổi và bị ràng buộc bởi chúng nếu bạn tiếp tục sử dụng CL. Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi (cl.com/about/privacy.policy), danh sách cấm đoán (cl.com/about/prohibited), và tất cả các chính sách, quy định của trang web và các thỏa thuận khác được đề cập dưới đây hoặc trên CL, được tích hợp hoàn toàn vào TOU này, và bạn cũng đồng ý với chúng.

GIẤY PHÉP. Nếu bạn đồng ý với TOU và (1) đủ tuổi và đủ khả năng sử dụng CL và bị ràng buộc bởi TOU, hoặc (2) đại diện cho một doanh nghiệp sử dụng CL, do đó ràng buộc doanh nghiệp đó vào TOU, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi được, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng CL phù hợp với TOU; việc sử dụng mà không có giấy phép là một việc không được phép. Bạn đồng ý không hiển thị, "frame" (diễn đạt), tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối, cấp phép hoặc bán, nội dung của CL, ngoại trừ các bài đăng do bạn tạo ra. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, không giới hạn, trên toàn thế giới, được thanh toán đầy đủ / có thể cấp phép lại cho người khác để sử dụng, sao chép, hiển thị, phân phối và tạo các sản phẩm phái sinh từ nội dung bạn đăng.

SỬ DỤNG. Trừ khi được chúng tôi cấp phép trong hợp đồng bằng văn bản, bạn đồng ý không sử dụng hoặc cung cấp phần mềm (ngoại trừ các trình duyệt web và ứng dụng email chung) hoặc các dịch vụ tương tác hoặc vận hành chung với CL, ví dụ: để tải xuống, tải lên, tạo / truy cập / sử dụng một tài khoản, đăng bài, gắn cờ, gửi email, tìm kiếm hoặc sử dụng điện thoại di động. Bạn đồng ý không sao chép / thu thập nội dung CL thông qua các rô-bốt, nhện (spiders), tập lệnh (scripts), cào (scrapers), trình thu thập thông tin (crawlers), hoặc bất kỳ thứ gì tự động hoặc thủ công tương đương (ví dụ: bằng tay). Nghiêm cấm các bài đăng / giao tiếp / tài khoản gây nhầm lẫn, tự phát (unsolicited), và / hoặc trái pháp luật, cũng như việc mua hoặc bán tài khoản. Bạn đồng ý không đăng nội dung bị cấm bởi bất kỳ chính sách hoặc quy định nào của CL được nêu ở trên ("Nội dung bị cấm"). Bạn đồng ý không lạm dụng các quy trình báo cáo hoặc gắn cờ của CL. Bạn đồng ý không thu thập thông tin người dùng CL hoặc can thiệp vào CL. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể điều chỉnh việc truy cập / sử dụng CL theo ý của chúng tôi, ví dụ bằng cách chặn, lọc, phân loại lại, xếp hạng lại, xóa, trì hoãn, giữ, bỏ qua, xác minh hoặc chấm dứt quyền truy cập / giấy phép / tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (1) không đi vòng để tránh né (bypass) sự điều chỉnh này, (2) chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh, và (3) bất kỳ những gì chúng tôi nói hoặc làm sẽ không từ bỏ quyền điều chỉnh, hay không điều chỉnh của chúng tôi.

TIỀN BỒI THƯỜNG PHẢI TRẢ. Bạn đồng ý rằng nếu bạn vi phạm phần SỬ DỤNG, hoặc bạn khuyến khích, hỗ trợ, hưởng lợi từ việc, hoặc lôi kéo người khác làm như vậy, bạn sẽ phải hoàn toàn liên đới chịu trách nhiệm như nhau trong việc chi trả cho chúng tôi những khoản tiền bồi thường cho những việc như sau: (A) thu thập / lấy thông tin của người dùng CL, bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng - $1 cho mỗi vi phạm; (B) công bố / lạm dụng thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng của một bên thứ ba trong quá trình bạn sử dụng CL mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của bên đó - $1,000 cho mỗi vi phạm; (C) trình bày sai thông tin nhận dạng hoặc mối liên kết với bất cứ ai của bạn trong quá trình bạn sử dụng CL - $1,000 cho mỗi vi phạm; (D) đăng hoặc cố đăng nội dung bị cấm - $4 cho mỗi vi phạm; (E) đăng hoặc cố đăng nội dung bị cấm vào bất kỳ phần phải trả tiền nào của CL - giá cho mỗi bài đăng tại phần đó theo biểu giá của CL; (F) gửi email không được phép / tự phát tới một địa chỉ email có được từ CL - $25 cho mỗi vi phạm; (G) sử dụng thông tin người dùng CL để tạo / gửi một tin nhắn văn bản, gọi điện đến, hoặc giao tiếp trái phép / tự phát với người dùng CL - $500 cho mỗi tin nhắn văn bản / cuộc gọi / giao tiếp; (H) tạo ra một tài khoản CL gây nhầm lẫn hoặc trái pháp luật hoặc mua / bán tài khoản CL - $4 cho mỗi vi phạm; (I) lạm dụng hoặc cố lạm dụng các quy trình gắn cờ hoặc báo cáo của CL - $1 cho mỗi vi phạm; (J) phân phối bất kỳ phần mềm nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vi phạm các điều khoản trong phần SỬ DỤNG - $1,000 cho mỗi vi phạm; (K) tổng hợp, hiển thị, sao chép, nhân bản, tái sản xuất, phân phối hoặc khai thác nội dung CL cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi - $3,000 cho mỗi ngày bạn có các vi phạm đó; (L) yêu cầu, xem hoặc truy cập hơn 1.000 trang CL trong vòng 24 giờ - $0,25 mỗi trang trong vòng 24 giờ sau 1.000 trang đầu tiên; (M) đi vòng hoặc cố đi vòng để tránh né các nỗ lực điều chỉnh của chúng tôi - $4 cho mỗi vi phạm. Bạn đồng ý rằng những khoản tiền này là (1) sự ước tính hợp lý những thiệt hại của chúng tôi (bởi vì thiệt hại thực tế thường rất khó tính), (2) không phải là tiền phạt, và (3) không vì vậy mà giới hạn khả năng đòi bồi thường của chúng tôi theo bất kỳ nguyên lý hoặc yêu cầu bồi thường hợp pháp nào, bao gồm các khoản tiền bồi thường theo luật định và biện pháp hợp lý khác (ví dụ như đối với hành vi ‘spam’, chúng tôi có thể lựa chọn khoản tiền bồi thường nêu bên trên hoặc khoản tiền bồi thường theo luật định chiếu theo các quy định pháp luật về chống ‘spam’). Ngoài ra, bạn đồng ý rằng những vi phạm lặp đi lặp lại trong phần SỬ DỤNG sẽ gây tổn hại không thể sửa chữa được và cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp cấm đoán hoặc biện pháp hợp lý, bên cạnh việc áp đặt tiền bồi thường.

PHÍ. Bạn cho phép chúng tôi tính phí vào tài khoản của bạn về các khoản phí CL thuộc các hạng mục phải trả tiền (cl.com/about/help/posting_fees). Phí chưa bao gồm thuế. Các khoản phí không được hoàn lại, ngay cả đối với các bài đăng mà chúng tôi xoá, trì hoãn, bỏ qua, phân loại lại, xếp hạng lại hoặc điều chỉnh theo các cách khác. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ bài đăng nào.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ & TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, craigslist, Inc., và các nhân viên, giám đốc, người làm công, đại lý, người cấp phép, chi nhánh, và người kế thừa quyền lợi ("Các thực thể CL") (1) không cam kết, đảm bảo hoặc đại diện cho CL, bao gồm sự đầy đủ, chính xác, khả dụng, kịp thời, hợp lý, an toàn hoặc tin cậy của CL; (2) cung cấp CL trên cơ sở "NHƯ HIỆN TẠI" (as is) và "NHƯ SẴN CÓ" (as available) và bất kỳ rủi ro nào khi sử dụng CL là do bạn chịu; (3) không chịu trách nhiệm về mọi sự đảm bảo, dù được thể hiện rõ ràng hay mang tính hàm ý, bao gồm đảm bảo sự chính xác, khả năng mua bán được, sự phù hợp cho một mục đích nào đó và sự không vi phạm (quyền sở hữu trí tuệ); và (4) không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có trách nhiệm đối với các hành động, sự thiếu sót, hoặc hành vi của bạn hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến CL. Các thực thể CL KHÔNG chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại khác, bao gồm mất lợi nhuận, thu nhập, dữ liệu, thiện chí, v.v. phát sinh từ hoặc liên quan đến CL, và trong bất kỳ tình huống nào thì trách nhiệm pháp lý cũng không vượt quá $100 hoặc số tiền bạn đã trả cho chúng tôi trong năm trước khi xảy ra thiệt hại. Pháp luật một số nước hạn chế hoặc thay đổi các tuyên bố miễn trừ và giới hạn này, do đó một số quy định có thể không áp dụng cho bạn.

KHIẾU NẠI & BỒI THƯỜNG. Bất kỳ khiếu nại, quyền khiếu nại, yêu cầu, hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến CL ("Khiếu nại") sẽ được điều chỉnh bởi luật nội bộ của tiểu bang California, không xét đến việc các quy định pháp luật có xung đột, ngoại trừ phạm vi mà luật pháp liên bang của Hoa Kỳ điều chỉnh. Các khiếu nại sẽ được giải quyết duy nhất bởi các tòa án ở San Francisco, CA (trừ trường hợp chúng tôi tìm kiếm các biện pháp bước đầu hoặc biện pháp ngăn chặn ở nơi khác). Bạn đồng ý (1) nộp (các khiếu nại) cho bộ phận thẩm quyền cá nhân của các tòa án tại San Francisco, CA; (2) bồi thường và giữ cho các thực thể CL không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, hoặc chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ bên thứ ba và liên quan đến việc bạn sử dụng CL; và (3) chịu trách nhiệm pháp lý và có trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi có thể có chống lại các nhân viên, giám đốc, người làm công, đại lý, chi nhánh, hoặc bất kỳ bên nào khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, do bạn điều khiển hoặc kiểm soát, hoặc hành động vì lợi ích của bạn.

THƯƠNG HIỆU. CRAIGSLIST, "CL" và logo biểu tượng hòa bình là nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký với Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ và với nhiều văn phòng quản lý thương hiệu trên toàn thế giới.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC. Những người dùng tuân thủ theo các giấy phép bằng văn bản trước đây có thể truy cập CL theo các giấy phép đó cho đến khi sự cho phép bị chấm dứt. Nếu không, đây là thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa chúng tôi và bạn, và hành động hoặc sự im lặng của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác không từ bỏ, sửa đổi hoặc giới hạn TOU hoặc khả năng để thi hành nó của chúng tôi. Các phần SỬ DỤNG, TIỀN BỒI THƯỜNG PHẢI TRẢ, và KHIẾU NẠI & BỒI THƯỜNG sẽ tiếp tục tồn tại sau khi hủy bỏ TOU, và bạn vẫn sẽ bị ràng buộc bởi những phần đó. Nếu một điều khoản trong TOU là không thể thi hành được, nó sẽ được giới hạn trong phạm vi tối thiểu có thể và được bổ sung thêm một điều khoản hợp lệ thể hiện tốt nhất ý định của các bên. Phiên bản tiếng Anh của TOU có giá trị cao hơn bất kỳ bản dịch nào. Nếu bạn tin rằng các nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, hãy xem cl.com/about/dmca. Có câu hỏi? Gửi email đến legal@craigslist.org.