craigslist > tungkol sa > mga tuntunin sa paggamit

Para sa iyong ikagiginhawa, naririto ang nakasaling bersyon ng aming mga tuntunin sa paggamit, ngunit mangyaring malaman na ang bersyon sa Ingles lamang ang natatanging may-bisang legal.

MALIGAYANG PAGDATING SA CRAIGSLIST. Sana ay makatulong ito sa iyo nang husto. Sa iyong pag-access sa aming mga server, website o nilalamang mula rito (nang magkakasama, "ang CL"), ikaw ay sumasang-ayon sa mga Tuntunin sa Paggamit ("TSP") na ito, na huling na-update noong ika-5 ng Disyembre, 2013.

LISENSYA. Kung ikaw ay mas matanda sa 18, binibigyan ka naming ng limitado, mababawi, hindi eksklusibo, hindi maililipat, hindi mabibigyan ng sublicense upang ma-access ang CL, bilang pagsunod sa TSP; ang pag-access nang walang lisensya ay hindi pinapayagan. Ikaw ay sumasang-ayon na hindi bibigyang-lisensya, ipapamahagi, maghahango ng gawa, magpapakita, magbebenta, o "magfe-frame" ng nilalamang mula sa CL, maliban sa nilalalman na iyong ginawa at ibinabahagi sa mga kaibigan/pamilya. Ipinapataw mo sa amin ang walang-hangganan, hindi mababawi, walang limitasyon, pambuong-mundo, ganap na bayad/maaaring mabigyan ng sublicense na lisensyang magagamit, makokopya, makakaganap, maipapakita, maipapamahagi at gagawa ng mahahangong gawa mula sa nilalamang ipo-post mo.

PAGGAMIT. Sumasang-ayon ka na hindi gagamit o hindi magbibigay ng software (maliban kung para sa pangkalahatang web browser at email client, o mga software na tuwiran naming binigyan ng lisensya) o mga serbisyo na nag-i-interact o nag-i-interoperate sa CL, hal., para sa pagda-download, pag-a-upload, pagpo-post, pagfa-flag, pag-i-email, paghahanap o para sa mobile na paggamit. Ang mga robot, spider, script, scraper, crawler atbp, ay ipinagbabawal gayundin ang mga nakakapanlinlang, hindi hinihingi, labag sa batas at/o pagpo-post ng spam/email. Sumasang-ayon kang huwag kolektahin ang impormasyong personal at/o impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga user.

MODERATION. Sumasang-ayon ka na maaari naming i-moderate ang pag-access sa CL at gamitin ito, sa aming natatanging pagpapasya, hal., sa pamamagitan ng pagba-block (hal. mga IP address), pagfi-filter, paged-delete, pag-aantala, hindi pagsasama, pagbeberepika at/o pagtatapos sa pag-access/account/lisensya. Sumasang-ayon ka na (1) hindi i-bypass ang nasabing pagmo-moderate, (2) wala kaming pananagutan sa pagmo-moderate, hindi pagmo-moderate, o mangatawan sa pagmo-moderate, at (3) wala sa anumang aming sasabihin o gagawin ang makakapagtanggal sa aming karapatan na mag-moderate o hindi. Ang lahat ng batas sa site, hal., cl.com/about/prohibited, ay kasama rito.

MGA BENTA. Kami ay binibigyan mo ng awtorisasyong singilin ang iyong account para sa mga singilin ng CL. Maliban kung nakatala, ang mga bayarin ay nasa US na dolyares; karagdagan ang tax. Hanggang sa pinahihintulot ng batas, ang mga singil ay hindi maaaring ma-refund, kahit pa para sa mga post na aming tatanggalin. Maaari naming tanggihan ang mga pagbili, na maaaring magdulot ng pansamantalang di paggana ng iyong account.

PAGTATATUWA. MARAMING MGA HURISDIKSYON ANG MAY MGA BATAS NA PUMOPROTEKTA SA MGA MAMIMILI AT SA IBA PANG NAKAKONTRATANG PARTIDO, NA NAGBIBIGAY LIMITASYON SA KAKAYAHAN NG MGA ITO NA ITATUWA ANG ILANG MGA KARAPATAN AT PANANAGUTAN. IGINAGALANG NAMIN ANG MGA GANITONG BATAS; WALANG ANUMAN SA NILALAMAN NITO ANG MAGTATATUWA NG MGA KARAPATAN O PANANAGUTAN NA HINDI MAAARING ITATUWA.

Hanggang sa pinahihintulot ng batas, (1) hindi kami nangangako bilang CL, sa pagkakaganap nito, pagkakatumpak, pagiging available, pagiging napapanahon, pag-aari, seguridad o pagkamaaasahan; (2) ang iyong pag-access at paggamit ay nakasalalay sa iyong pansariling pakikipagsapalaran, at ang CL ay ibinabahagi bilang "AS IS" at "AS AVAILABLE"; (3) hindi kami mananagot sa anumang pinsalang magmumula sa (a) user content; (b) pag-uugali ng user, hal., ilegal na pag-uugali; (c) ang iyong paggamit sa CL; o (d) ang aming mga pagpapakilala; (4) ITINATATUWA NAMIN AT NG AMING MGA KINATAWAN, DIREKTOR, EMPLEYADO ("MGA ENTITY NG CL"), ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA & MGA KONDISYON, IPINAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, UKOL SA KAKAYAHANG MAIBENTA, PAGIGING ANGKOP PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN O HINDI PANGHIHIMASOK; (5) ANG MGA ENTITY NG CL AY HINDI MANANAGOT PARA SA ANUMANG DI-TUWIRAN, INSIDENTAL, ESPEYSAL, KINAHINATNAN O DANYOS PARA SA PINSALA, O ANUMANG KAWALAN (HAL., NG TUBO, KITA, DATA O ANUMANG GOODWILL); (6) WALANG ANUMANG PAGKAKATAON NA ANG HALAGA NG KABUUAN NAMING PANANAGUTAN AY HIHIGIT SA $100 O SA IBINAYAD MO SA AMIN NOONG NAKALIPAS NA TAON.

MGA PAGHAHABOL. Sumasang-ayon ka na (1) ang anumang paghahabol, sanhi ng pagkilos o di-pagkakaunawaan ("Paghahabol") na magmumula sa o kaugnay ng TSP o ng iyong paggamit sa CL ay pinangangasiwaan ng batas ng California ("CA"), anumang ang iyong lokasyon o anumang di-pagkakasundo o pagpili ng prinsipyo ng batas. (2) Ang mga paghahabol ay dapat bigyang solusyon ng estado o ng pederal na korte sa San Francisco, CA (ngunit maaari kaming kumuha ng tulong ng hukuman mula sa anumang lugar); (3) upang magpasailalim sa personal na hurisdiksyon ng mga nasabing hukuman; (4) ang anumang Paghahabol ay dapat i-file 1 taon matapos ito maganap o bago ito mahadlangan magpakailanman; (5) huwag sumali o makibahagi sa isang maramihang aksyon laban sa Mga Entity ng CL; (6) (maliban sa mga ahensya ng gobyerno) na magbayad-pinsala sa Mga Entity ng CL para sa anumang pinsala, kawalan, at gastusin (hal., mga legal na gastusin) na magmumula sa mga paghahabol na nauugnay sa iyong paggamit ng CL; (7) ikaw ang may-pananagutan sa mga paglabag sa TSP ng mga affiliate (hal., mga nagmamarket) na ikaw ang tuwiran o di-tuwirang nagbabayad, (hal., sa pamamagitan ng kasaping network); At (8) mabayad sa amin sa paglabag o dahil sa paghimok sa iba na lumabag sa seksyong "PAGGAMIT", hindi bilang multa kungdi bilang makatuwirang pagtatantya sa pinsala sa amin (karaniwang mahirap kalkulahin ang mga aktwal na bayad sa pinsala): $0.10 para sa bawat request ng server, $1 para sa bawat post, email, flag o account na ginawa, $1 para sa bawat item ng PI na nakolekta, at $1000 para sa bawat pamamahagi ng software, na may limitasyon na nagkakahalaga ng $25,000 sa isang araw.

IBA PA. Ang mga user na sumusunod nang may naunang lisensya na nakasulat ay maaaring mag-access sa CL hanggang sa tapusin ang kanilang karapatan. Kung hindi ito ang sitwasyon, ito ay eksklusibo at ang buong kasunduan ay sa pagitan lamang natin. Kung mayroong isang tuntunin sa TSP na hindi maaaring ipatupad, hindi maaapektuhan ang ibang tuntunin. Kung ang mga pagsasalin ng TSP ay sumasalungat sa bersyon sa Ingles, ang Ingles ang mananaig. Tingnan ang Patakaran sa Pagkapribado sa kung paano kami nangongolekta, gumagamit at nagbabahagi ng data. Kung sa pakiramdamdam mo ay ang nilalaman ay nanghihimasok sa iyong mga karapatan, tingnan ang cl.com/about/dmca.