craigslist > Om > användningsvillkor

VÄLKOMMEN TILL CRAIGSLIST. Vi (på craigslist, Inc.) hoppas att du tycker att den är användbar. Genom att ha åtkomst till eller på annat sätt interagera med våra servrar, tjänster, webbplatser eller tillhörande innehåll/inlägg (nedan kallat "CL") godkänner du dessa användarvillkor (senast uppdaterade den 29:e december 2017). Du bekräftar och godkänner att CL är en privat webbplats som ägs och drivs av craigslist, Inc. Om du har åtkomst till eller använder CL på uppdrag av ett företag, så godkänner även den verksamheten användarvillkoren. Om du inte accepterar användarvillkoren har du inte behörighet att använda CL. Vi kan ändra användarvillkoren när som helst och enligt vårt eget godtycke. Du ansvarar för att regelbundet kontrollera eventuella ändringar och accepterar dem om du fortsätter att använda CL. Vår integritetspolicys (cl.com/about/privacy.policy) svarta lista (cl.com/about/prohibited) och alla andra policyer, webbplatsregler och överenskommelser som refereras till nedan eller på CL, inkluderas i sin helhet i dessa användarvillkor och du godkänner härmed även dem.

LICENS. Om du godkänner användarvillkoren och (1) är gammal nog och har kapacitet att använda CL och kan förbindas till användarvillkoren eller (2) använder CL på uppdrag av ett företag och därigenom förbinder verksamheten till användarvillkoren ger vi dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtningsbar licens för att använda CL i överensstämmelse med användarvillkoren. Olicensierad användning är obehörig. Du godkänner att du inte visar, "ramar", gör bearbetningar, distribuerar, licensierar eller säljer innehåll från CL, med undantag för inlägg som du själv skapar. Du beviljar oss en beständig, oåterkallelig, obegränsad, världsomspännande, fullt betalad/underlicensierad licens att använda, kopiera, visa, distribuera och bearbeta innehåll från de inlägg du gör.

ANVÄNDNING Om du inte är licensierad av oss via ett skriftligt avtal, godkänner du att inte använda eller tillhandahålla programvara (förutom allmänna webbläsare och e-postklienter) eller tjänster som interagerar eller samverkar med CL, t.ex. för nedladdning, uppladdning, för att skapa/komma åt/använda ett konto, göra inlägg, flagga, skicka e-post, söka eller för mobil användning. Du samtycker till att inte kopiera/samla in CL-innehåll via robotar, spindlar, skript, skrapor, sökrobotar eller med hjälp av något annat, automatiserat eller manuellt ekvivalent (t.ex. för hand). Vilseledande, oönskad och/eller olagliga inlägg/kommunikation/konton är förbjudna, liksom köp eller försäljning av konton. Du godkänner att inte göra inlägg med innehåll som är förbjudet enligt någon av CLs policyer eller regler som nämnts ovan (under "Förbjudet innehåll"). Du godkänner att inte att missbruka CLs flaggnings- eller rapporteringsprocesser. Du samtycker till att inte samla in CL-användarinformation eller störa CLs aktiviteter. Du godkänner att vi kan moderera CL-åtkomst/-användning enligt vårt eget godtycke, t.ex. genom att blockera, filtrera, omklassificera, omplacera, radera, fördröja, hålla kvar, utelämna, verifiera eller avsluta din åtkomst, licens eller ditt konto. Du godkänner (1) att inte kringgå den här moderationen, (2) att vi inte är skyldiga att vare sig moderera eller inte moderera, och (3) att ingenting vi säger eller gör tar ifrån oss rätten att moderera eller inte moderera.

LIKVIDA SKADOR. Du godkänner vidare att om du bryter mot avsnittet ANVÄNDNING, eller om du uppmuntrar, stöder, drar nytta av eller inducerar andra att göra det, är du solidariskt ansvarig gentemot oss för likvida skador enligt följande: (A) insamling/utnyttjande av CLs användares information, inklusive personliga eller identifierande uppgifter - $1 per överträdelse; (B) publicering/missbruk av personliga eller identifierande uppgifter från en tredje part i samband med din användning av CL utan den partens uttryckliga skriftliga samtycke - $1 000 per överträdelse; (C) felaktigt representerar din identitet eller koppling till någon i samband med din användning av CL - $1 000 per överträdelse; (D) postar eller försöker lägga in förbjudet innehåll - $4 per överträdelse; (E) postar eller försöker lägga in förbjudet innehåll i valfritt avsnitt av CL - till det pris per post som gäller för den delen av CL; (F) skickar ett obehörigt/oönskat e-postmeddelande till en e-postadress erhållen från CL - $25 per överträdelse; (G) använder CLs användares information för att skapa/skicka ett obehörigt/oönskat textmeddelande, samtal eller kommunikation till en CL-användare - $500 per text/samtal/kommunikation; (H) skapar ett vilseledande eller olagligt CL-konto eller köpa/sälja ett CL-konto - $4 per överträdelse; (I) missbrukar eller försöker att missbruka CLs flaggnings- eller rapporteringsprocesser - $1 per överträdelse; (J) distribuerar eventuell programvara för att underlätta överträdelser av avsnittet ANVÄNDNING - $1 000 per överträdelse; (K) samlar, visar, kopierar, duplicerar, reproducerar, distribuerar eller utnyttjar CL-innehåll för något som helst ändamål utan vårt uttryckliga och skriftliga samtycke - $3 000 för varje dag du engagerar dig i sådana överträdelser, (L) begär, visar eller får tillgång till mer än 1 000 sidor CL-information under en 24h-period - $0,25 per sida under 24h-perioden efter de första 1 000 sidorna; (M) kringgår eller försöker kringgå våra modereringsinsatser - $4 per överträdelse. Du godkänner att dessa belopp är (1) en rimlig uppskattning av våra skador (då faktiska skador ofta är svåra att beräkna), (2) inte ett straff och (3) inte begränsar vår möjlighet att på annat sätt erhålla kompensation på en juridisk grund eller krav, inklusive lagstadgade skador och annan rättvis lättnad (t.ex. för spam kan vi välja mellan ovanstående likvida skador eller lagstadgade skador enligt anti-spam-stadgan). Du godkänner vidare att upprepade överträdelser av avsnittet ANVÄNDNING orsakar oåterkalleliga skador och ger oss rätt till förbudsföreläggande eller rättvis lättnad, förutom monetära skador.

AVGIFTER. Du godkänner att vi debiterar ditt konto med de CL-avgifter om gäller i betalområden (cl.com/about/help/posting_fees). Eventuell skatt tillkommer. Avgifterna återbetalas ej, inte heller för inlägg som vi tar bort, försenar, utelämnar, omkategoriserar, omplaceras eller på annat sätt modererar. Vi kan refusera alla inlägg.

ANSVAR OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR För craigslist, Inc. och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare, intresseorganisationer och intresseenheter ("CL-enheter") gäller, i den utsträckning som tillåts enligt lag, att (1) inga löften, garantier eller representationer för CL, inklusive dess fullständighet, noggrannhet, tillgänglighet, aktualitet, anständighet, säkerhet eller tillförlitlighet lämnas; (2) de tillhandahåller CL på en "I BEFINTLIGT SKICK" och "SÅSOM TILLGÄNGLIGT" basis och riskerna för användning av CL åligger dig; (3) de frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive när det gäller noggrannhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse och (4) frånsäger sig alla skyldigheter eller allt ansvar för handlingar, utelämnanden eller beteenden från din sida eller någon annan part i samband med CL. CL-enheter är INTE ansvariga för direkta, indirekta, följder, oavsiktliga, särskilda, straffbara eller andra förluster, inklusive förlust av vinst, intäkter, data, goodwill etc. som härrör från eller är relaterad till CL och under inga omständigheter ska sådant ansvar överstiga $100 eller det belopp som du betalat oss under året före sådan förlust. Vissa jurisdiktioner begränsar eller ändrar denna ansvarsfriskrivning och begränsning, så vissa av dem kanske inte gäller dig.

KRAV OCH ERSÄTTNING Eventuella krav, orsaker till handling, krav, eller tvist som härrör från eller relaterar till CL ("Krav") regleras av Kaliforniens statliga lagar, utan hänsyn till motstridiga lagbestämmelser, förutom i den utsträckning det regleras av amerikansk nationell lagstiftning. Eventuella krav kommer att lösas uteslutande av domstolar i San Francisco, CA (förutom att vi kan söka preliminär lättnad eller förbudsföreläggande var som helst). Du godkänner att (1) överlämna dig till domstolens personliga jurisdiktion i San Francisco, Kalifornien, (2) ersätta och hålla CL-enheter skyddade från eventuella fordringar, förluster, ansvar eller utgifter (inklusive advokatavgifter) som härrör från tredje part och relaterar till din användning av CL; och (3) vara ansvarig för eventuella anspråk som vi kan ha gentemot dina tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, samarbetspartner eller någon annan part, direkt eller indirekt, betalda, ledda eller kontrollerade av dig eller som agerar till din fördel.

VARUMÄRKEN. CRAIGSLIST, "CL" och fredssymbolen är registrerade varumärken hos U.S. Patent and Trademark Office och hos flera andra varumärkesregisteringsinstanser runt om i världen.

ÖVRIGT. Användare som följer existerande, skrivna licenser kan använda CL fram tills dess att behörigheten upphör. I annat fall är detta det exklusiva och hela avtalet mellan oss och dig och våra handlingar eller vår tystnad gentemot dig eller någon annan avsäger, ändrar eller begränsar inte användarvillkoren eller våra rättigheter att genomdriva dem. Avsnittet ANVÄNDNING, LIKVIDA SKADOR, och KRAV OCH ERSÄTTNING gäller även efter användarvillkorens upphörande och du förblir förbunden till dessa avsnitt. Om ett användarvillkor är obestridligt ska det begränsas till minsta möjliga utsträckning och kompletteras med en giltig bestämmelse som bäst belyser parternas avsikter. Den engelska versionen av användarvillkoren styr över alla översättningar. Om du på rimliga grunder anser att innehållet strider mot dina IP-rättigheter, se cl.com/about/dmca. Frågor? Skicka ett e-postmeddelande till legal@craigslist.org.