craigslist > om > bruksvilkår

VELKOMMEN TIL CRAIGSLIST. Vi (craigslist, Inc.) håper du har nytte av den. Ved å gå inn på eller på andre måter samhandle med våre servere, tjenester eller nettsteder, eller annet tilknyttet innhold/innlegg (samlet "CL") samtykker du i disse brukervilkårene (sist oppdatert 29. desember 2017). Du samtykker i og anerkjenner at CL er et privat nettsted som eies og drives av craigslist, Inc. Hvis du går inn på eller bruker CL på vegne av en forretningsvirksomhet, samtykker virksomheten i disse brukervilkårene. Hvis du ikke samtykker i vilkårene, har du ikke tillatelse til å bruke CL. Vi kan når som helst endre brukervilkårene, etter eget forgodtbefinnende. Du er ansvarlig for å periodevis se etter endringer, og du er bundet av disse hvis du fortsetter å bruke CL. Vår personvernpolitikk (cl.com/about/privacy.policy), forbudsliste (cl.com/about/prohibited) og alle andre retningslinjer, nettstedsregler og avtaler som omtales nedenfor eller på CL, utgjør fullt og helt en del av disse brukervilkårene, og du samtykker også i disse.

LISENS. Hvis du samtykker i brukervilkårene og (1) er gammel og myndig nok til å bruke CL og til å bindes av brukervilkårene eller (2) bruker CL på vegne av en virksomhet, og dermed binder virksomheten til brukervilkårene, gir vi deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke videreførbar lisens til å bruke CL i samsvar med brukervilkårene. Ikke-lisensiert bruk er ikke tillatt. Du samtykker i å ikke vise, "ramme inn", utvikle utledede verker av, distribuere, lisensiere eller selge innhold fra CL, herunder innlegg du selv har laget. Du gir oss en evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, verdensomspennende, fullt betalt / underlisensierbar lisens til å bruke, kopiere, vise, distribuere og opprette utledede verker av innholdet du legger ut.

BRUK. Med mindre lisens er gitt av oss etter skriftlig avtale, samtykker du i å ikke bruke eller tilveiebringe programvare (med unntak av nettlesere og e-postklienter til generell bruk) eller tjenester som samhandler eller samspiller med CL, for eksempel for nedlasting, opplasting, oppretting / adgang til / bruk av en konto, innlegg, flagging, e-poster, søk eller mobil bruk. Du samtykker i å ikke kopiere/innhente CL-innhold via roboter, indekseringsroboter, søkeroboter eller andre automatiserte eller manuelle tilsvarende måter (f.eks. for hånd). Villedende, uoppfordrede og/eller ulovlige innhold/kommunikasjon/konti er forbudt, og det samme er å kjøpe eller selge konti. Du samtykker i å ikke legge ut innhold som er forbudt etter CLs retningslinjer og regler som angitt ovenfor ("forbudt innhold"). Du samtykker i å ikke misbruke CLs prosesser for melding eller rapportering. Du samtykker i å ikke innhente brukerinformasjon fra CL eller forstyrre CL. Du samtykker i at vi kan moderere adgang til / bruk av CL etter vårt eget forgodtbefinnende, f.eks. ved å blokkere, filtrere, omkategorisere, omrangere, slette, utsette, holde, utelate, verifisere eller avbryte din adgang/lisens/konto. Du samtykker i (1) å ikke omgå nevnte moderering, (2) at vi ikke er ansvarlige for å moderere eller unnlate å moderere og (3) at ingenting vi sier skal fjerne vår rett til å moderere eller ikke.

LIKVIDERTE ERSTATNINGER. Du samtykker videre i at hvis du misbruker avsnittet BRUK, eller hvis du oppfordrer til, støtter, nyter godt av eller foranlediger andre til å gjøre det, vil du være, samlet eller individuelt, ansvarlig overfor oss for likviderte erstatninger som følger for: (A) innhenting av CL-brukeres informasjon, inkludert personlig eller identifiserbar informasjon – 1 dollar per overtredelse; (B) offentliggjøring/misbruk av personlig eller identifiserbar informasjon for en tredjepart i forbindelse med din bruk av CL uten partens uttrykkelige og skriftlige samtykker – 1000 dollar per overtredelse; (C) feilrepresentering av din identitet eller tilknytning til andre i forbindelse med din bruk av CL – 1000 per brudd; (D) utlegging av eller forsøk på utlegging av forbudt innhold – 4 dollar per overtredelse; (E) utlegging av eller forsøk å utlegging av forbudt innhold i en betalt del av CL – prisen per innlegg som gjelder for den delen av CL; (F) sending av en uautorisert/uoppfordret e-post til en e-postadresse innhentet fra CL – 25 dollar per brudd; (G) bruk av CL-brukerinformasjon til å foreta/sende en uautorisert/uoppfordret tekstmelding, oppringing eller kommunikasjon til en CL-bruker – 500 dollar per tekst/samtale/kommunikasjon; (H) oppretting av en villedende eller ulovlig CL-konto eller kjøp/salg av en CL-konto – 4 dollar per overtredelse; (I) misbruk eller forsøk på misbruk av CLs prosesser for melding og rapportering – 1 dollar per overtredelse; (J) distribuering av programvare som tilrettelegger for brudd på BRUK-avsnittet - 1000 dollar per overtredelse; (K) aggregering, visning, kopiering, duplisering, gjengivelse, distribuering eller utnytting av CL-innhold for andre formål uten vårt uttrykkelige og skriftlige samtykke; (L) forespørring, visning eller adgang til over 1000 sider i CL i løpet av en 24-timersperiode – 0,25 dollar per side i løpet av 24-timersperioden etter de første 1000 sidene; (M) omgåing eller forsøk på omgåing av våre modereringstiltak – 4 dollar per overtredelse. Du samtykker i at disse beløpene er (1) en rimelig beregning av vår skade (fordi faktisk skade ofte er vanskelig å beregne), (2) ikke en straff og (3) ikke på annet vis en begrensning av vår anledning til å innhente, under enhver juridisk teori eller ethvert juridisk krav, herunder lovlig erstatning og annen rettferdig erstatning eller lovmessig erstatning iht. antispam-lovene). Du samtykker videre i at gjentatte brudd på avsnittet BRUK vil medføre uopprettelig skade og gi oss rett til rettspåbud eller rettferdig oppreisning, i tillegg til monetær erstatning.

GEBYRER. Du gir oss tillatelse til å belaste din konto for CL-relaterte gebyrer i betalingsområdene (cl.com/about/help/posting_fees). Eventuell skatt kommer i tillegg. Gebyrene kan ikke refunderes, selv ikke for innlegg som vi sletter, forsinker, utelater, omkategoriserer, omrangerer eller på andre måter modererer. Vi har rett til å avvise ethvert innlegg.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVAR. I den grad loven tillater det vil craigslist, Inc. og deres representanter, direktører, ansatte, ledelse, lisenshavere, tilknyttede selskaper og etterfølgere med interesse ("CL-enheter") ikke gi noen løfter eller garantier når det gjelder CL, inkludert deres fullstendighet, nøyaktighet, tilgjengelighet, betimelighet, hensiktsmessighet, sikkerhet eller pålitelighet; (2) tilveiebringe CL på en "SOM DET ER"- og "SOM TILGJENGELIG"-basis, og enhver risiko forbundet med bruk påtas av deg; (3) frasi ethvert krav på garantier, uttrykkelige eller impliserte, inkludert mht. nøyaktighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-brudd; og (4) frasi ethvert ansvar for handlinger, utelatelser eller oppførsel fra deg eller en annen part i forbindelse med CL. CL-enhetene er IKKE ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, følgemessige, utilsiktede, spesielle, strafferettslige eller andre tap, herunder tap av profitt, inntekt, data, goodwill osv., som oppstår som følge av eller i tilknytning til CL, og ikke under noen omstendigheter skal et slikt beløp overstige 100 dollar eller beløpet du betalte oss i året før tapet ble inntruffet. Enkelte jurisdiksjoner kan begrense eller endre denne ansvarsfraskrivelsen og begrensningene, og enkelte av disse kan derfor kanskje ikke gjelde for deg.

KRAV OG ERSTATNING. Eventuelle krav, saksgrunnlag eller tvister som oppstår som følge av eller i tilknytning til CL ("krav) skal styres av de interne lovene i delstaten California, uten hensyn til lovkonflikt, unntatt i den grad det styres av amerikansk føderal lov. Eventuelle krav skal behandles utelukkende av domstolene i San Francisco i California (unntatt i tilfeller der vi søker innledende erstatning eller rettspåbud andre steder). Du samtykker i å (1) være underlagt personlig jurisdiksjon i domstolene i San Francisco i California; (2) holde CL skadesløs fra eventuelle krav, tap, ansvar eller utgifter (herunder inkludert advokatutgifter) som oppstår fra en tredjepart i tilknytning til din bruk av CL; og (3) være ansvarlig for eventuelle krav vi kan ha mot dine direktører, ansatte, representanter, tilknyttede selskaper eller andre parter, direkte eller indirekte, betalt, anmodet eller kontrollert av deg eller som handler til din fordel.

VAREMERKER. CRAIGSLIST, "CL" og fredssymbolet er registrerte varemerker i det amerikanske patentkontoret og flere varemerkekontorer verden over.

DIVERSE. Brukere som overholder tidligere skriftlige lisenser kan få tilgang til CL med disse frem til autorisasjon avsluttes. Ellers er denne eksklusive avtalen mellom oss og deg, og våre handlinger og stillhet overfor deg og andre skal på ingen måte frasi, modifisere eller begrense brukervilkårene eller vår anledning til å håndheve dem. Avsnittene BRUK, LIKVIDERTE SKADER og KRAV OG ANSVAR skal overleve avslutning av brukervilkårene, og du vil forbli bundet av disse avsnittene. Hvis et brukervilkår ikke kan håndheves, skal det begrenses i den grad det er mulig og vedlegg med en gyldig bestemmelse som i størst grad mulig dekker begge parters hensikt. Den engelske utgaven av brukervilkårene skal gå foran oversettelser. Hvis du har rimelig grunn til å anta at innholdet bryter dine IP-rettigheter, henvises du til cl.com/about/dmca. Spørsmål? Send en e-post til legal@craigslist.org.