Craigslist > Info > Gebruiksvoorwaarden

Om het u gemakkelijk te maken, presenteren we een vertaalde versie van onze gebruiksvoorwaarden. De Engelse versie is echter het enige juridisch bindende document.

WELKOM BIJ CRAIGSLIST. We hopen dat u er wat aan hebt. Door middel van uw toegang tot onze servers, onze websites of content ervan (gezamenlijk 'CL'), gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden ('GV'), voor het laatst bijgewerkt op 5 december 2013.

LICENTIE. Als u 18 jaar of ouder bent, wijzen we u een beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-onderlicentieerbare licentie toe voor toegang tot CL in naleving van de GV; ongelicentieerde toegang is niet toegestaan. U gaat akkoord content van CL niet te licentiëren, distribueren, er afgeleide werken van te maken, het weer te geven, te verkopen of vorm te geven, met uitzondering van de content die u creëert en met vrienden/familie deelt. Ten aanzien van de content die u plaatst, wijst u ons een oneindige, onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde, volledig betaalde/sublicentieerbare licentie toe teneinde de content te gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven, distribueren en er afgeleide werken van te maken.

GEBRUIK. U gaat ermee akkoord geen software te gebruiken of aan te bieden (met uitzondering voor algemene webbrowsers en e-mailclients of software die uitdrukkelijk door ons wordt gelicentieerd), danwel diensten te gebruiken of aan te bieden die zijn gekoppeld aan of verweven met CL, d.w.z. voor downloads, uploads, berichten, markeringen, e-mails, zoekopdrachten of mobiel gebruik. Robots, spiders, scripts, scrapers, crawlers, etc. zijn verboden evenals misleidende, ongevraagde, onrechtmatige en/of op spam gebaseerde (e-mail)berichten. U gaat ermee akkoord geen persoonlijke en/of contactinformatie van gebruikers (PI) te verzamelen.

MODERATIE. U gaat akkoord met moderatie van CL-toegang en -gebruik naar ons goeddunken, d.w.z. door blokkering (bijvoorbeeld van IP-adressen), filtering, verwijdering, vertraging, weglating, verificatie en/of beëindiging van toegang/account/licentie. U gaat akkoord met (1) het niet omzeilen van voornoemde moderatie, (2) het feit dat wij niet aansprakelijk zijn voor het al dan niet uitvoeren van moderatie of vertegenwoordigingen van moderatie en (3)het feit dat wij met niets wat wij zeggen of doen, afstand nemen van ons recht om al dan niet te modereren. Alle siteregels, d.w.z. cl.com/about/prohibited, zijn hierin opgenomen.

VERKOOP. U geeft ons toestemming CL-kosten in rekening te brengen op uw account. Tenzij anders vermeld, zijn de kosten in Amerikaanse dollars; exclusief belasting. Tot de mate die wettelijk is toegestaan, zijn kosten niet retourneerbaar, zelfs niet voor berichten die wij verwijderen. Het is mogelijk dat wij aankopen weigeren, die dan op uw account in de wacht worden gezet.

VERKLARING VAN AFSTAND. IN VEEL JURISDICTIES GELDEN WETTEN DIE CONSUMENTEN EN ANDERE PARTIJEN VAN OVEREENKOMSTEN BESCHERMEN EN DIE BEPERKINGEN OPLEGGEN OP DE MOGELIJKHEID OM AFSTAND TE DOEN VAN BEPAALDE RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN. WIJ RESPECTEREN DERGELIJKE WETTEN; NIETS HIERIN ZAL AFSTAND NEMEN VAN RECHTEN OF VERANTWOORDELIJKHEDEN WAARVAN GEEN AFSTAND KAN WORDEN GENOMEN.

Tot de mate die wettelijk is toegestaan, (1) doen we geen beloften ten aanzien van CL, de volledigheid, de nauwkeurigheid, de beschikbaarheid, de tijdigheid, het eigendom, de beveiliging of de betrouwbaarheid ervan; (2) is uw toegang en gebruik voor uw eigen risico en wordt CL geleverd 'AS IS' (in deze staat) en 'ZOALS BESCHIKBAAR'; (3) zijn wij niet aansprakelijk voor enig nadeel voortkomend uit (a) gebruikerscontent; (b) gebruikersgedrag, d.w.z. onwetmatig gedrag; (c) uw gebruik van CL; of (d) onze verklaringen; (4) WIJ EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS ('CL-ENTITEITEN') WIJZEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES EN GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING UITDRUKKELIJK AF. (5) CL-ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DANWEL SCHADEVERGOEDINGEN, OF ENIG VERLIES (D.W.Z. WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, GEGEVENS OF GOODWILL). (6) ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID HOGER ZIJN DAN $100 OF WAT U ONS HET AFGELOPEN JAAR HEBT BETAALD.

CLAIMS. U gaat ermee akkoord dat (1) enige claims, gronden of disputen ('Claim') voortkomende uit of in verband met de GV of uw gebruik van CL vallen onder de wetten van Californië ('CA') ongeacht uw locatie of enig conflict of de keuze van het wettelijke principe; (2) Claims exclusief moeten worden opgelost door de staats- of federale rechtbank in San Francisco, CA (alleen wij mogen overal strafrechtelijke rechtsmiddelen inzetten); (3) U bent onderworpen aan de persoonlijke jurisdictie van voornoemde rechtbanken; (4) Enige claim moet worden ingediend voor het einde van 1 jaar na het ontstaan ervan en anders permanent wordt verboden; (5) U geen principieel proces aanspant tegen CL-entiteiten; (6) (behalve overheidsinstanties) U CL-entiteiten vrijwaart van enige schade, verlies en onkosten (d.w.z. wettelijke kosten) die voortkomen uit claims in verband met uw gebruik van CL; (7) U aansprakelijk bent voor inbreuken op de GV door belanghebbenden (d.w.z. marketingmedewerkers) die door u worden betaald, direct of indirect (d.w.z. via een netwerk van belanghebbenden); en (8) U ons betaalt voor een inbreuk op of het aansporen tot een inbreuk door anderen op het 'GEBRUIKS'-gedeelte, niet als straf, maar als redelijke schatting van onze geleden schade (de werkelijke schade is vaak lastig te berekenen): $0,10 per serververzoek, $1 per aangemaakt bericht, e-mail, markering of account, $1 per verzameld stuk PI en $1000 per softwaredistributie, met een maximum van $25.000 per dag.

OVERIGE. Gebruikers die eerder geschreven licenties naleven, krijgen hierbij toegang tot CL, totdat de toestemming wordt beëindigd. Anders vormt dit de exclusieve en volledige overeenkomst tussen ons. Als een GV-voorwaarde niet kan worden bekrachtigd, heeft dit geen invloed op enige andere voorwaarden. Als GV-vertalingen een conflict vormen met de Engelse versie, is de Engelse versie van kracht. Zie Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Als u vindt dat de inhoud inbreuk maakt op uw rechten, raadpleegt u cl.com/about/dmca.