Craigslist > Info > Gebruiksvoorwaarden

WELKOM BIJ CRAIGSLIST. Wij (craigslist, Inc.) hopen dat u het nuttig vindt. Door onze servers, services, websites of andere gerelateerde content/berichten (gezamenlijk "CL") te bezoeken of anderszins te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden ("GV") (laatst bijgewerkt op 29 december 2017). U erkent en gaat ermee akkoord dat CL een privésite is in eigendom en beheer van craigslist, Inc. Als u CL bezoekt of gebruikt namens een bedrijf, gaat dat bedrijf akkoord met de GV. Als u niet akkoord gaat met de GV, heeft u geen toestemming om CL te gebruiken. Wij kunnen de GV op elk moment naar ons goeddunken aanpassen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek te controleren op wijzigingen en u bent daaraan gebonden als u CL blijft gebruiken. Ons privacybeleid (cl.com/about/privacy.policy), verbodslist (cl.com/about/prohibited) en alle andere beleid, siteregels en overeenkomsten waar hieronder of op CL naar wordt verwezen maken volledig deel uit van deze GV en u gaat daarmee ook akkoord.

LICENTIE. Indien u akkoord gaat met de GV en (1) de leeftijd heeft en over het vermogen beschikt om CL te gebruiken en gebonden te zijn aan de GV, of (2) CL gebruikt namens een bedrijf, waardoor dat bedrijf aan de GV is gevonden, verlenen wij u een beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om CL te gebruiken volgens de GV. Gebruik zonder licentie is niet toegestaan. U gaat ermee akkoord geen content van CL te vertonen, "framen", afgeleide werken ervan te maken, verspreiden, in licentie te geven of verkopen, behalve door u geplaatste berichten. U verleent ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde, volledig betaalde/in onderlicentie te geven licentie voor het gebruiken, vertonen, verspreiden en afgeleide werken maken van door u geplaatste content.

GEBRUIK. Tenzij door ons een licentie daarvoor is afgegeven middels een schriftelijke overeenkomst, gaat u ermee akkoord geen software of diensten te gebruiken of ter beschikking te stellen die gebruikmaken van of werken met CL, bijvoorbeeld voor downloaden, uploaden, aanmaken/toegang tot/gebruiken van een account, plaatsen van content, signalering, e-mailen, zoeken of mobiel gebruik. U gaat ermee akkoord geen CL-content te kopiëren/verzamelen door middel van robots, spiders, scripts, scrapers, crawlers of andere vergelijkbare geautomatiseerde of handmatige methoden (bijvoorbeeld met de hand). Misleidende, ongevraagde en/of onwettige berichten/communicaties/accounts zijn verboden, net als het kopen of verkopen van accounts. U gaat ermee akkoord geen content te plaatsen die verboden is door CL-beleid of regels waar hierboven naar wordt verwezen ("Verboden Content"). U gaat ermee akkoord geen misbruik te maken van de signalerings- of meldingsprocessen van CL. U gaat ermee akkoord geen gebruikersgegevens te verzamelen van CL en CL niet te verstoren. U gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot en het gebruik van CL naar eigen goeddunken kunnen modereren, bijvoorbeeld door het blokkeren, filteren, hercategoriseren, herklasseren, verwijderen, opschorten, vasthouden, weglaten, verifiëren of beëindigen van uw toegang/licentie/account. U gaat ermee akkoord (1) de genoemde moderatie niet te omzeilen, (2) dat wij niet aansprakelijk zijn voor het modereren of niet modereren en (3) dat niets dat wij zeggen of doen betekent dat wij afzien van ons recht om al dan niet te modereren.

VASTE SCHADEVERGOEDINGEN. U gaat er verder mee akkoord dat als u in overtreding bent van het artikel GEBRUIK of overtreding daarvan aanmoedigt of ondersteunt, daarvan profiteert of anderen daartoe aanmoedigt, u hoofdelijk aansprakelijk bent jegens ons voor schadevergoeding als volgt voor: (A) het verzamelen/oogsten van gegevens van CL-gebruikers, waaronder persoonlijke of identificerende gegevens - $ 1 per overtreding; (B) het publiceren/misbruiken van persoonlijke of identificerende gegevens van een derde in verband met uw gebruik van CL zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die partij - $ 1.000 per overtreding; (C) het verkeerd voorstellen van uw identiteit of betrekking aan iemand in verband met uw gebruik van CL - $ 1.000 per overtreding; (D) het plaatsen of proberen te plaatsen van Verboden Content - $ 4 per overtreding; (E) het plaatsen of proberen te plaatsen van Verboden Content in enig betaald onderdeel van CL - de prijs per plaatsing die geldt voor dat onderdeel van CL; (F) het versturen van ongeautoriseerde/ongevraagde e-mail naar een e-mailadres dat van CL is verkregen - $ 25 per overtreding; (G) het gebruik van CL-gebruikersgegevens voor het doen/verzenden van een ongeautoriseerd/ongevraagd sms-bericht, telefonische oproep of communicatie naar een CL-gebruiker - $ 500 per sms/oproep/communicatie; (H) het aanmaken van een misleidend of onwettig CL-account of het kopen/verkopen van een CL-account - $ 4 per overtreding; (I) het misbruiken of proberen te misbruiken van de signalerings- of meldingsprocedures van CL - $ 1 per overtreding; (J) het verspreiden van software ter facilitering van overtredingen van het artikel GEBRUIK - $ 1.000 per overtreding; (K) het aggregeren, vertonen, kopiëren, dupliceren, reproduceren, verspreiden of exploiteren van CL-content voor enig doeleinde zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming - $ 3.000 voor iedere dag dat u in overtreding bent; (L) het opvragen, bekijken of bezoeken van meer dan 1.000 pagina's van CL binnen enige periode van 24 uur - $ 0,25 per pagina gedurende de periode van 24 uur na de eerste 1.000 pagina's; (M) het omzeilen of proberen te omzeilen van onze moderatiepogingen - $ 4 per overtreding. U gaat ermee akkoord dat deze bedragen (1) een redelijke benadering zijn van de door ons geleden schade (daar de daadwerkelijke schade vaak moeilijk te berekenen is), (2) geen boete zijn en (3) geen beperking zijn van onze invorderingsmogelijkheden volgens enige rechtstheorie of claim, waaronder wettelijke schadevergoedingen en andere billijke genoegdoening (in geval van spam kunnen wij bijvoorbeeld kiezen tussen de bovenstaande vaste schadevergoedingen of een wettelijke schadevergoeding krachtens de anti-spamwet). U gaat er voorts mee akkoord dat herhaaldelijke overtredingen van het artikel GEBRUIK ons onherstelbare schade toebrengen en ons het recht geven op dwangmaatregelen of billijke genoegdoening, naast schadevergoeding.

TARIEVEN. U geeft ons toestemming om CL-tarieven voor betaalde onderdelen (cl.com/about/help/posting_fees) af te schrijven van uw rekening. Belastingen zijn niet inbegrepen in de tarieven. Tarieven zijn niet restitueerbaar, ook niet voor berichten die wij verwijderen, opschorten, weglaten, hercategoriseren, herklasseren of anderszins modereren. Wij kunnen elk bericht weigeren.

DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID. craigslist, Inc., en zijn functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, licentiegevers, gelieerde ondernemingen en opvolgers ("CL-entiteiten") (1) geven geen beloftes, garanties of verklaringen betreffende CL, waaronder de volledigheid, juistheid, beschikbaarheid, tijdigheid, gepastheid, veiligheid of betrouwbaarheid daarvan; (2) bieden CL aan in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid en het gebruik van CL is geheel voor uw risico; (3) wijzen alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, waaronder met betrekking tot de juistheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk; en (4) wijzen alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor handelingen, weglatingen of gedrag van u of andere partijen in samenhang met CL, voor zover toegestaan door de wet. CL-entiteiten zijn NIET aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele, bijzondere, punitieve of andere verliezen, waaronder verliest van winst, omzet, gegevens, goodwill, e.d. voortvloeiende uit of gerelateerd aan CL en in geen geval zal een dergelijke aansprakelijkheid hoger zijn dan $ 100 of het bedrag dat u aan ons heeft betaald gedurende het jaar voorafgaande aan een dergelijk verlies. Sommige rechtsgebieden beperken of wijzigen deze disclaimers en beperkingen, dus sommige daarvan zijn mogelijk niet op u van toepassing.

CLAIMS EN VRIJWARING. Alle claims, oorzaken, eisen of geschillen voortvloeiende uit of gerelateerd aan CL ("Claims") vallen onder de interne wetgeving van Californië, ongeacht bepalingen betreffende conflicterende wetgevingen, behalve waar deze onder de federale wetgeving van de Verenigde Staten vallen. Alle Claims worden beslecht door rechtbanken in San Francisco, Californië (maar wij kunnen overal voorzieningen of dwangmaatregelen verzoeken). U gaat ermee akkoord om (1) u te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in San Francisco, Californië; (2) CL-entiteiten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle Claims, verliezen, aansprakelijkheden of onkosten (waaronder advocatenkosten) die voortvloeien uit derden en gerelateerd zijn aan uw gebruik van CL; en (3) aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te zijn voor alle Claims die wij mogelijk hebben jegens uw functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, gelieerde ondernemingen of andere partijen die direct of indirect worden betaald, aangestuurd of bestuurd door u of ten behoeve van u handelen.

HANDELSMERKEN. CRAIGSLIST, "CL" en het vredessymbool zijn handelsmerken geregistreerd bij het octrooien- en merkenbureau van de Verenigde Staten en meerdere merkenbureaus wereldwijd.

OVERIG. Gebruikers die zich houden aan eerdere schriftelijke licenties mogen CL daaronder gebruiken totdat de toestemming wordt beëindigd. Anders is dit de exclusieve en gehele overeenkomst tussen u en ons en ons al dan niet handelen jegens u of anderen betekent niet dat wij de GV of onze mogelijkheden deze af te dwingen wijzigen, beperken of ervan afzien. De artikelen GEBRUIK, VASTE SCHADEVERGOEDINGEN en CLAIMS EN VRIJWARING blijven van kracht na beëindiging van de GV en u blijft gebonden aan deze artikelen. Indien een GV-bepaling onafdwingbaar is, wordt deze zo min mogelijk beperkt en aangevuld door een geldige bepaling die het best de intentie van de partijen vervat. De Engelse versie van de GV heeft voorrang over alle vertalingen. Indien u redelijkerwijs vermoed dat content inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, zie cl.com/about/dmca. Vragen? E-mail legal@craigslist.org.