craigslist > om > brugsbetingelser

For nemheds skyld viser vi dig en oversat udgave af vores brugsbetingelser, men bemærk venligst, at den engelsk udgave er det eneste dokument, der er juridisk bindende.

VELKOMMEN TIL CRAIGSLIST. Vi håber, du finder oplysningerne nyttige. Ved at få adgang til vores servere, hjemmesider eller indhold derpå (samlet benævnt "CL") accepterer du disse brugsbetingelser ("brugsbetingelser") i den seneste udgave af 5. december 2013.

LICENS Hvis du er 18 år eller derover tildeles du en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar licens til at opnå adgang til CL i overensstemmelse med brugsbetingelserne. Der må ikke opnås adgang uden licens. Du accepterer ikke at licensere, distribuere, udarbejde afledte værker af, vise, sælge eller udforme indhold fra CL, bortset fra indhold, som du selv opretter og deler med dine venner/din familie. Du tildeler os en uophørlig, uigenkaldelig, ubegrænset, verdensomspændende, fuldt betalt/licenserbar licens til at bruge, kopiere, fremføre, vise, distribuere og skabe afledte værker af indhold, du opslår.

BRUG Du accepterer ikke at bruge eller levere software (bortset fra webbrowsere og e-mailklienter til generelle formål eller software, som vi udtrykkeligt har tildelt i licens) eller tjenester, som interagerer eller arbejder sammen med CL, f.eks. til brug for downloading, uploading, opslag, flagging, afsendelse af e-mails, søgning eller mobil brug. Robotter, spidere, scrapere, crawlers, etc. er forbudt, det samme gælder vildledende, uopfordrede, ulovlige opslag/e-mails og spamopslag/spammails. Du accepterer ikke at indsamle brugeres personoplysninger og/eller kontaktoplysninger ("personoplysninger").

ÆNDRINGER Du accepterer, at vi efter eget valg må ændre adgangen til og brugen af CL, f.eks. ved spærring (f.eks. af IP-adresser), filtrering, sletning, forsinkelse, udeladelse, verificering og/eller ophør af adgang/konto/licens. Du accepterer (1) ikke at omgå denne ændring, (2) at vi ikke er ansvarlige for ændringer, for ikke at foretage ændringer eller for erklæringer vedrørende ændringer, og (3) intet vi siger eller gør skal opfattes som udtryk for et afkald på vores ret til at foretage ændringer. Alle hjemmesidens regler, f.eks. cl.com/about/prohibited, er indarbejdet i disse betingelser.

SALG Du bemyndiger os til at opkræve CL-gebyrer på din konto. Medmindre andet er anført, er gebyrer anført i amerikanske dollars og er ekskl. moms. I det omfang, loven tillader det, returneres gebyrer ikke, selv for så vidt angår opslag, vi fjerner. Vi kan nægte køb, hvilket kan medføre, at din konto midlertidigt sættes i venteposition.

ANSVARSFRASKRIVELSE MANGE JURISDIKTIONER HAR LOVE, DER BESKYTTER FORBRUGERNE OG ANDRE AFTALEPARTER, OG SOM BEGRÆNSER DERES MULIGHED FOR AT GIVE AFKALD PÅ VISSE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER. VI ANERKENDER SÅDANNE LOVE. INTET I DISSE BETINGELSER SKAL UDGØRE ET AFKALD PÅ RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER, DER IKKE KAN GIVES AFKALD PÅ.

I det omfang loven tillader det, (1) afgiver vi ingen løfter vedrørende CL, CLs fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed, rettidighed, hensigtsmæssighed, sikkerhed eller pålidelighed, (2) din adgang og brug sker på din egen risiko, og CL leveres som beset og som den forefindes (3) vi er ikke ansvarlige for eventuel skade, der opstår som følge (a) brugerindhold (b) brugeradfærd, f.eks. ulovlig adfærd (c) din brug af CL eller (d) vores erklæringer. (4) ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER FRASKRIVES UDTRYKKELIGT AF OS, VORES DIREKTIONSMEDLEMMER, BESTYRELSESMEDLEMMER OG MEDARBEJDERE ("CLs ENHEDER"). (5) CLs ENHEDER ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIGE VED INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, PØNALERSTATNING ELLER FOR ERSTATNING AF TAB OVERHOVEDET (F.EKS. TAB AF INDTJENING, OMSÆTNING, OPLYSNINGER ELLER GOODWILL). (6) VORES SAMLEDE ANSVAR MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE USD 100.00 ELLER DET BELØB, DU BETALTE TIL OS SIDSTE ÅR.

KRAV. Du accepterer, (1) at ethvert krav, enhver søgsmålsgrund eller enhver tvist ("krav"), der udspringer ud af eller i forbindelse med brugsbetingelserne eller din brug af CL, er omfattet af lovgivningen i Californien, USA, uanset hvor du befinder dig og uanset om et eventuelt strids- eller lovvalgsprincip måtte finde anvendelse, (2) at krav kun må behandles af en statslig eller føderal domstol i San Francisco, Californien, USA (vi kan dog få nedlagt forbud overalt), (3) at de pågældende domstole skal have personlig jurisdiktion. (4) at ethvert krav skal indgives senest ét år efter det opstår, ellers bortfalder det for evigt, (5) at der ikke må anlægges eller deltages i et gruppesøgsmål mod CLs enheder, (6) (bortset fra myndigheder) at skadesløsholde CLs enheder mod eventuel skade, tab og omkostninger (f.eks. advokatomkostninger), der udspringer af krav, der knytter sig til din brug af CL, (7) at du er ansvarlig for tilknyttede virksomheders (f.eks. leverandørers) misligholdelse af brugsbetingelserne, det gælder tilknyttede virksomheder, som du direkte eller indirekte foretager betaling til (f.eks. via et koncernnetværk), (8) at du er ansvarlig for at foretage betaling til os for at overtræde eller tilskynde andre til at overtræde afsnittet "BRUG", ikke som en bøde, men som et rimeligt overslag over den skade, vi har lidt (det er ofte svært at beregne faktiske skader): USD 0,10 pr. serveranmodning, USD 1,00 pr. opslag, e-mail, flag eller konto, der oprettes, USD 1,00 pr. enhed af indsamlede personoplysninger og USD 1.000,00 pr. softwaredistribution, dog maks. USD 25.000,00 pr. dag.

DIVERSE Brugere, der overholder tidligere skriftlige licensbetingelser, kan få adgang til CL, indtil bemyndigelsen bringes til ophør. Dette udgør den eneste aftale og hele aftalen mellem os. Hvis en af betingelserne i brugsbetingelserne ikke kan håndhæves, forbliver de øvrige betingelser uændrede. Hvis oversættelser af brugsbetingelserne er i strid med den engelske udgave, skal den engelske udgave have forrang. Se vores privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og deler data. Hvis du mener, at indholdet krænker dine rettigheder, se cl.com/about/dmca.