craigslist > oor > gebruiksbepalings

WELKOM BY CRAIGSLIST. Ons (craigslist, Geïnk.) hoop dat jy dit nuttig sal vind. Deur toegang tot ons bedieners, dienste, webblaaie, of enige ander geassosieerde inhoud/plasings (as geheel, "CL") te verkry of andersins daarmee om te gaan, stem jy in met die Voorwaardes van Gebruik (VVG) (laas opgedateer op 29 Desember 2017). Jy erken en stem in dat CL 'n private blad is wat deur craigslist, Geïnk. besit en bestuur word. Indien jy toegang tot CL namens 'n besigheid verkry, stem daardie besigheid in tot die VVG. Indien jy nie met die VVG instem nie, word jy nie gemagtig om CL te gebruik nie. Ons kan die VVG ter enige tyd na ons eie goeddunke aanpas. Jy is verantwoordelik om van tyd tot tyd te kyk of daar veranderinge is en jy word daartoe verbind indien jy voortgaan om CL te gebruik. Ons privaatheidsbeleid (cl.com/about/privacy.policy), verbode lys (cl.com/about/prohibited), en al die ander beleide, webwerfreëls, en ooreenkomste waarna hieronder of op CL verwys word, is ten volle geïnkorporeer in hierdie VVG, en jy stem ook met hulle in.

LISENSIE. Indien jy instem met die VVG en (1) oor die nodige ouderdom en kapasiteit beskik om CL te gebruik en gebind kan word tot die VVG, of (2) CL gebruik namens 'n besigheid, en sodoende daardie besigheid tot die VVG bind, staan ons jou 'n beperkte, herroepbare, nie-eksklusiewe, nie-aanwysbare lisensie toe om CL ooreenkomstig met die VVG te gebruik; ongelisensieerde gebruik is ongemagtig. Jy stem in om nie inhoud van CL te vertoon, lys, versprei, lisensieer, verkoop of afgeleide werke daarvan te maak nie, uitsluitend van die plasings wat jy skep. Jy verleen aan ons 'n ewigdurende, onherroepbare, onbeperkte, wêreldwye, ten volle betaalde/sublisensieerbare lisensie om inhoud van jou plasing te gebruik, kopieer, vertoon, versprei en afgeleide werke daarvan te maak.

GEBRUIK. Tensy deur ons gelisensieer in 'n skriftelike ooreenkoms, stem jy in om nie sagteware (buiten webblaaiers vir algemene gebruik en e-pos-kliënte) of dienste wat interaksie met CL het of wat met CL werksaam is te gebruik of te voorsien nie, bv. vir die aflaai, oplaai, skep/toegang verkryging/gebruik van 'n rekening, plasing, uitwys, e-pos, soek, of selfoon gebruik. Jy stem in om nie inhoud via robotte, spinnekoppe, tekste, skrapers, kruipers, of enige geoutomatiseerde of handelikse ekwivalent (bv. met die hand) te kopieer/kollekteer nie. Misleidende, ongevraagde, en/of onwettige plasings/kommunikasies/rekeninge word verbied, asook die koop en verkoop van rekeninge. Jy stem in om nie inhoud wat verbied word deur enige van CL se beleide of reëls waarna hierbo verwys word ("Verbode Inhoud") te plaas nie. Jy stem in om nie CL se uitwys- of rapporteringsproses te misbruik nie. Jy stem in om nie CL se gebruikersinligting in te samel of met CL in te meng nie. Jy stem in dat ons die toegang tot/gebruik van CL mag modifiseer volgens ons eie diskresie, bv. deur jou toegang/lisensie/rekening te blok, filter, herkategoriseer, herrangskik, verifieer, of dit uit te vee, uit te stel, terug te hou, uit te laat, of te termineer. Jy stem in (1) dat jy nie hierdie modifisering sal omseil nie, (2) dat ons nie verantwoordelik is vir modifisering of nie-modifisering is nie, en (3) dat niks wat ons doen of sê ons reg om te modifiseer of nié te modifiseer beïnvloed nie.

GELIKWIDEERDE SKADEVERGOEDING. Jy stem verder in dat, indien jy die GEBRUIK-afdeling oortree, of die oortreding daarvan aanmoedig, ondersteun, bevoordeel word daardeur, of ander oorreed om dit te doen, jy gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik aan ons sal wees vir gelikwideerde skadevergoeding soos volg vir: (A) kollektering/insameling van inligting oor CL se gebruikers, insluitend persoonlike of identifiserende inligting- $ 1 per oortreding; (B) publisering/wangebruik van persoonlike of identifiserende inligting van 'n derdeparty in verband met jou gebruik van CL sonder daardie party se uitdruklike skriftelike toestemming - $ 1 000 per oortreding; (C) wanvoorstelling van jou identiteit of affiliasie tot enigiemand in verband met jou gebruik van CL - $1 000 per oortreding; (D) plasing van of poging tot plasing van Verbode Inhoud - $4 per oortreding; (E) plasing of poging tot plasing van Verbode Inhoud in enige betaalde afdeling van CL - die prys per pos van toepassing op daardie afdeling van CL; (F) die stuur van ongemagtigde/ongevraagde e-pos na 'n e-pos-adres verkry van CL - $25 per oortreding; (G) die gebruik van inligting oor CL se gebruikers om 'n ongemagtigde/ongevraagde teksboodskap te stuur, oproep te maak of te kommunikeer met 'n CL gebruiker - $500 per teks/oproep/kommunikasie; (H) die skep van 'n misleidende of onwettige CL-rekening of die koop/verkoop van 'n CL-rekening - $4 per oortreding; (I) misbruik of poging tot misbruik van CL se merk- of rapporteringsproses - $1 per oortreding; (J) die verspreiding van enige sagteware om oortredings van die GEBRUIK-afdeling te fasiliteer - $1 000 per oortreding; (K) samevoeging, vertoning, kopering, duplisering, herprodusering, verspreiding, of uitbuiting van CL-inhoud vir enige doelwit sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming - $3 000 vir elke dag wat jy by sulke oortredings betrokke is; (L) die aanvra, besigtiging, of verkry van toegang tot meer as 1 000 bladsye van CL binne enige 24-uur periode - $0.25 per bladsy gedurende die 24-uur-periode na die eerste 1 000 bladsye; (M) die omseil of poging tot omseil van ons pogings tot modifisering - $4 per oortreding. Jy stem in hierdie bedrae is (1) 'n billike skatting van ons skadevergoeding (aangesien skadevergoeding dikwels moeilik is om te bereken), (2) nie 'n straf nie, en (3) nie andersins beperkend tot ons vermoë om te verhaal volgens enige geregtelike teorie of eis nie, insluitend wetlike skadevergoeding en ander regverdige verligting (bv. vir gemorspos kan ons kies tussen die bovermelde gelikwideerde skadevergoeding of wetlike skadevergoeding onder die anti-rommelposwet). Jy stem verder in dat herhaalde oortreding van die GEBRUIK-afdeling ons onherstelbare skade sal berokken en ons aanspraak sal gee op geregtelike of billike verligting, buiten geldelike skadevergoeding.

FOOIE. Jy magtig ons om jou rekening te belas met CL-fooie in betaalde areas (cl.com/about/help/posting_fees). Enige belasting is addisioneel. Fooie is nie-terugbetaalbaar, selfs vir plasings wat ons verwyder, uitstel, weglaat, herkategoriseer, herrangskik, of andersins modifiseer. Ons kan enige plasing weier.

VRYWARING & AANSPREEKLIKHEID. Craigslist Geïnk., en sy amptenare, direkteurs, werknemers, agente, lisensie-verleners, geaffilieerdes, en belanghebbende opvolgers ("CL Entiteite"),tot die volle omvang toegelaat deur die reg, (1) maak geen beloftes, waarborge, of voorstellings van CL, insluitend sy volledigheid, akkuraatheid, beskikbaarheid, tydigheid, geskiktheid, sekuriteit of betroubaarheid nie; (2) voorsien CL op 'n "SOOS DIT IS" en "SOOS BESKIKBAAR" basis en enige risiko verbonde aan die gebruik van CL word deur jou aanvaar; (3) vrywaar alle waarborge, uitgespreek of geïmpliseer, insluitend wat betrekking het op akkuraatheid, verhandelbaarheid, bekwaamheid vir 'n bepaalde doelwit, en nie-skending; en (4) vrywaar enige aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir aksies, weglatings, of optrede van jou of enige party in verband met CL. CL Entiteite is NIE aanspreeklik vir enige direkte, indirekte, gevolglike, toevallige, spesiale, bestraffende, of ander verliese nie, insluitend verliese in wins, inkomste, data, goedgesindheid, ens., wat voortvloei uit of verband hou met CL, en in geen geval sal sodanige aanspreeklikheid $100 of die bedrag wat jy ons betaal het in die jaar wat die verlies voorafgaan oorskry nie. Sommige regsgebiede beperk of verander hierdie vrywarings en limiete, daarom mag sommige daarvan nie op jou van toepassing wees nie.

EISE EN VRYWARING. Enige eis, oorsaak van aksie, aandrang, of dispuut wat uit CL voortspruit of verband hou met CL ("Eise") sal deur die interne wette van Kalifornië bestuur word, sonder inagname van konflik van wetsvoorsienings, behalwe tot die mate bestuur deur die VS se federale wet. Enige Eise sal eksklusief deur die howe in San Francisco, KA, afgehandel word (buiten dat ons voorafgaande of geregtelike verligting êrens anders mag soek). Jy stem in om (1) jou te onderwerp aan die persoonlike wetsgebied of howe in San Francisco, KA; (2) CL Entiteite te vrywaar en onskuldig te hou van enige Eise, verliese, aanspreeklikheid, of uitgawes (insluitend fooie vir prokureurs) wat voortspruit uit 'n derde party en verband hou met jou gebruik van CL; en (3) aanspreeklik en verantwoordelik te wees vir enige Eise wat ons teen jou amptenare, direkteurs, werknemers, agente, geaffilieerdes of enige ander party, direk of indirek, betaal, bestuur of beheer deur jou, of wat tot jou voordeel optree.

HANDELSMERKE. CRAIGLIST, "CL" en die vredesimbool-logo is geregistreerde handelsmerke in die VS. Patente en Handelsmerk Kantoor en met menigvuldige handelsmerkkantore regoor die wêreld.

ALLERLEI. Gebruikers wat inwillig tot voorafgaande geskrewe lisensies mag daarmee toegang tot CL verkry totdat die magtiging beëindig word. Andersins is hierdie die eksklusiewe en volledige ooreenkoms tussen ons en jou, en ons aksies of stilte teenoor jou of enigiemand anders kwytskeld, verander, of beperk nie die VVG of ons vermoë om dit af te dwing nie. Die GEBRUIK-, GELIKWIDEERDE SKADEVERGOEDING-, en EISE EN VRYWARING-afdelings oorleef terminasie van die VVG, en jy sal steeds gebind wees deur daardie afdelings. Indien 'n VVG-bepaling onafdwingbaar is, sal dit beperk word tot die kleinste moontlike omvang en aangevul word deur 'n geldige voorwaarde wat die bedoeling van die partye die beste omvat. Die Engelse weergawe van die VVG troef enige vertalings. Indien jy met rede glo dat inhoud op jou IE inbraak maak, sien cl.com/about/dmca. Vrae? E-pos legal@craigslist.org.