Lúc đầu Được Đăng: 2017-08-22 12:30am
t.l dưới đây
in

làm cho bài đăng này được yêu thích U was da ultrasound tek at Bronson Cox hospital - w4w ẩn bài đăng này hiện

It was Thursday night I had a UTI and you was like hermione from Harry Potter with your ultrasound wand and cast a spell on me. I was there with my boyfriend but would leav him for u cuz you know how to work it girl. If you wanna go get mcdonalds sometime hmu. Tell me how big the cyst on my ovary was so I know it's you

mã tin: 6274619203