Lúc đầu Được Đăng: 2017-04-05 8:14am
t.l dưới đây
in

làm cho bài đăng này được yêu thích 20 lbs of FREE BACON ẩn bài đăng này hiện

I am a vegan and my (soon to be ex wife) went out and purchased 20 lbs of bacon as some sort of sick joke and I need it out of my fridge TODAY!! I don't want to throw away that much bacon but I will if it's not gone asap. Located in midtown. Call/text for address

mã tin: 6075022749