Lúc đầu Được Đăng: 2017-06-29 1:33pm
t.l dưới đây
in

làm cho bài đăng này được yêu thích Cadillac DeVille SMOKER! ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6
Cadillac Deville Smoker
ONE OF A KIND!!!!!
This is an custom homemade BBQ trailer grill. 1988 Cadillac Deville Smoker weight 2600 capacity 1300 heavy duty & gagged steel great for parties, weddings or family unions. Has it's own hitch to pull anywhere. Great investment! SERIOUS buyers only!!!
Thank you!!!!

mã tin: 6198009200