craigslist > ca > användarvillkor
CRAIGSLISTS ANVÄNDARVILLKOR

Senaste uppdatering: 4 februari, 2012

För enkelhets skull visar vi en översatt version av Användarvillkoren men lägg märke till att den engelska versionen är det enda juridiskt bindande dokumentet.

1. ALLMÄNT

craigslist, Inc. ("CL") utför tjänster på sina webbplatser, program och dataservrar inklusive på rubrikannonsforum, sociala forum och e-posttjänster. (Tjänsterna kallas här nedan allmänt för ”craigslist.") Genom att använda craigslist är du ”användare” och du godkänner användarvillkoren nedan (”Villkoren”) som ett juridiskt bindande avtal mellan dig och CL. I Villkoren kan ingå ytterligare villkor (”riktlinjer”) för vissa kategorier eller tjänster på craigslist enligt vad som anges när du får åtkomst till de aktuella kategorierna eller tjänsterna. CL kan närsomhelst ändra Villkoren, varefter ändringarna gäller för all åtkomst eller användning av craigslist.

Om du inte accepterar samtliga Villkor nu eller i framtiden kan du säga nej till Villkoren genom att upphöra med all åtkomst och användning av craigslist, i vilket fall all fortsatt åtkomst eller användning av craigslist är obehörigt.

Du måste också se till att följa alla andra lagar och föreskrifter som kan gälla för dina aktiviteter på craigslist.

craigslist ska bara användas av personer över 18 år ålder och all åtkomst och användning av craigslist av personer som inte är 18 år är otillåten.

Villkoren ger dig en begränsad, återkallningsbar och icke-exklusiv licens att använda hela eller delar av craigslist, inklusive att använda den CL-ägda upphovsrätten, förutsatt att det görs enligt Villkoren.

"CRAIGSLIST" och "CL" är varumärken som tillhör CL och de skyddas av både amerikansk och internationell lagstiftning. Villkoren ger dig ingen behörighet att använda varumärket "CRAIGSLIST”, "CL" eller liknande varumärken (som till exempel "Craigs”, "Craig”, "Craig's" och "_______list") för någon form av rubrikannonsering, internetannonsering, sociala nätverk, onlineforum, kommunikationstjänster online eller liknande användning eller någon användning som kan förvirra eller få allmänheten att tro att det finns någon samverkans-, partner- eller företagsgemenskap med CL eller sponsring från eller annat godkännande eller medgivande från CL.

2. MODERERING

CL har rätt men inte skyldighet att reglera innehållet på webbplatsen (som postningar, text, kod, bilder, video, binära filer, reklam, konton, kontoinnehåll, flaggor, e-post, meddelanden och annan användarkommunikation (”innehåll”)) som postats, lagrats på eller överförts via craigslist av någon användare (eller någon utomstående på något sätt); att reglera beteende (inklusive all både behörig och obehörig användning eller åtkomst av craigslist) av någon användare (eller någon utomstående på något sätt); och att genomföra Villkoren på det sätt som CL självt anser nödvändigt eller lämpligt (till exempel med hjälp av automatisk och manuell screening, blockering, uteslutning från indexsidor och sökresultat, krav på användning av API, krav på användning av masspostningsinterface, krav på behörighet och verifiering samt borttagning och/eller upphörande av innehåll, konton och/eller åtkomst och användning). CL kan på det sätt CL bedömer önskvärt och utan föregående meddelande om det, när som helst införa, avbryta eller ändra sina regleringsåtgärder. CL:s åtgärder eller frånvaro av åtgärder vad gäller att reglera innehåll eller beivra överträdelser av Villkoren från någon användares (eller utomståendes) sida upphäver inte på något sätt CL:s rätt att senare genomföra eller avstå från att genomföra regleringsåtgärder vad avser visst innehåll, beteende eller överträdelse av Villkoren.

Du är också införstådd med att åtgärder eller frånvaro av åtgärder från CL:s sida eller från någon av CL:s chefer, tjänstemän, aktieägare, anställda, konsulter, agenter eller representanter (gemensamt benämnda ”CL-representanter”) för att förhindra, begränsa, ändra eller reglera innehåll eller vidta åtgärder mot visst innehåll, beteende eller möjlig överträdelse av Villkoren görs frivilligt och i god tro och du accepterar uttryckligen att varken CL eller någon representant för CL ska stå ansvarigt gentemot dig eller någon annan för någon åtgärd eller frånvaro av åtgärd för att förhindra, begränsa eller reglera innehåll eller för andra åtgärder mot något innehåll, beteende eller möjlig överträdelse av Villkoren.

Även om CL-representanterna ska ha rätt att moderera innehåll, beteende och kontrollera regeluppfyllnaden, ska de inte ha rätt att på CL:s vägnar göra bindande åtaganden eller lova någon att CL ska ”ta hand om” något problem eller klagomål eller att de, eller någon annan på CL:s vägnar, på annat sätt ska lösa eller förhindra uppkomsten av visst problem, innehåll, beteende eller möjlig överträdelse av Villkoren. Du är även införstådd med att alla löften (skriftliga eller verbala) från någon CL-representant (eller från någon som agerar på eller säger sig agera på CL:s vägnar) att CL (inklusive någon CL-representant eller någon som agerar på eller säger sig agera på CL:s vägnar) ska eller ska avstå från att förhindra, begränsa, ändra eller reglera innehåll (inklusive att filtrera bort, blockera, moderera, granska, ta bort, låta upphöra, redigera eller på annat sätt stoppa, åtgärda eller exkludera något innehåll) eller vidta andra åtgärder mot något innehåll, något beteende eller möjlig eller befarad överträdelse av Villkoren, ska denna bestämmelse gälla och löftena ses som icke bindande och vara utan verkan. Du är särskilt införstådd med att CL, CL-representanterna och andra som har rätt att agera på CL:s vägnar inte i något fall ska hållas ansvariga för löften om att CL, en CL-representant eller någon annan som agerar på CL:s vägnar ska eller ska avstå från att begränsa eller ändra något innehåll, något beteende eller möjlig eller befarad överträdelse av Villkoren. Den här paragrafen får inte modifieras, upphävas eller träda ikraft utan ett skriftlig, daterad och undertecknad överenskommelse från CL:s VD som även ska vara daterad och undertecknad av den individ eller enhet som är berörd av ändringen, upphävandet eller ikraftträdandet.

CL har också rätt att efter egen bedömning begränsa, ändra, suspendera eller avbryta hela eller delar av craigslist när som helst och utan föregående meddelande om det. CL och CL-representanterna ska inte hållas ansvariga för begränsningarna, suspenderingarna eller avbrotten eller eventuella förluster, olägenheter eller skador som har samband med dem.

3. INNEHÅLL OCH UPPFÖRANDE

a. Innehåll

CL kontrollerar inte, ansvarar inte för och utfärdar inga löften eller garantier för något användarinnehåll. Du ansvarar själv för åtkomsten till, användningen av och/eller tilliten till användarinnehållet. Du måste själv noggrant och på alla sätt, även juridiskt, utreda och värdera användarinnehållet.

Du ansvarar för allt innehåll som du skickar in och om du har registrerat ett konto ansvarar du för allt innehåll som skickas in eller överförs via kontot.

Följande typer av innehåll (listan är inte uttömmande) är förbjudet på craigslist: (1) olagligt innehåll; (2) innehåll som underlättar skapande av, reklam för, distribution av eller tillhandahållande eller mottagande av olagliga varor och tjänster; (3) innehåll som kan väcka anstöt (som nedsättande, hotfullt, hatiskt eller pornografiskt innehåll); (4) innehåll som röjer andra personers privata och sekretessbelagda förhållanden; (5) falskt eller bedrägligt innehåll (som falska, bedrägliga och missledande svar på annonser som överförts via craigslist); (6) virussmittat innehåll (inklusive malware och spionprogram); (7) innehåll som erbjuder, gör reklam för eller tillhandahåller länkar till postnings/automatpostnings, kontoskapande/automatkontoskapande och/eller flaggade/automatflaggade varor och tjänster, telefonnummer i bulkformat eller andra varor och tjänster som om de användes på craigslist skulle stå i strid med dessa Villkor eller andra juridiska rättigheter som CL kan ha; samt (8) innehåll som erbjuder, gör reklam för eller tillhandahåller länkar till externa oönskade varor och tjänster. Andra innehållsbegränsningar finns angivna i riktlinjerna för vissa kategorier eller tjänster på craigslist och de finns integrerade i Villkoren på det sätt som anges i avsnitt 1 ovan.

Du överlämnar – och intygar att du har den rätten – en oåterkallelig, obegränsad, fullt betald och fullt ut underlicensierbar (på flera nivåer) rätt och licens för CL att kopiera, utföra, distribuera och ta fram härlett material från (inklusive att integrera det i annat material) och/eller på annat sätt använda innehåll som du skickar in. De ger också uttryckligen CL full rätt och behörighet att använda rättsmedel för att förhindra obehörig kopiering, visning, distribution, användning eller utnyttjande av eller skapande av härlett material från något innehåll som du skickar in (inklusive obehörig nerladdning, extraktion, utvinning, insamling eller aggregering av innehåll som du skickar in).

Du går med på att friskriva och hålla CL och CL-representanterna skadeslösa från krav, rättsliga åtgärder och yrkanden om skadestånd från tredje part som har samband med: (a) innehåll som du postar eller vidarebefordrar (inklusive innehåll som en tredje part kan anse nedsättande eller på annat sätt skadligt eller anstötligt); (b) aktiviteter som direkt eller indirekt har samband med ditt konto (inklusive allt innehåll som postats eller vidarebefordrats på eller via kontot); (c) din användning av eller beroende av något användarinnehåll; samt (d) att du bryter mot Villkoren. Denna friskrivningsskyldighet inkluderar att betala eventuella advokat- och andra kostnader som CL eller CL-representanterna kan råka ut för.

b. Uppförande

CL kontrollerar inte, ansvarar inte för och utfärdar inga löften eller garantier för någon användare eller uppförandet från någon användare. Du ansvarar själv för din interaktion med användarna och din tillit till deras uppförande. Du måste själv noggrant och på alla sätt, även juridiskt, utreda och värdera användarna och deras uppförande.

Du ansvarar även för ditt eget uppförande och dina aktiviteter på craigslist och om du skapar ett konto på craigslist ansvarar du för uppförandet och aktiviteterna på kontot direkt eller indirekt.

Du går med på att friskriva och hålla CL och CL-representanterna skadeslösa från krav, rättsliga åtgärder och yrkanden om skadestånd från tredje part som har samband med ditt uppförande eller dina aktiviteter på craigslist eller CL och även annat uppförande eller andra aktiviteter på ditt craigslistkonto om sådant skulle förekomma. Denna friskrivningsskyldighet inkluderar att betala eventuella advokat- och andra kostnader som CL eller CL-representanterna kan råka ut för.

4. POSTNINGAR OCH KONTON

Det här avsnittet 4 gäller för all användning av craigslist, såvida inte CL skriftligen i avtal har medgett undantag för ett visst villkor för en viss användare. CL har en exklusiv rätt att själv medge eller neka undantag till villkoren i avsnitt 4.

a. Postningar

Craigslist är avsett att vara en lokal tjänst. En användare får bara posta innehåll för ett visst geografiskt område på craigslist (se http://www.craigslist.org/about/sites) som innehållet passar bäst för. Samma eller i huvudsak samma innehåll (till exempel en annons för ett visst sakobjekt eller tjänst, ett visst erbjudande, ett visst meddelande eller kommentar) får inte postas eller kommuniceras för mer än ett geografiskt område. Innehåll som är lika relevant för flera (dvs. mer än ett) geografiskt område får inte postas på craigslist.

Samma eller i huvudsak samma innehåll får inte postas för mer än en craigslistkategori. En användare får bara posta innehåll för den craigslistkategori som är mest relevant och får inte posta innehåll till felaktiga kategorier. Som exempel ska innehåll som gör reklam för utbildningar eller yrkesutbildningar postas under kategorin ”utbildningar” och inte i kategorin ”jobb”. På samma sätt måste innehåll som gör reklam för bilfinans postas i kategorin ”finansiella tjänster” och inte i kategorin ”bilar och lastbilar” i till salu-avsnittet. Och tjänster som har samband med fastighetsförsäljning måste postas i kategorin ”fastigheter” och inte i kategorin ”hus och villa”.

En användare får bara posta samma eller i huvudsak samma innehåll en gång vartannat dygn.

Om craigslist-kategori även har underkategorier för vissa användare (som bilar som säljs ”direkt från ägare” respektive från ”bilhandeln” och villor som säljs ”direkt från ägare” respektive ”från mäklare”) får innehåll bara postas i den underkategori som är mest lämplig för den användaren. Framförallt får ingen som är mäklare, representant eller näringsidkare posta något i kategorin ”direkt från ägare”.

Användare får inte försöka kringgå tekniska hinder som CL infört för att begränsa vad som kan postas på craigslist eller hur innehåll (till exempel via e-post) överförs till andra användare. Förbudet inkluderar, utan undantag, användning av multipla e-postadresser (skapade med hjälp av adressgenerator eller på annat sätt); användning av multipla IP-adresser (via proxyservrar, modemomställningar eller på annat sätt); kringgående av CAPTCHA, automatisering eller outsourcing; multipla och/eller falska craigslistkonton inklusive telefonverifierade konton; nedkortning, omvandling eller omstyrning av URL:er; användning av flera telefonlinjer eller verifiering efter vidarebefordran via telefon; och innehållsförvanskning via HTML-tekniker, inskrivning av text på bilder, infogande av slumptexter eller ”innehållsspinning”.

Det är absolut förbjudet för någon utomstående att posta innehåll på craigslist på uppdrag av annan person. Användare ska själva posta sitt innehåll och får inte tillåta, möjliggöra eller uppmuntra någon utomstående att göra det.

Det är absolut förbjudet att posta innehåll på craigslist med automatiska verktyg. Användarna måste själva personligen och manuellt posta innehållet i samtliga steg i processen. Det också absolut förbjudet för någon användare att utveckla, erbjuda, marknadsföra, sälja, distribuera eller tillhandahålla ett automatiskt verktyg för någon del av postningsprocessen (helt eller delvis). En användare som utvecklar, erbjuder, marknadsför, säljer, distribuerar eller tillhandahåller ett automatiskt verktyg för någon del av postningsprocessen (helt eller delvis) ska hållas ansvarig gentemot CL för varje tillfälle då en dator får åtkomst till craigslist (av någon användare eller utomstående) med automatiska verktyg.

Affiliatemarknadsföring på craigslist är absolut förbjudet. Användare får inte under några omständigheter posta innehåll eller kommunicera med någon craigslistanvändare i affiliatemarknadsföringssyfte eller samverka på annat sätt som har system- eller programsamband med affiliatemarknadsföring.

b. Konton

En användare får bara ha ett konto för postning a innehåll inklusive ett telefon- eller telefonverifierat konto (”PVA”). Särskilt gäller att en användare inte får skapa eller använda flera konton i syfte att kringgå tekniska begränsningar (säkerhetsfunktioner) i postningsprocessen eller på annat sätt posta innehåll som står i strid med Villkoren.

En användare får bara skapa ett konto inklusive ett PVA för egen räkning. En användare får inte tillåta, möjliggöra, förmå eller uppmuntra någon annan att skapa konton eller PVA:s för hans/hennes räkning. Det är absolut förbjudet att skapa konton inklusive PVA:s för andra.

En användare får bara använda sitt eget konto eller PVA och inte någon annans.

Köp och försäljning av konton inklusive PVA:s är absolut förbjudet.

En användare måste själv personligen och manuellt skapa sitt konto eller PVA och får inte skapa konton eller PVA:s med automatiska verktyg. Det här innebär, utan undantag, att användaren personligen och manuellt löser CAPTCHA i kontoregistreringsprocessen. En användare måste också skapa sitt PVA med sitt eget giltiga telefonnummer. Det är absolut förbjudet att skapa ett PVA med ett telefonnummer som inte är användarens eget eller med ett telefonvidarebefordringssystem/tjänst eller ett tillfälligt telefonnummersystem/tjänst. Det är också absolut förbjudet att kringgå tekniska begränsningar och säkerhetsfunktioner under konto- eller PVA-registreringsprocessen.

c. Flaggning

En användare får bara ”flagga” (eller på annat sätt ta bort) innehåll på craigslist om användaren är övertygad om att innehållet strider mot Villkoren. En användare får bara flagga innehåll för egen räkning. En användare får inte tillåta, underlätta för, uppmana eller uppmuntra annan att flagga innehåll för honom/henne. En användare får inte flagga innehåll för andra.

En användare får bara flagga ett specifikt innehållsobjekt en gång.

En användare som flaggar måste göra det manuellt och får inte använda automatiska verktyg, varor (inklusive, utan någon begränsning, dataprogram) eller tjänster för att flagga innehåll. En användare får inte kringgå några tekniska begränsningar (säkerhetsfunktioner) i flaggningsprocessen. Förbudet inkluderar, utan någon begränsning, förbud mot att använda multipla IP-adresser för flaggning (genom användning av proxyservrar eller på annat sätt).

5. OBEHÖRIG ÅTKOMST OCH AKTIVITETER

Det här avsnittet 5 gäller för all användning av craigslist, såvida inte CL skriftligen i avtal har medgett undantag för ett visst villkor för en viss användare. CL har en exklusiv rätt att själv medge eller neka undantag till villkoren i avsnitt 5.

För att upprätthålla integriteten och funktionaliteten hos craigslist för användarna, så är all åtkomst till craigslist och craigslists aktiviteter som kan betraktas som skadlig, oförenlig med eller störande för craigslist och/eller användarnas krav på en god och välfungerande funktion, otillåten och förbjuden. Till exempel och utan någon begränsning följande:

Insamling av personuppgifter som tillhör craigslists användare (inklusive e-postadresser, IP-adresser och telefonnummer) tillåts inte i något syfte.

All kopiering, insamling, visning, distribution, körning eller härledd användning av craigslist eller av något innehåll som postats på craigslist vare sig det gjorts direkt eller förmedlats via mellanhänder (inklusive via spindlar, robotar, crawlers, scrapers, framing, iframes eller RSS-feeds) är förbjudet. Undantagsvis ska vanliga sökmotorer på Internet och ideella allmänna arkiv kunna få åtkomst till craigslist utan några individuella skriftliga avtal med CL om de på den aktuella datorn: (a) tillhandahåller en direkt hyperlänk till relevant craigslistwebbplats, tjänst eller innehåll; (b) får åtkomst till craigslist från en stabil IP-adress och med ett enkelt identifierbart program; och (c) att de använder CL:s robots.txt-fil; förutsatt dock att CL kan låta det begränsade undantaget upphöra närsomhelst och av vilken anledning som helst för någon sökmotor eller allmänt arkiv (eller någon annan person eller entitet som använder sig av undantaget att få åtkomst till craigslist utan att ha skriftligt avtal med CL) om det görs i skriftlig form av CL inklusive som ett e-postmeddelande.

All användning av craigslist för att utforma, utveckla, testa, uppdatera, driva, modifiera, underhålla, supporta, marknadsföra, göra reklam för, distribuera eller på annat sätt tillhandahålla någon programvara, tillämpning eller tjänst (inklusive, utan någon begränsning, någon/något verktyg, teknik, produkt, dataprogram, mobiltelefonprogram, webbplats eller någon mekanisk eller personlig tjänst) som ger åtkomst till eller samverkar med craigslist (inklusive, utan begränsning, för att få åtkomst till innehåll, posta innehåll, svara på postat innehåll, posta om innehåll, reagera eller svara på innehåll, verifiera innehåll, överföra innehåll, skapa konton, verifiera konton, använda konton, kringgå och/eller automatisera tekniska säkerhetsfunktioner eller flagga innehåll) är förbjudet. Förbudet gäller särskilt för programvaror, tillämpningar och tjänster som används för datorer och/eller andra elektroniska eller trådlösa mobila enheter eller annan befintlig teknik eller produkt nu eller i framtiden.

Om du får åtkomst till craigslist eller kopierar, visar, distribuerar, använder eller skapar härlett material från craigslists webbsidor eller annat upphovsrättsligt material som CL äger i strid mot Villkoren eller för syften som strider mot Villkoren är din åtkomst, kopiering, visning, användning eller framtagande av härlett material, obehörigt och otillåtet. Ett kringgående av någon teknisk begränsning eller säkerhetsfunktion på craigslist eller någon bestämmelse i Villkoren som begränsar innehåll, uppförande, konton eller åtkomst är absolut förbjudet. För syften som hör samman med detta stycke går du med på att cachade kopior av craigslistwebbsidor på din dator eller server ska anses som ”kopior” enligt bestämmelsen i Copyright Act, 17 U.S.C.