craigslist > om > bruksvilkår
CRAIGSLIST BRUKSVILKÅR

Sist oppdatert: 14. februar 2012

For enkelhets skyld viser vi deg en oversatt versjon av brukervilkårene, men bemerk at den engelske versjonen er det eneste dokumentet som er juridisk bindende.

1. GENERELT

craigslist, Inc. ("CL") leverer tjenester gjennom sine nettsteder, programmer og servere, inkludert - men ikke begrenset til – rubrikkannonser, forum, og videresending av e-post. (Alle slike tjenester er heretter referert til som "craigslist.") Ved å gå inn på eller bruke craigslist er du en "bruker" og aksepterer og samtykker i vilkårene nedenfor ("Vilkår for Bruk" eller "VfB") som en juridisk kontrakt mellom deg og CL. Vilkårene omfatter og innlemmer ytterligere betingelser ("retningslinjer") som gjelder for bestemte kategorier og tjenester som er tilgjengelige på craigslist, som framlagt til brukere ved tilgang til slike kategorier eller tjenester. CL kan poste endringer i VfB til enhver tid, og slike endringer vil være gjeldende for all senere tilgang til eller bruk av craigslist.

Hvis du ikke aksepterer og samtykker i alle bestemmelser i VfB, nå eller i fremtiden, kan du avvise VfB ved umiddelbart å avslutte all tilgang til og bruk av craigslist, i hvilket tilfelle fortsatt tilgang til eller bruk av craigslist er uautorisert.

Du er også pålagt å overholde og sikre samsvar med alle lover, forordninger og forskrifter som gjelder for dine aktiviteter på craigslist.

craigslist er beregnet på og konstruert for brukere fra 18 år og over, og tilgang til eller bruk av tjenesten for yngre personer er ikke autorisert.

Vilkårene gir deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv lisens til tilgang på og bruk av craigslist, helt eller delvis, inkludert, men ikke begrenset til CLs intellektuelle eiendom, utelukkende i samsvar med VfB.

"CRAIGSLIST" og "CL" er varemerker for CL og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover. Vilkårene gir ikke autorisasjon til å bruke "CRAIGSLIST", "CL" eller noen lignende eller beslektede merker (inkludert, for eksempel og uten begrensning, "Craigs", "Craig," "Craig's" og "_______list") for noen bruk vedrørende rubrikkannonsering, internettreklame, sosiale nettverk, online-fora, elektroniske kommunikasjonstjenester eller lignende/beslektet bruk, eller annen bruk som sannsynligvis vil forårsake forvirring omkring, forårsake feil ved eller lure publikum til å tro at tjenesten har tilhørighet til, tilkobling til, sammenheng med, opprinnelse fra, sponsing av, godkjenning fra eller støtte fra CL.

2. MODERERING

CL har rett, men ikke plikt, til å regulere innhold (som inkluderer, men ikke er begrenset til, poster, tekst, kode, bilder, video, binærfiler, annonser, kontoer, kontoopplysninger, flagg, e-poster, meldinger og andre brukeres kommunikasjon ("innhold")) som er postet til, lagret på eller overført via craigslist av en bruker (eller en annen tredjepart på noen måte); å regulere atferden (inkludert, men ikke begrenset til, en autorisert eller uautorisert tilgang til eller bruk av Craigslist) til enhver bruker (eller en annen tredjepart på noen måte); og å håndheve VfB, uansett årsak og på alle måter eller midler som CL, etter eget skjønn, anser nødvendig eller hensiktsmessig (inkludert, men ikke begrenset til, automatisert og manuell screening, blokkering, filtrering, utelukkelse fra indekssider, utelukkelse fra søkeresultater – som krever bruk av et programmeringsgrensesnitt (API), som krever bruk av et bulkpostingsgrensesnitt, autorisasjon og verifikasjon, samt sletting og/eller oppsigelse av innhold, kontoer og/eller all eller delvis bruk eller tilgang). CL kan, etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel iverksette, stoppe eller endre enhver regulering eller ethvert håndhevingstiltak når som helst. CLs tiltak eller mangel på sådan for å regulere innhold eller atferd eller for å håndheve enhver potensiell krenkelse av VfB av enhver bruker (eller en annen tredjepart), tar ikke bort CLs rett til å eventuelt gjennomføre regulering eller håndhevingstiltak med hensyn til eventuelle senere eller lignende brudd på reglene for innhold eller atferd eller andre potensielle VfB-brudd.

Du forstår og godtar også at ethvert tiltak eller mangel på sådan fra CLs side eller noen av selskapets direktører, ledere, aksjonærer, ansatte, konsulenter, agenter eller representanter (kollektivt, "CLs representanter") for å hindre, begrense, erstatte eller regulere innhold, eller å gjennomføre andre håndhevingstiltak mot innhold, atferd eller potensielle VfB-overtredelse, er foretatt frivillig og i god tro, og du samtykker uttrykkelig i at verken CL eller noen CL-representant skal holdes ansvarlig overfor deg eller noen andre for noe tiltak eller mangel på sådan når det gjelder å forebygge, begrense, erstatte eller regulere innhold, eller å gjennomføre andre håndhevingstiltak mot innhold, atferd eller potensielle brudd på VfB.

Selv om CLs representanter kan moderere innhold, atferd og VfB-samsvar på craigslist etter CLs skjønn, har CLs representanter ingen myndighet til å gjøre bindende forpliktelser, løfter eller framstillinger til noen om at de, eller andre på vegne av CL, vil "ta hensyn" til et påstått problem eller en klage, eller at de eller andre på vegne av CL vil på annet vis stoppe, ordne eller forebygge eventuelle problemer, innhold, gjennomføring eller påståtte VfB-brudd som oppstår eller har oppstått én eller flere ganger. Følgelig samtykker du i at enhver representasjon (skriftlig eller muntlig) av enhver CL-representant (eller av andre som handler på vegne av CL eller noen som tilsynelatende opptrer på vegne av CL) der CL (inkludert men ikke begrenset til enhver CL-representant eller andre som handler på vegne av CL, eller noen som angivelig opptrer på vegne av CL) eventuelt ville hindre, begrense, erstatte eller regulere innhold (inkludert, uten begrensning, screene, blokkere, moderere, anbefale, fjerne, avslutte, slette, redigere eller på annen måte stoppe, ordne eller utelate innhold), eller å gjennomføre andre håndhevelsestiltak mot ethvert innhold, atferd eller potensielt eller påstått VfB-brudd, skal avløses av denne bestemmelsen, og ikke er bindende eller kan håndheves. Spesielt samtykker du i at CL, CLs representanter og alle andre med fullmakt til å opptre på vegne av CL ikke under noen omstendighet skal holdes ansvarlig som følge av representasjon som CL, en CL-representant eller noen andre på vegne av CL eventuelt ville begrense eller erstatte av innhold, atferd eller potensielle eller påståtte VfB-brudd. Dette avsnittet kan ikke endres, oppheves eller frigis, unntatt ved en skriftlig avtale som er datert og underskrevet av CLs administrerende direktør og datert og underskrevet av den enkelte eller enheten som endringen, opphevelsen eller frigivelsen er innvilget til.

CL har også rett til etter eget skjønn å begrense, endre, avbryte, oppheve eller avslutte hele eller deler av craigslist til enhver tid uten forvarsel. CL og CLs representanter skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle slike begrensninger, endringer, avbrytelser, opphevelser eller opphør eller eventuelle påståtte tap eller skader som måtte oppstå fra eller kan relateres til dette.

3. INNHOLD OG ATFERD

a. Innhold

CL kontrollerer ikke, er ikke ansvarlig for og gir ingen garantier med hensyn til brukerinnhold. Du er selv ansvarlig for din tilgang til, bruk av og/eller tillit til alt brukerinnhold. Du må gjennomføre eventuell nødvendig, hensiktsmessig, forsvarlig eller fornuftig undersøkelse, forespørsel eller forskning og utvise tilbørlig aktsomhet med hensyn til alt brukerinnhold.

Du er også ansvarlig for alt innhold som du legger ut eller sender, og hvis du oppretter en konto er du ansvarlig for alt innhold som legges ut eller sendes gjennom, eller ved bruk av, kontoen din.

Innhold som er forbudt på craigslist inkluderer, men er ikke begrenset til: (1) ulovlig innhold; (2) innhold som gjelder tilrettelegging av opprettelse, reklame for, distribusjon av, levering av eller mottak av ulovlige varer eller tjenester; (3) støtende innhold (inkludert, uten begrensning, ærekrenkende, truende, hatefullt eller pornografisk innhold); (4) innhold som avdekker en annen persons personlige, konfidensielle eller fortrolige informasjon; (5) falskt eller uredelig innhold (inkludert, men ikke begrenset til, falske, bedragerske eller villedende svar på brukerannonser som sendes via craigslist); (6) ondsinnet innhold (inkludert, uten begrensning, malware eller spyware); (7) innhold som tilbyr, fremmer, annonserer eller inneholder lenker til oppslags- eller auto-oppslagsprodukter eller -tjenester, kontoopprettelses- eller auto-opprettelsesprodukter eller -tjenester, flaggings- eller auto-flaggingsprodukter eller -tjenester, massetelefonnummer eller ethvert annet produkt eller enhver annen tjeneste som, hvis utnyttet med hensyn til craigslist, ville krenke disse vilkårene for bruk eller CLs øvrige juridiske rettigheter; og (8) innhold som tilbyr, fremmer, annonserer eller inneholder lenker til uønskede produkter eller tjenester. Annet innhold som er forbudt er nedfelt i retningslinjene for bestemte kategorier eller tjenester på craigslist, og alle slike forbud er uttrykkelig inkorporert i disse bruksvilkårene som nevnt i del 1 ovenfor.

Du gir og tildeler CL automatisk - samt anfører og garanterer at du har rett til å gi og tildele CL – en evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, fullt betalt, fullt underlisensierbar (gjennom flere nivåer), verdensomspennende lisens til å kopiere, framføre, vise, distribuere, lage avledede produkter fra (inkludert, uten begrensning, sammenkoble med andre arbeider) og ellers bruke alt innhold du legger ut. Du gir og tildeler også uttrykkelig CL alle rettigheter og saksgrunnlag for å forby og iverksette tiltak mot enhver uautorisert kopiering, framføring, visning, distribusjon, bruk av eller utnyttelse av eller oppretting av avledede arbeider fra – ethvert innhold som du legger inn (inkludert, men ikke begrenset til, uautorisert nedlasting, ekstrahering, høsting, innsamling eller aggregering av innhold som du legger inn).

Du samtykker i å holde CL og CLs representanter skadesløse fra og mot ethvert tredjeparts krav eller tiltak eller skader relatert til eller som følge av: (a) innhold som du legger ut eller sender (inkludert, men ikke begrenset til, innhold som en tredjepart anser ærekrenkende eller på annen måte skadelig eller støtende); (b) aktivitet som skjer gjennom eller ved bruk av kontoen din (inkludert, uten begrensning, alt innhold lagt ut eller sendt); (c) din bruk av eller tillit til ethvert brukerinnhold; og (d) ditt brudd på VfB. Denne godtgjørelses-forpliktelsen inkluderer betaling av eventuelle advokatutgifter og kostnader som påløper for CL eller CLs representanter.

b. Atferd

CL kontrollerer ikke, er ikke ansvarlig for og gir ingen garantier med hensyn til noen bruker eller noe brukerinnhold. Du er selv ansvarlig for din samhandling med eller tillit til brukere eller brukeratferd. Du må utføre eventuell nødvendig, hensiktsmessig, forsvarlig eller fornuftig undersøkelse, forespørsel eller forskning og utvise tilbørlig aktsomhet med hensyn til alle brukere og alt brukerinnhold.

Du er også ansvarlig for din egen atferd og aktiviteter på, gjennom eller relatert til craigslist, og hvis du oppretter en konto på craigslist, er du ansvarlig for all atferd og alle aktiviteter på, gjennom eller ved bruk av kontoen din.

Du samtykker i å holde CL og CLs representanter skadesløse fra og mot ethvert tredjeparts krav eller tiltak eller skader relatert til eller som følge av din egen atferd eller aktiviteter på, gjennom eller relatert til craigslist eller CL, og relatert til eller som følge av enhver atferd eller aktivitet på, gjennom eller ved bruk av craigslist-kontoen din, hvis aktuelt. Denne godtgjørelses-forpliktelsen inkluderer betaling av eventuelle advokatutgifter og kostnader som påløper for CL eller CLs representanter.

4. INNLEGG OG KONTOER

Denne del 4 gjelder all bruk og alle brukere av craigslist, med mindre CL har spesielt godkjent et unntak til en bestemt term for en bestemt bruker i en skriftlig avtale. CL kan etter eget skjønn godkjenne eller nekte ett eller flere unntak fra vilkårene i denne del 4.

a. Innlegg

craigslist er ment som og utformet som en lokal tjeneste. En bruker kan bare legge inn innhold til ett bestemt geografisk område tilbudt på craigslist (se http://www.craigslist.org/about/sites) der hvor innholdet er mest relevant. Samme eller vesentlig likt innhold (for eksempel en annonse for en bestemt vare eller tjeneste, et bestemt tilbud, en spesiell melding eller en spesiell kommentar) kan ikke legges ut eller kommuniseres via mer enn ett slikt geografisk område. Innhold som er like relevant for flere (dvs. mer enn ett) geografiske områder, bør ikke legges ut på craigslist.

Samme eller vesentlig likt innhold kan ikke legges ut i mer enn én craigslist-kategori. En bruker kan legge inn innhold i bare én craigslist-kategori, der det er mest relevant, og må ikke legge inn innhold i upassende kategorier. For eksempel må innhold som annonserer for undervisning eller fagopplæring legges ut under "klasser"-kategorien av "samfunn"-delen og kan ikke legges inn under en "jobber"-kategori. Likeledes må innhold som reklamerer for bilfinansiering legges ut under "økonomisk"-kategorien av "tjenester"-delen og ikke under "biler/lastebiler"-kategorien i "til salgs"-delen. Tilsvarende må tjenester som er knyttet til fast eiendom legges ut under "fast eiendom"-kategorien av "tjenester"-delen og ikke under en kategori innenfor "bolig"-delen.

En bruker kan poste samme eller vesentlig likt innhold makismalt én gang hver 48. time.

Når en craigslist-kategori angir spesifikke underkategorier for innlegg av bestemte typer brukere (f.eks. bilsalg "av eiere" versus "av forhandlere" og eiendom til salgs "av eier" versus "av megler"), kan en bruker bare legge inn innhold i underkategorien for enkeltbrukere som er mest nøyaktig for den brukeren. Særlig kan ikke en bruker som opptrer som megler, agent eller forhandler legge ut noe i en "av eier"-kategori.

Brukere kan ikke omgå noe teknologisk tiltak som gjennomføres av CL for å begrense måten innhold kan bli lagt ut på craigslist eller å regulere måten innhold (inkludert, men ikke begrenset til, e-post) kan sendes til andre brukere på. Dette forbudet inkluderer, uten begrensning, et forbud mot bruk av flere e-postadresser (opprettet via en e-postadresse-generator eller annet); bruk av flere IP-adresser (via proxyservere, modemveksling eller annet); CAPTCHA-omgåelse, automasjon eller outsourcing; flere og/eller falske craigslist-kontoer, inkludert telefonverifiserte kontoer; URL-forkortelse, villedende koding eller omdirigering; bruk av flere telefonlinjer eller telefonvideresending for verifisering; og innholdsvilledning via HTML-teknikker, skrive tekst på bilder, sette inn tilfeldig tekst eller innholds-"rotasjon."

Det er uttrykkelig forbudt for en tredjepart å legge inn innhold på craigslist på vegne av en annen. Brukere må legge inn innhold bare på egne vegne, og kan ikke tillate, aktivere, indusere eller oppmuntre noen tredjepart til å poste innhold for dem.

Det er uttrykkelig forbudt å poste innhold på craigslist ved å bruke automatiske metoder. Brukere må poste alt innhold personlig og manuelt gjennom alle trinnene i postingsprosessen. Det er også strengt forbudt for enhver bruker å utvikle, tilby, markedsføre, selge, distribuere eller tilgjengeliggjøre en automatisert måte å utføre noen av trinnene i postingsprosessen på (helt eller delvis). Enhver bruker som utvikler, tilbyr, markedsfører, selger, distribuerer eller tilgjengeliggjør en automatisert måte å utføre noen av trinnene i postingsprosessen på (helt eller delvis) skal holdes ansvarlig for CL for hver forekomst av tilgang til craigslist (av alle brukere eller annen tredjepart) som bruker den automatiske metoden.

Affiliatemarkedsføring er strengt forbudt på craigslist. Brukere kan ikke legge ut innhold eller kommunisere med noen craigslist-bruker med formålet affiliatemarkedsføring eller i forbindelse med et system for affiliatemarkedsføring, -ordninger eller -programmer på noen måte eller under noen omstendighet.

b. Kontoer

En bruker kan opprettholde og bruke maksimalt én konto, inkludert en telefon- eller telefonverifisert konto ("phone verified account"/"PVA"), til å poste innhold. En bruker kan spesielt ikke opprette eller bruke flere kontoer i den hensikt å omgå teknologiske begrensninger (sikkerhetstiltak) i postingsprosessen eller på annen måte for å legge ut innhold som er i strid med VfB.

En bruker kan opprette en konto, inkludert en PVA, bare på egne vegne. En bruker må ikke tillate, aktivere, indusere eller oppfordre andre til å opprette kontoer eller PVA-er for seg. Opprettelsen av kontoer eller PVA-er for andre er uttrykkelig forbudt.

En bruker må bare bruke sin egen konto eller PVA, og kan ikke bruke kontoen eller PVA-en til en annen.

Kjøp og salg av kontoer, inkludert, men ikke begrenset til, PVA-er, er uttrykkelig forbudt.

En bruker må opprette kontoen eller PVA-en sin personlig og manuelt, og kan ikke opprette kontoer eller PVA-er med noen automatiserte metoder. Uten begrensning omfatter dette kravet at brukeren personlig og manuelt løser CAPTCHA-utfordringer i kontoopprettingen. Videre må en bruker som oppretter en PVA bruke sitt eget gyldige telefonnummer. Opprettelsen av en PVA ved å bruke et telefonnummer som ikke er brukerens eget, telefoniske videresendingstjenester eller -systemer, eller midlertidige/disponible telefonnumre eller -tjenester er uttrykkelig forbudt. Omgåelse av teknologiske begrensninger eller sikkerhetstiltak ved kontoopprettelse eller i PVA-prosessen er også uttrykkelig forbudt.

c. Flagging

En bruker skal ikke "flagge" (eller på annen måte søke fjerning av) innhold på craigslist uten en personlig, solid overbevisning om at innholdet bryter med VfB. En bruker kan flagge innhold bare på egne vegne. En bruker må ikke tillate, aktivere indusere eller oppfordre andre til å flagge innhold for seg. En bruker må aldri flagge innhold for andre.

En bruker kan flagge et bestemt innholdselement bare én gang.

En bruker som flagger innhold må gjøre dette manuelt, og kan ikke anvende noen form for automatiske metoder, produkter (inkludert, uten begrensning, programmer) eller tjenester til å flagge innhold. En bruker må ikke omgå teknologiske begrensninger (sikkerhetstiltak) i flaggingsprosessen. Dette forbudet omfatter, uten begrensning, bruk av flere IP-adresser for flagging (ved å bruke proxyservere eller på noen som helst annen måte).

5. UAUTORISERT TILGANG OG AKTIVITETER

Denne del 5 gjelder all bruk og alle brukere av craigslist, med mindre CL har spesielt godkjent et unntak til en bestemt term for en bestemt bruker i en skriftlig avtale. CL kan etter eget skjønn godkjenne eller nekte ett eller flere unntak fra vilkårene i denne del 5.

For å opprettholde integriteten og funksjonalitet til craigslist for brukerne, er tilgang til craigslist og/eller aktiviteter knyttet til craigslist som er skadelig for, inkonsekvent med eller forstyrrende for craigslist og/eller brukernes nyttige bruk og glede av craigslist, uttrykkelig uautorisert og ulovlig. For eksempel, uten begrensning:

Innhenting av craigslist-brukeres personlige opplysninger (inkludert, men ikke begrenset til, e-postadresser, IP-adresser og telefonnumre) er ikke tillatt for noe formål.

Enhver kopiering, aggregering, visning, distribusjon, ytelse eller avledet bruk av craigslist eller innhold postet på craigslist, enten det gjøres direkte eller via mellomledd er forbudt (inkludert, men ikke begrenset til, ved hjelp av søkeedderkopper, roboter, webcrawlere, webskrapere, iframes eller RSS-feeds). Som et begrenset unntak vil generelle søkemotorer på Internett og ikke-kommersielle offentlige arkiver ha rett til å få tilgang på craigslist uten individuelle skriftlige avtaler gjennom CL som spesifikt godkjenner et unntak til dette forbudet dersom de i samtlige tilfeller: (a) tilbyr en direkte hyperkobling til den aktuelle craigslist-nettsiden, -tjenesten, -forumet eller innholdet; (b) får tilgang til craigslist fra en stabil IP-adresse ved hjelp av en lett identifiserbar agent; og (c) de overholder CLs robots.txt-fil; imidlertid forutsatt at CL kan terminere dette begrensede unntaket til enhver søkemotor eller ethvert offentlig arkiv (eller personer eller enheter som liter på denne bestemmelsen for å få tilgang til craigslist uten egen skriftlig avtale med CL), når som helst og etter eget forgodtbefinnende etter skriftlig varsel, inkludert, uten begrensning, via e-post.

Det er forbudt med enhver tilgang til eller bruk av craigslist for å utforme, utvikle, teste, oppdatere, drive, modifisere, vedlikeholde, støtte, markedsføre, annonsere, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig i et program eller en tjeneste (inkludert, uten begrensning, alt av enheter, teknologi, produkter, dataprogrammer, mobilapplikasjoner, nettsider eller mekaniske eller personlige tjenester) som tillater eller gir tilgang til bruk av, drift av eller samdrift med craigslist (inkludert, uten begrensning, for å få tilgang til innhold, poste innhold, kryssposte innhold, gjenposte innhold, svare på innhold, verifisere innhold, overføre innhold, opprette kontoer, bekrefte kontoer, bruke kontoer, omgå og/eller automatisere teknologiske sikkerhetstiltak eller restriksjoner, eller flagget innhold). Dette forbudet gjelder spesielt, men er ikke begrenset til, programvare, programmer, applikasjoner og tjenester til bruk eller drift på eller av hvilken som helst datamaskin og/eller elektroniske, trådløse og/eller mobile enheter, teknologi eller produkter som eksisterer nå eller i fremtiden.

Hvis du får tilgang til craigslist eller kopierer, viser, distribuerer, utfører eller oppretter avledede verk fra craigslist-websider eller annet av CLs intellektuelle eiendom i strid med VfB eller til formål som er uforenlige med VfB, vil din tilgang, kopiering, visning, distribusjon, utførelse eller avledete verk være uautorisert. Omgåelse av teknologiske begrensninger eller sikkerhetstiltak på craigslist eller en bestemmelse i VfB som begrenser innhold, atferd, kontoer eller tilgang er uttrykkelig forbudt. For all praktisk anvendelse av dette punktet, samtykker du i at bufrede kopier av craigslist-websider på datamaskinen eller serveren din utgjør "kopier" under Copyright Act, 17 U.S.C. 101. For all praktisk anvendelse av dette punktet, samtykker du videre i at CAPTCHA- og telefonverifikasjon er "teknologiske tiltak" som effektivt kontrollerer tilgangen til de copyright-beskyttede komponentene og rettighetene til CL i henhold til 17 U.S.C. 1201.

Eventuelle forsøk på dekompilering, demontering eller reverse engineering ("omvendt konstruksjon") av hele eller deler av craigslist for å identifisere, erverve, kopiere eller etterligne kildekode eller objektkode er uttrykkelig forbudt.

Eventuelle aktiviteter (inkludert, men ikke begrenset til, å legge ut innhold av stort volum) som er uforenlig med bruk av craigslist i samsvar med VfB eller som kan svekke eller forstyrre integriteten, funksjonaliteten, ytelsen, nytteverdien, brukervennligheten, signal-til-støy-forholdet eller kvaliteten på hele eller deler av craigslist på noen måte er uttrykkelig forbudt.

Ethvert forsøk (vellykket eller ei) på å engasjere seg i eller aktivere, indusere, oppmuntre, forårsake eller hjelpe andre å engasjere seg i noe av ovennevnte uautoriserte og ulovlige tilgang og aktiviteter er også uttrykkelig forbudt og er et brudd på VfB.

6. BRUKERKOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER, INTERAKSJONER, TVISTER OG RELASJONER

CL og CLs representanter er ikke part i, har ikke engasjement eller interesse i, gir ingen løfter om eller garantier for og har ikke ansvar med hensyn til eventuelle kommunikasjoner, transaksjoner, interaksjoner, tvister eller relasjoner overhodet mellom deg og andre brukere, personer eller organisasjoner ("din samhandling med andre"). Du må gjennomføre eventuell nødvendig, hensiktsmessig, forsvarlig eller fornuftig undersøkelse, forespørsel eller forskning eller utvise tilbørlig aktsomhet med hensyn til all interaksjon med andre.

Du samtykker i å holde CL og CLs representanter skadesløse fra og mot ethvert tredjeparts krav eller tiltak eller skader relatert til eller som følge av din interaksjon med andre. Denne godtgjørelses-forpliktelsen inkluderer betaling av eventuelle advokatutgifter og kostnader som påløper for CL eller CLs representanter.

7. AVGIFTER

CL kan kreve en avgift for å poste innhold eller for andre funksjoner, produkter, tjenester eller lisenser. Du er ansvarlig overfor CL for eventuelle avgifter som gjelder innhold du legger ut eller andre funksjoner, produkter, tjenester eller lisenser du kjøper eller som kjøpes via kontoen din. Du autoriserer CL eller selskapets utpekte betalingsbehandler å belaste ditt angitte kredittkort, debetkort eller annen betalingsmåte for slike avgifter.

Med mindre annet er spesifisert, er alle avgifter i amerikanske dollar, og alle krav vil bli gjort i amerikanske dollar. Gjeldende salgsavgifter eller skatter kommer i tillegg til oppgitt pris. Valutakurser og utenlandske transaksjonsgebyrer er basert på avtalen du har med leverandøren din av kredittkort eller annen betalingsmetode.

Bortsett fra når det uttrykkes av loven, kan ingen avgifter refunderes, inkludert, uten begrensning, i situasjoner der betalte innlegg blir fjernet av CL eller etter flagging av medlemmer av nettsamfunnet. Betalinger og kjøp kan ikke kanselleres av brukeren, unntatt når loven uttrykket det. Dog forbeholder CL seg retten til å nekte eller terminere ethvert kjøp eller forsøk på kjøp til enhver tid etter eget skjønn. Du forstår og samtykker i at hvis du autoriserer en betalingstransaksjon med kredittkort, debetkort eller en annen betalingsmetode der betalingen av en eller annen grunn blir avvist, kan det legges et tak på bruken av dette transaksjonsbeløpet i flere dager.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

DIN TILGANG TIL, BRUK AV OG TILLIT TIL CRAIGSLIST OG INNHOLD DU FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST ER HELT PÅ EGET ANSVAR. CRAIGSLIST (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, NETTSTEDENE, PROGRAMMENE, TJENESTENE, FORUMENE OG INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDENE, PROGRAMMENE, TJENESTENE OG FORUMENE) LEVERES "SOM DE ER" ELLER "SOM TILGJENGELIG" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG.

ALLE DIREKTE OG INDIREKTE GARANTIER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG IKKE-BRUDD PÅ EIENDOMSRETT) ER UTTRYKKELIG FRASKREVET.

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE ANERKJENNER CL OGSÅ ALLE GARANTIER FOR ELLER MED HENSYN TIL: (a) SIKKERHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET OG YTELSE PÅ CRAIGSLIST OG INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST; (b) PC-ORMER, VIRUS, SPYWARE, ADWARE OG ALT ANNET AV MALWARE, ONDSINNET KODE ELLER SKADELIG INNHOLD ELLER KOMPONENTER SOM ER TILGJENGELIG, MOTTATT ELLER DISTRIBUERT GJENNOM, RELATERT TIL ELLER SOM FØLGE AV CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST; (c) TRANSAKSJONER ELLER POTENSIELLE TRANSAKSJONER, VARER ELLER TJENESTER LOVET ELLER UTVEKSLET, INFORMASJON OG RÅD TILBUDT ELLER UTVEKSLET, ELLER ANNET INNHOLD, ANDRE INTERAKSJONER, ANDRE FRAMSTILLINGER ELLER ANNEN KOMMUNIKASJON GJENNOM, RELATERT TIL ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, VIA LENKER PÅ CRAIGSLIST ELLER I INNHOLD).

NEVNTE ANSVARSFRASKRIVELSER GJELDER SÅ LANGT LOVEN TILLATER.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av implisitte garantier. I slike jurisdiksjoner kan det være at noen av de foregående ansvarsfraskrivelsene omkring implisitte garantier ikke gjelder.

9. ANSVARSBEGRENSNINGER

CL OG CL-REPRESENTANTER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR TILGANG TIL, BRUK AV ELLER TILLIT TIL CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST, ENTEN AV DEG ELLER NOEN ANDRE, ELLER FOR TRANSAKSJONER, KOMMUNIKASJON, INTERAKSJON, TVISTER ELLER FORHOLDET MELLOM DEG OG ANDRE PERSONER ELLER ORGANISASJONER SOM FØLGER AV ELLER ER KNYTTET TIL CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSVAR FOR MIDLERTIDIGE FORFØYNINGER, SÅ VEL SOM FOR ALLE FORMER FOR SKADE ELLER TAP AV NOE SLAG SOM DU ELLER NOEN ANNEN (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE OG SPESIELLE SKADER OG TAP, FØLGESKADER, SAMT LOVFESTEDE OG EKSEMPLARISKE SKADER ELLER STRAFFESKADER, SELV OM CL ELLER EN CL-REPRESENTANT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE). DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER UANSETT, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL HVORVIDT PÅSTÅTT ANSVAR, SKADE ELLER TAP OPPSTO FRA AUTORISERT ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST; ENHVER MANGLENDE TILGANG TIL ELLER BRUK AV CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST; ELLER FJERNING, SLETTING, BEGRENSNING, MODIFIKASJON, AVBRUDD, SUSPENSJON ELLER OPPHØR AV CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST.

DISSE BEGRENSNINGENE SKAL OGSÅ GJELDE I FORHOLD TIL SKADER SOM OPPSTÅR FRA TRANSAKSJONER ELLER POTENSIELLE TRANSAKSJONER, VARER ELLER TJENESTER LOVET ELLER UTVEKSLET, INFORMASJON OG RÅD TILBUDT ELLER UTVEKSLET, ELLER ANNET INNHOLD, ANDRE INTERAKSJONER, ANDRE FRAMSTILLINGER ELLER ANNEN KOMMUNIKASJON ELLER RELASJON GJENNOM, RELATERT TIL ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV CRAIGSLIST ELLER INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ GJENNOM CRAIGSLIST (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE LENKER PÅ CRAIGSLIST OG LENKER I INNHOLD MAN FÅR TILGANG PÅ VIA CRAIGSLIST).

Du fritar herved CL og CLs representanter og CLs respektive datterselskaper, tilknyttede selskaper, etterfølgere, forgjengere, avtalepartnere, arvinger, tjenesteleverandører og leverandører fra alle krav og skader av alle slag og enhver natur, kjent og ukjent, direkte og indirekte, forventede og uventede, avslørte og ukjente, som følge av eller på annen måte knyttet til craigslist eller innhold tilgjengelig gjennom craigslist, eller interaksjoner med andre som følge av eller relatert til craigslist eller innhold man får tilgang på gjennom craigslist, og du gir uttrykkelig fra deg retten i bestemmelsene til California Civil Code § 1542 (og eventuelle liknende lover i andre jurisdiksjoner), som angir følgende: "En generell ansvarsfritakelse strekker seg ikke til krav som kreditor ikke kjenner til eller mistenker å eksistere i hans favør på tidspunktet for gjennomføring av fritakelsen, som, dersom de er kjent av ham, i vesentlig grad må ha påvirket hans oppgjør med skyldneren."

DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER SÅ LANGT LOVEN TILLATER.

10. MELDING OM KRAV UT FRA OVERTREDELSE

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som innebærer brudd på opphavsretten eller at dine immaterielle rettigheter (herunder varemerkerettigheter) på annen måte har blitt krenket, følg instruksjonene for skriftlig varsel på:

http://www.craigslist.org/about/infringement.claims

11. MIDLERTIDIGE FORFØYNINGER

Du erkjenner og samtykker i at enhver overtredelse eller brudd på VfB kan føre til umiddelbare og uopprettelige skader for CL; derfor, uansett enhver annen bestemmelse i VfB eller andre gjeldende lovkrav, har CL rett til og kan etter eget skjønn umiddelbart få midlertidige forføyninger (inkludert, uten begrensning, midlertidige besøksforbud) og søke permanente forføyning vedrørende brudd eller overtredelse av VfB. I tillegg til alle andre rettsmidler som er tilgjengelige for CL i lov eller i lovprinsipper, kan CL søke spesifikk utførelse av enhver term i VfB, inkludert, men ikke begrenset til, med midlertidig eller permanent forføyning.

12. SKADER

I tillegg til midlertidige forføyninger, samtykker du i å betale til CL det totale beløpet for alle faktiske skader (inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, påførte og tilfeldige skader) forårsaket av brudd på VfB som du bærer ansvaret for; BORTSETT FRA at du erkjenner at for enkelte VfB-brudd, er faktiske skader svært vanskelige eller umulige å tallfeste. Følgelig, for slike VfB-brudd samtykker du i å betale dagmulkter/konvensjonalbøter til CL som beskrevet i følgende plan:

http://www.craigslist.org/about/liquidated.damages

Videre samtykker du i at størrelsen på bøtene som beskrevet er rimelige anslag for CLs skader ved slike overtredelser, og at bøtene for overtredelse av VfB er og vil være kumulative.

13. PERSONVERN

CL har etablert en personvernpolicy som dekker innhenting, bruk og offentliggjøring av brukerinformasjon:

http://www.craigslist.org/about/privacy.policy

14. DIVERSE

Disse VfB utgjør hele avtalen mellom deg og CL og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler. Annet enn CLs representanter (som er uttrykkelig inkludert som nevnte tredjeparts begunstigede av VfB), er det ingen tredjeparts begunstigede til VfB.

Alle krav, hendelser eller tvister (uavhengig av teori) mellom deg og CL som følge av eller relatert til VfB, craigslist eller innhold gjort tilgjengelig gjennom craigslist skal reguleres av lovgivningen i staten California uten hensyn til konflikt eller valg av juridiske prinsipper. Du og CL godtar at slike krav, saksgrunnlag eller tvister utelukkende skal føres i domstolene i San Francisco, California, og du og CL er enige om å overføre den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til disse domstolene. Du samtykker videre i at, uavhengig av vedtekter eller lover som sier det motsatte, du må legge frem et slikt krav eller søksmål innen ett år etter at kravet eller søksmålet oppstod, eller legge bort kravet for alltid. Hvis en kompetent domstol finner at en bestemmelse i VfB ikke kan håndheves, skal alle andre bestemmelser i VfB fortsatt gjelde med full kraft og effekt.

15. TILBAKEMELDING

Kommentarer til disse vilkårene for bruk er velkomne i CLs tilbakemeldingsforum:

http://forums.craigslist.org/?forumID=8