craigslist > om > vilkår for brug
CRAIGSLIST – VILKÅR FOR BRUG

Seneste opdatering: 14. februar 2012

For nemheds skyld viser vi dig en oversat udgave af vores vilkår for brug, men bemærk venligst, at den engelsk udgave er det eneste dokument, der er juridisk bindende.

1. GENERELT

craigslist, Inc. ("CL") leverer tjenesteydelser via sine hjemmesider, programmer og computerservere, herunder, men ikke begrænset til, rubrikannoncer, forummer og videresendelse af e-mails. (Alle sådanne tjenesteydelser kaldes i det følgende under et "craigslist"). Ved at gå ind på eller gøre brug af craigslist er du en "bruger", og du accepterer nedennævnte vilkår ("vilkår for brug") som en juridisk bindende aftale mellem dig og CL. Vilkårene for brug omfatter og inkorporerer yderligere vilkår ("retningslinjer"), der gælder for særlige kategorier eller tjenesteydelser, der findes på craigslist, som angives over for brugerne ved adgang til sådanne kategorier eller tjenesteydelser. CL kan til enhver tid opslå ændringer til vilkårene for brug, og alle sådanne ændringer vil være gældende for al efterfølgende adgang til eller brug af craigslist.

Hvis du ikke accepterer alle bestemmelserne i vilkårene for brug, nu eller i fremtiden, kan du afvise vilkårene for brug ved omgående at ophøre med al adgang til og brug af craigslist, i hvilket tilfælde al fortsat adgang til eller brug af craigslist er uberettiget.

Du skal også overholde og sikre, at der sker overholdelse, af alle love, forordninger og bekendtgørelser, der gælder for dine aktiviteter på craigslist.

craigslist er beregnet til og udviklet for brugere, der er fyldt 18 år, og personer under 18 år har ikke ret til at få adgang til eller gøre brug af craigslist.

Vilkårene for brug giver dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og gøre brug af craigslist, helt eller delvist, herunder, men ikke begrænset til, CL’s immaterielle rettigheder deri, udelukkende i overensstemmelse med vilkårene for brug.

" CRAIGSLIST" og "CL" er varemærker tilhørende CL og er beskyttet af lovgivningen i USA og internationale love. Vilkårene for brug berettiger dig ikke til at gøre brug af "CRAIGSLIST", "CL" eller nogen lignende eller relaterede mærker (herunder f.eks. og uden begrænsning "Craigs", "Craig", "Craig’s" og "_______liste") til noget formål, der vedrører rubrikannoncering, internetannoncering, sociale netværk, onlineforummer, onlinekommunikationsydelser eller lignende eller relateret brug, eller til nogen anden brug, der kan forårsage forvirring blandt, medføre fejl hos eller narre offentligheden, hvad angår et eventuelt tilhørsforhold, en forbindelse, en tilknytning, en oprindelse, et sponsorat, en godkendelse eller en anbefaling til/fra CL.

2. ÆNDRINGER

CL er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage tilpasning af indhold (hvilket omfatter, men ikke er begrænset til, opslag, tekst, kode, billeder, video, binære filer, annoncer, konti, kontooplysninger, flag, e-mails, beskeder og al øvrig brugerkommunikation ("indhold")), der opslås på, gemmes på eller sendes via craigslist af en bruger (eller nogen anden tredjepart på nogen måde) til at foretage tilpasning af indhold (herunder, men ikke begrænset til, berettiget eller uberettiget adgang til eller brug af craigslist) fra en bruger (eller en anden tredjepart på nogen måde), og at håndhæve vilkårene for brug, uanset årsag og på en hvilken som helst måde, som CL efter eget valg anser for nødvendig eller passende (herunder, men ikke begrænset til, automatisk og manuel screening, spærring, filtrering, udelukkelse fra indekssider, udelukkelse fra søgeresultater, krav om brug af et applikationsprogrammeringsinterface (API), krav om brug af et interface til masseudsendelse, bemyndigelse, verificering og sletning og/eller ophør af indhold, konti og/eller al eller enhver form for brug eller adgang). CL kan efter eget valg og uden forudgående meddelelse til enhver tid påbegynde, afslutte eller ændre enhver regulerings- eller håndhævelsesforanstaltning. CL’s handling eller passivitet i forhold til at regulere indhold eller adfærd eller at håndhæve en brugers (eller en anden tredjemands) overtrædelse af vilkårene for brug medfører ikke afkald på CL’s ret til at implementere eller ikke at implementere regulerings- eller håndhævelsesforanstaltninger, hvad angår senere eller tilsvarende indhold, adfærd eller en potentiel overtrædelse af vilkårene for brug.

Du forstår og accepterer, at handling eller passivitet fra CL’s eller dennes bestyrelsesmedlemmers, direktionsmedlemmers, aktionærers, medarbejderes, konsulenters, agenters eller repræsentanters side (under et kaldet "CL's repræsentanter") i forhold til at forhindre, begrænse, genoprette eller regulere indhold eller at implementere andre håndhævelsesforanstaltninger i forhold til indhold, adfærd eller en potentiel overtrædelse af vilkårene for brug, er frivillig og sker i god tro, og du accepterer udtrykkeligt, at hverken CL eller nogen af CL’s repræsentanter skal være ansvarlig over for dig eller nogen anden for handling eller passivitet i forhold til at forhindre, begrænse, genoprette eller regulere indhold eller at implementere andre håndhævelsesforanstaltninger i forhold til indhold, adfærd eller en potentiel overtrædelse af vilkårene for brug.

Selvom CL’s repræsentanter må ændre indhold, udførelse og overholdelse af vilkårene for brug på craigslist efter CL’s eget valg, er CL’s repræsentanter ikke bemyndiget til at indgå bindende aftaler, løfter eller erklæringer over for nogen om, at de eller nogen anden på vegne af CL vil "tage hånd om" et påstået problem eller en påstået klage, eller at de eller nogen anden på vegne af CL på anden måde vil standse, afhjælpe eller forhindre et problem, indhold, en adfærd eller en påstået overtrædelse af vilkårene for brug fra at opstå eller vende tilbage. I overensstemmelse hermed accepterer du, at enhver erklæring (skriftlig eller mundtlig) fra en af CL’s repræsentanter (eller nogen anden, der handler på vegne af CL, eller som påstår at handle på vegne af CL) om, at CL vil eller ikke vil forhindre, begrænse, afhjælpe eller regulere indhold (herunder, uden begrænsning, screene, blokere, ændre, gennemgå, fjerne, standse, slette, redigere eller på anden måde stoppe, genoprette eller udelukke noget indhold) eller om at implementere andre håndhævelsesforanstaltninger, hvad angår indhold, adfærd eller en potentiel eller påstået krænkelse af vilkårene for brug, fortrænges af denne bestemmelse og ikke er bindende og ikke kan håndhæves. Særligt accepterer du, at CL, CL’s repræsentanter og enhver anden, der er bemyndiget til at handle på vegne af CL, under ingen omstændigheder skal være ansvarlig som følge af nogen erklæring om, at CL, en af CL's repræsentanter eller nogen anden på vegne af CL vil eller ikke vil begrænse eller genoprette indhold, adfærd eller en potentiel eller påstået overtrædelse af vilkårene for brug. Dette afsnit må ikke ændres, gives afkald på eller frafaldes, medmindre der foreligger en skriftlig aftale, der er dateret og underskrevet af CL’s administrerende direktør og dateret og underskrevet af den person eller enhed, over for hvem eller hvilken ændringen, afkaldet eller frafaldelsen gives.

CL har også ret til, efter eget valg og til enhver tid uden forudgående varsel, at begrænse, ændre, afbryde, standse eller indstille enhver del af craigslist. CL og CL’s repræsentanter skal ikke være ansvarlige for sådanne begrænsninger, ændringer, afbrydelser, standsninger eller indstillinger, eller for påstået tab, skade eller erstatningsansvar, der opstår som følge af eller i tilknytning dertil.

3. INDHOLD OG ADFÆRD

a. Indhold

CL kontrollerer ikke, er ikke ansvarlig for og afgiver ingen erklæringer eller garantier, hvad angår noget brugerindhold. Du er alene ansvarlig for din adgang til, brug af og/eller tillid til alt brugerindhold. Du skal lave og foretage enhver nødvendig, behørig, tilrådelig eller fornuftig undersøgelse, forespørgsel, forskning og udvise rettidig omhu, hvad angår alt brugerindhold.

Du er også ansvarlig for alt indhold, som du opslår eller sender, og hvis du opretter en konto, er du ansvarlig for alt indhold, der opslås eller sendes via eller ved brug af din konto.

Indhold, der er forbudt på craigslist, omfatter, men er ikke begrænset til: (1) ulovligt indhold (2) indhold, der er en del af udvikling, annoncering, distribution, levering eller modtagelse af ulovlige varer eller tjenesteydelser (3) stødende indhold (herunder, uden begrænsning, ærekrænkende, truende, hadefuldt eller pornografisk indhold) (4) indhold som viser andres personlige, fortrolige eller beskyttede oplysninger (5) urigtigt eller svigagtigt indhold (herunder, men ikke begrænset til, urigtige, svigagtige eller vildledende svar på brugerannoncer sendt via craigslist) (6) ondsindet indhold (herunder, uden begrænsning, malware eller spyware) (7) indhold som tilbyder, promoverer, annoncerer eller omfatter links til annoncering eller automatisk annoncering af produkter eller tjenesteydelser, kontooprettelse eller automatisk oprettelse af produkter eller tjenesteydelser, flagning eller automatisk flagning af produkter eller tjenesteydelser, store partier af telefonnumre eller noget andet produkt eller nogen anden tjenesteydelse, som ved anvendelse i forhold til craigslist ville være i strid med disse vilkår for brug eller CL’s øvrige juridiske rettigheder og (8) indhold som tilbyder, promoverer, annoncerer eller indeholder links til produkter eller tjenesteydelser, som man ikke har bedt om. Andre forbud vedrørende indhold er anført i retningslinjer for bestemte kategorier eller tjenesteydelser på craigslist, og alle sådanne forbud er udtrykkeligt indarbejdet i disse vilkår for brug som anført i afsnit 1 ovenfor.

Du giver CL, og overdrager automatisk til CL, og du erklærer og garanter, at du har ret til at give og overdrage til CL, en uophørlig, uigenkaldelig, ubegrænset, fuldt ud betalt, fuldt ud sublicenserbar (via flere lag), verdensomspændende licens til at kopiere, udføre, vise, distribuere, skabe afledte værker fra (herunder, uden begrænsning, inkorporering i andre værker) og på anden måde bruge alt indhold, som du opslår. Du giver også udtrykkeligt CL, og overdrager til CL, alle rettigheder og påtalerettigheder i forhold til at forbyde og iværksætte foranstaltninger mod uberettiget kopiering, udførelse, visning, distribution, brug eller udnyttelse af, eller skabelse af afledte værker fra, noget indhold, som du opslår (herunder, men ikke begrænset til, uberettiget download, udtagning, fjernelse, indsamling eller opsamling af indhold, som du opslår).

Du accepterer at skadesløsholde CL og CL’s repræsentanter for alle krav fra tredjemand, søgsmålsgrunde, krav eller krav om erstatning vedrørende eller som følge af: (a) indhold som du opslår eller sender (herunder, men ikke begrænset til, indhold, som en tredjepart anser for ærekrænkende eller på anden måde anser for skadeligt eller stødende) (b) aktivitet der sker via eller ved brug af din konto (herunder, uden begrænsning, alt indhold, der opslås eller sendes) (c) din brug af eller tillid til noget brugerindhold og (d) din overtrædelse af vilkårene for brug. Denne skadesløsholdelsesforpligtelse omfatter betaling af alle advokatsalærer og omkostninger, som CL eller CL’s repræsentanter måtte pådrage sig.

b. Adfærd

CL kontrollerer ikke, er ikke ansvarlig for og afgiver ingen erklæringer eller garantier, hvad angår nogen bruger eller brugeradfærd. Du er alene ansvarlig for din interaktion med eller tillid til nogen bruger eller brugeradfærd. Du skal foretage enhver nødvendig, behørig, tilrådelig eller fornuftig undersøgelse, forespørgsel, forskning og udvise rettidig omhu, hvad angår nogen bruger eller brugeradfærd.

Du er også ansvarlig for din egen adfærd og aktiviteter på, via eller i relation til craigslist, og hvis du opretter en konto på craigslist, er du ansvarlig for al adfærd eller alle aktiviteter på, via eller ved brug af din konto.

Du accepterer at skadesløsholde og holde CL og CL’s repræsentanter skadesløs for alle krav fra tredjemand, søgsmålsgrunde, krav eller krav om erstatning vedrørende eller som følge af din egen adfærd eller aktiviteter på, via eller i relation til craigslist eller CL, og i relation til eller som følge af adfærd eller aktiviteter på, via eller ved brug af din eventuelle craiglist-konto. Denne skadesløsholdelsesforpligtelse omfatter betaling af alle advokatsalærer og omkostninger, som CL eller CL’s repræsentanter måtte pådrage sig.

4. OPSLAG OG KONTI

Dette afsnit 4 gælder for al brug og alle brugere af craigslist, medmindre CL særligt har godkendt en undtagelse til et særligt vilkår for en særlig bruger i en skriftlig aftale. CL kan efter eget valg godkende eller nægte enhver undtagelse eller undtagelser til vilkårene i dette afsnit 4.

a. Opslag

craigslist er ment som og udviklet som en lokal tjenesteydelse. En bruger må alene opslå indhold henvendt til det ene, specifikke, geografiske område, der tilbydes på craiglist (se http://www.craigslist.org/about/sites), for hvilket område det pågældende indhold er mest relevant. Tilsvarende eller i væsentlig grad lignende indhold (f.eks. en annonce for en konkret genstand eller tjenesteydelse, et konkret tilbud, en konkret besked eller en konkret kommentar) må ikke opslås til eller kommunikeres via mere end ét geografisk område. Indhold, som er lige relevant for flere (dvs. mere end ét) geografiske områder, bør ikke opslås på craigslist.

Tilsvarende eller i væsentlig grad lignende indhold må ikke opslås i mere end en craiglist-kategori. En bruger må alene opslå indhold i den enkelte craigslist-kategori, der er mest relevant, og må ikke opslå indhold i upassende kategorier. F.eks. skal indhold, der annoncerer for undervisning eller uddannelse opslår under kategorien "klasser" i afsnittet "samfund" og må ikke opslås i en "job"-kategori. Ligeledes skal indhold, der annoncerer for bilfinansiering, opslås i kategorien"finansiel" i afsnittet "ydelser” og ikke under kategorien "biler/lastbiler" i afsnittet "til salg". På samme måde skal tjenesteydelser vedrørende ejendomshandel opslås i kategorien "ejendomshandel" i afsnittet "ydelser" og ikke i en kategori i afsnittet "boliger".

En bruger må kun opslå det samme eller i væsentlig grad lignende indhold én gang i løbet af 48 timer.

I de tilfælde, hvor en craigslist-kategori omfatter særlige underkategorier til opslag fra særlige typer af brugere (f.eks. bilsalg "ved ejer" i forhold til "ved forhandler" og ejendomme til salg "ved ejer" i forhold til "ved mægler"), må en bruger alene opslå indhold i den enkelte underkategori, der er mest nøjagtig for den pågældende bruger. Særligt må ingen bruger, der handler som mægler, agent eller forhandler opslå noget i en "ved ejer"-kategori.

Brugere må ikke omgå nogen teknologisk foranstaltning, der er implementeret af CL for at begrænse den måde, hvorpå indhold kan opslås på craigslist, eller for at regulere den måde, hvorpå indhold (herunder, men ikke begrænset til e-mails) kan sendes til andre brugere. Dette forbud omfatter, uden begrænsning, et forbud mod brug af mange e-mail-adresser (dannet via en e-mail-adresse-generator eller på anden vis) brug af mange IP-adresser (via proxyservere, modem-veksling eller andet) CAPTCHA-omgåelse, -automatisering eller -outsourcing mange og/eller svigagtige craigslist-konti, herunder telefon-verificerede konti komprimering , tilsløring eller omdirigering af URL-adresser, brug af flere telefonlinjer eller viderestilling af opkald til verificering og tilsløring af indhold via HTML-teknikker, tryk af tekst på billeder, indsætning af vilkårlig tekst eller indholds-"spinning".

Det er udtrykkeligt forbudt for nogen tredjemand at opslå indhold på craigslist på vegne af en anden. Brugere må alene opslå indhold på egne vegne og må ikke tillade, gøre det muligt, forårsage eller opfordre til, at nogen tredjemand opslår indhold for dem.

Det er udtrykkeligt forbudt at opslå indhold på craigslist ved brug af automatiserede foranstaltninger. Brugere skal opslå alt indhold personligt og manuelt ved at gennemgå alle trin i opslagsprocessen. Det er også udtrykkeligt forbudt for nogen bruger at udvikle, tilbyde, markedsføre, sælge, distribuere eller levere en automatiseret foranstaltning til at udføre et trin i opslagsprocessen (helt eller delvist). En bruger, der udvikler, tilbyder, markedsfører, sælger, distribuerer eller leverer en automatiseret foranstaltning til at gennemføre et trin i opslagsprocessen (helt eller delvist), skal være ansvarlig over for CL for hvert enkelt tilfælde af adgang til craigslist (fra en bruger eller tredjemand) ved brug af den automatiserede foranstaltning.

Affiliate-markedsføring er udtrykkeligt forbudt på craigslist. Brugere må ikke på nogen måde eller i noget tilfælde opslå indhold eller kommunikere med nogen craigslist-bruger med henblik på affiliate-markedsføring eller i forbindelse med et affiliate-markedsføringssystem, en affiliate-markedsføringsordning eller et affiliate-markedsføringsprogram.

b. Konti

En bruger må ikke opretholde og bruge mere end en konto, herunder en telefon eller telefonverificeret konto, til at opslå indhold. Særligt må en bruger ikke oprette eller bruge yderligere konti med henblik på at omgå teknologiske restriktioner (sikkerhedsforanstaltninger) i opslagsprocessen eller på anden måde for at opslå indhold i strid med vilkårene for brug.

En bruger kan alene oprette en konto, herunder en telefonverificeret konto, på egne vegne. En bruger må ikke tillade, gøre det muligt, forårsage eller opfordre andre til at oprette konti eller telefonverificerede konti for vedkommende. Oprettelsen af konti eller telefonverificerede konti for andre er udtrykkeligt forbudt.

En bruger må alene anvende sin konto eller telefonverificerede konto og må ikke bruge en andens konto eller telefonvertificerede konto.

Køb og salg af konti, herunder men ikke begrænset til telefonvertificerede konti, er udtrykkeligt forbudt.

En bruger skal oprette sin konto eller telefonverificerede konto personligt og manuelt og må ikke oprette konti eller telefonverificerede konti med en automatiseret foranstaltning. Dette omfatter, uden begrænsning, forpligtelsen om, at brugeren personligt og manuelt løser enhver CAPTCHA-forhindring i kontooprettelsesprocessen. Derudover skal en bruger oprette en telefonverificeret konto ved brug af sit eget gyldige telefonnummer. Oprettelsen af en telefonverificeret konto ved brug af et telefonnummer, der ikke er brugerens eget, en telefonviderestillingstjeneste eller et telefonviderestilllingssystem eller et midlertidigt/ledigt telefonnummer eller en midlertidig/ledig tjeneste er udtrykkeligt forbudt. Omgåelse af en teknologisk begrænsning eller sikkerhedsforanstaltning i processen med oprettelse af en konto eller en telefonverificeret konto er også udtrykkeligt forbudt.

c. Flagning

En bruger må ikke "flage" (eller på anden måde forsøge at fjerne) indhold på craigslist, medmindre vedkommende er i god tro om, at indholdet er i strid med vilkårene for brug. En bruger må alene flage indhold på egne vegne. En bruger må ikke tillade, gøre det muligt, bevirke eller opfordre andre til at flage indhold for dem. En bruger må ikke flage indhold for andre.

En bruger må kun flage specifikt indhold én gang.

En bruger, der flager indhold, skal gøre det manuelt og må ikke anvende nogen automatiserede foranstaltninger, produkter (herunder, uden begrænsning, softwareprogrammer) eller tjenesteydelser til at flage indhold. En bruger må ikke omgås nogen teknologiske restriktioner (sikkerhedsforanstaltninger) i flagningsprocessen. Dette forbud omfatter, uden begrænsning, et forbud mod brugen af flere IP-adresser til flagning (ved brug af proxy-servere eller nogen midler overhovedet).

5. UBERETTIGET ADGANG OG AKTIVITETER

Dette afsnit 5 gælder for al brug og alle brugere af craigslist, medmindre CL særligt har godkendt en undtagelse til et særligt vilkår for en særlig bruger i en skriftlig aftale. CL kan efter eget valg godkende eller nægte enhver undtagelse eller undtagelser til vilkårene i dette afsnit 5.

For at opretholde craiglists integritet og funktionalitet over for sine brugere, er adgang til craigslist og/eller aktiviteter relateret til craigslist, der er skadelige for, i modstrid med eller ødelæggende for craigslist og/eller brugernes anvendelse og nydelse udtrykkeligt uberettiget og forbudt. For eksempel, uden begrænsning:

Indsamling af personlige oplysninger om craigslists brugere (herunder, men ikke begrænset til, e-mail-adresser, IP-adresser og telefonnumre) er ikke tilladt til noget formål.

Kopiering, samling, visning, distribution, opfyldelse eller afledt brug af craigslist eller noget indhold opslået på craigslist, uanset hvorvidt dette sker direkte eller via mellemmænd (herunder, men ikke begrænset til, ved brug af edderkopper, robotter, crawlere, scrapers, framing, iframes eller RSS-feeds), er forbudt. Som en begrænset undtagelse vil søgemaskiner på internettet med et generelt formål og ikke-kommercielle offentlige arkiver være berettiget til at få adgang til craigslist uden individuelle, skriftlige aftaler med CL, der særligt godkender en undtagelse til dette forbud hvis, i alle tilfælde og enkeltstående tilfælde: (a) de laver et direkte hyperlink til den relevante hjemmeside, den relevante tjeneste, det relevante forum eller det relevante indhold hos craigslist (b) de får adgang til craigslist fra en stabil IP-adresse ved brug af en let genkendelig agent og (c) de overholder CL’s robots.txt-fil, dog således, at CL til enhver tid og efter eget valg ved skriftlig meddelelse, herunder, uden begrænsning, pr. e-mail, kan bringe denne begrænsede undtagelse til ophør, hvad angår en søgemaskine eller et offentligt arkiv (eller en person eller en enhed, der henholder sig til denne bestemmelse for at få adgang til craigslist uden at have indgået en skriftlig aftale med CL).

Enhver adgang til eller brug af craigslist til at designe, udvikle, teste, opdatere, drive, ændre, vedligeholde, supportere, markedsføre, annoncere, distribuere eller på anden måde stille et program, en applikation eller en tjenesteydelse til rådighed (herunder, uden begrænsning, enhver enhed, teknologi, ethvert produkt, computerprogram, enhver mobilapplikation, hjemmeside eller mekanisk eller personlig tjenesteydelse), som gør det muligt at få, gøre, opnå eller give adgang til, brug af, drift af eller samkøring med craigslist (herunder, uden begrænsning, at få adgang til indhold, at opslå indhold, at krydsopslå indhold, at genopslå indhold, at reagere på eller svare på indhold, at verificere indhold, at sende indhold, at oprette konti, at verificere konti, at bruge konti, at omgås og/eller automatisere teknologiske sikkerhedsforanstaltninger eller -begrænsninger eller at flage indhold), er forbudt. Dette forbud gælder særligt, men er ikke begrænset til, software, programmer, applikationer eller tjenesteydelser til brug eller drift på eller af en computer og/eller en elektronisk, trådløs og/eller mobil enhed, teknologi eller et produkt, der eksisterer nu eller i fremtiden.

Hvis du får adgang til craigslist eller kopierer, viser, distribuerer, udfører eller skaber afledte arbejder fra craigslists hjemmesider eller andre immaterielle rettigheder tilhørende CL i strid med vilkårene for brug eller til formål, der er i uoverensstemmelse med vilkårene for brug, er din adgang, kopiering, visning, distribution, opfyldelse eller dit afledte arbejde uberettiget. Omgåelse af en teknologisk begrænsning eller sikkerhedsforanstaltninger på craigslist eller en bestemmelse i vilkårene for brug, der begrænser indhold, adfærd, konti eller adgang, er udtrykkeligt forbudt. Hvad angår dette afsnit, accepterer du, at gemte kopier af craigslist-hjemmesider på din computer eller computerserver udgør "kopier" i henhold til § 101 i den amerikanske lov om ophavsret (Copyright Act, 17 U.S.C. 101). Hvad angår dette afsnit, accepterer du endvidere, at CAPTCHA's og telefonverificering er "teknologiske foranstaltninger", der effektivt kontrollerer adgangen til CL’s ophavsretligt beskyttede elementer og rettigheder i henhold til § 1201 i den amerikanske lov om ophavsret (17 U.S.C. 1201).

Ethvert forsøg på at dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af alle eller dele af craigslist med henblik på at identificere, erhverve, kopiere eller efterligne kildekolde eller objektkode, er udtrykkeligt forbudt.

Alle aktiviteter (herunder, men ikke begrænset til, opslag af omfangsrigt indhold), som ikke er i henhold til brug af craigslist i overensstemmelse med vilkårene for brug, eller som på nogen måde kan forringe eller skade integriteten, funktionaliteten, ydeevnen, brugbarheden, anvendeligheden, signal-to-noise-ratioen eller kvaliteten af hele eller nogen del af craigslist, er udtrykkeligt forbudt.

Ethvert forsøg (uanset hvorvidt det lykkedes eller ej) på at give sig i kast med eller at gøre det muligt, at tilskynde til, at opfordre til, at forårsage eller at hjælpe en anden med at give sig i kast med noget af ovenstående, er ikke tilladt, og forbudt adgang og aktiviteter er også udtrykkeligt forbudt og i strid med vilkårene for brug.

6. KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER, INTERAKTION, TVISTER OG RELATIONER MELLEM BRUGERNE

CL og CL’s repræsentanter er ikke part i, er ikke involveret i, har ingen interesse i, afgiver ingen erklæringer eller garantier vedrørende og har intet ansvar og ingen forpligtelse overhovedet, hvad angår kommunikation, transaktioner, interaktioner, tvister og relationer mellem dig og nogen anden bruger, person eller virksomhed ("din interaktion med andre"). Du skal udføre og foretage enhver nødvendig, behørig, tilrådelig eller fornuftig undersøgelse, forespørgsel, forskning eller udvise rettidig omhu, hvad angår din interaktion med andre.

Du accepterer at skadesløsholde CL og CL’s repræsentanter for alle krav fra tredjemand, søgsmålsgrunde, krav eller krav om erstatning vedrørende eller som følge af din interaktion med andre. Denne skadesløsholdelsesforpligtelse omfatter betaling af alle advokatsalærer og omkostninger, som CL eller CL’s repræsentanter måtte pådrage sig.

7. GEBYRER

CL kan opkræve et gebyr for at opslå indhold eller for andre funktioner, produkter, tjenesteydelser eller licenser. Du er ansvarlig over for CL for alle gebyrer, der vedrører indhold, som du opslår, eller andre funktioner, produkter, tjenesteydelser eller licenser, som du køber, eller som købes via din konto. Du bemyndiger CL, eller dennes udpegede betalingsagent, til at trække penge på det af dig oplyste kreditkort, debetkort eller en anden betalingsmetode, hvad angår sådanne gebyrer.

Medmindre andet er anført, er alle gebyrer anført i amerikanske dollars, og alle opkrævninger vil være i amerikanske dollars. Eventuel moms og andre skatter skal tillægges det anførte gebyr. Valutaafregning og gebyrer for internationale overførsler er baseret på din aftale med din kreditkortleverandør eller din leverandør af andre betalingsmetoder.

Medmindre andet er anført i lovgivningen vil der ikke ske refusion af gebyrer, uden begrænsning, i de tilfælde, hvor betalte opslag fjernes af CL eller ved ’community flagging’. Betalinger og køb må ikke annulleres af brugeren, medmindre dette er i henhold til lovgivningen. CL forbeholder sig dog ret til til enhver tid efter eget valg at afvise eller annullere et køb eller et forsøg på køb. Du forstår og accepterer, at hvis du godkender en betalingstransaktion med dit kreditkort, debetkort eller en anden betalingsmetode, men din betaling afvises, uanset årsag, kan der være en begrænsning på din brug af det pågældende transaktionsbeløb i flere dage.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

DIN ADGANG TIL, BRUG AF OG TILLID TIL CRAIGSLIST OG INDHOLD, DU FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST, ER I ENHVER HENSEENDE DIN EGEN RISIKO. CRAIGSLIST (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, HJEMMESIDERNE, PROGRAMMERNE, TJENESTEYDELSERNE, FORUMMERNE OG INDHOLD, DU FÅR ADGANG TIL VIA HJEMMESIDERNE, PROGRAMMERNE, TJENESTEYDELSERNE OG FORUMMERNE) LEVERES I DEN TILSTAND, " DE ER OG FOREFINDES" ELLER " SOM BESET" UDEN GARANTI AF NOGEN ART.

ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF BESKYTTEDE RETTIGHEDER) FRASKRIVES UDTRYKKELIGT.

UDEN AT BEGRÆNSE FORANSTÅENDE FRASKRIVER CL SIG OGSÅ ALLE GARANTIER FOR ELLER MED HENSYN TIL: (a) SIKKERHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN OG YDEEVNEN, HVAD ANGÅR CRAIGSLIST OG INDHOLD, DU HAR FÅET ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST (b) COMPUTERORME, VIRUSSER, SPYWARE, ADWARE OG AL ANDET MALWARE, ONDSINDEDE KODER ELLER SKADELIGT INDHOLD ELLER KOMPONENTER, DER OPNÅS ADGANG TIL, MODTAGES ELLER ADSKILLES VIA, I TILKNYTNING TIL ELLER SOM FØLGE AF CRAIGSLIST ELLER INDHOLD, SOM DU HAR FÅET ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST (c) ALLE TRANSAKTIONER ELLER POTENTIELLE TRANSAKTIONER, VARER ELLER TJENESTEYDELSER, DER GIVES TILSAGN OM ELLER UDVEKSLES, OPLYSNINGER ELLER RÅDGIVNING, DER TILBYDES ELLER UDVEKSLES, ELLER ANDET INDHOLD, ELLER ØVRIGE INTERAKTIONER, ERKLÆRINGER ELLER MEDDELELSER VIA, I RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF CRAIGSLIST, ELLER INDHOLD, SOM DU FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SOM DU FÅR ADGANG TIL VIA LINKS PÅ CRAIGSLIST ELLER I INDHOLD).

DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER SKAL GÆLDE I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

Visse jurisdiktioner tillader ikke ansvarsfraskrivelser af underforståede garantier. I sådanne jurisdiktioner vil nogle af de foregående ansvarsfraskrivelser vedrørende sådanne underforståede garantier muligvis ikke være gældende.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

CL OG CL’S REPRÆSENTANTER SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR ADGANG TIL, BRUG AF ELLER TILLID TIL CRAIGSLIST ELLER INDHOLD, SOM DU ELLER ANDRE FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST, ELLER FOR TRANSAKTIONER, MEDDELELSER, INTERAKTION, TVISTER ELLER RELATIONER MELLEM DIG OG NOGEN ANDEN PERSON ELLER VIRKSOMHED, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL CRAIGSLIST ELLER INDHOLD, SOM DU FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PÅBUD SAMT FOR SKADE, KVÆSTELSE, TAB ELLER ERSTATNING, UANSET ART, SOM DU ELLER EN ANDEN MÅTTE LIDE ELLER BLIVE PÅFØRT (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGT TAB, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB, FØLGESKADER, LOVBESTEMT ERSTATNING ELLER PØNALT BEGRUNDET FORHØJET ERSTATNING, SELV SÅFREMT CL ELLER CL’S REPRÆSENTANT ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB/SÅDAN ERSTATNING). DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER UANSET HVORVIDT, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, DET PÅSTÅEDE ANSVAR, DEN PÅSTÅEDE SKADE, DEN PÅSTÅEDE KVÆSTELSE, DET PÅSTÅEDE TAB ELLER DEN PÅSTÅEDE ERSTATNING STAMMER FRA BERETTIGET ELLER UBERETTIGET ADGANG TIL ELLER BRUG AF CRAIGSLIST ELLER INDHOLD, SOM MAN FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST ENHVER UFORMÅENHED TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE CRAIGSLIST ELLER INDHOLD, SOM MAN FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST ELLER ENHVER FJERNELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, ÆNDRING, AFBRYDELSE, STANDSNING, INDSTILLING ELLER OPHØR AF CRAIGSLIST ELLER INDHOLD, SOM MAN FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST.

DISSE BEGRÆNSNINGER SKAL OGSÅ GÆLDE, HVAD ANGÅR ERSTATNING, DER SKYLDES TRANSAKTIONER ELLER POTENTIELLE TRANSAKTIONER, VARER ELLER TJENESTEYDELSER, DER GIVES TILSAGN OM ELLER UDVEKSLES, OPLYSNINGER ELLER RÅDGIVNING, DER TILBYDES ELLER UDVEKSLES, ELLER INDHOLD, INTERAKTION, ERKLÆRINGER, MEDDELELSER ELLER RELATIONER VIA, I RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF CRAIGSLIST ELLER INDHOLD, SOM DU FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, LINKS PÅ CRAIGSLIST OG LINKS I INDHOLD, MAN FÅR ADGANG TIL VIA CRAIGSLIST).

Du friholder herved CL og hver enkelt af CL’s repræsentanter og deres respektive datterselskaber, tilknyttede virksomheder, efterfølgere, forgængere, erhververe ved overdragelse, arvinger, serviceleverandører og leverandører fra alle krav og al erstatning af enhver art, kendt og ukendt, direkte og indirekte, formodet og ikke formodet, fremlagt og ikke fremlagt, opstået som følge af eller på nogen måde relateret til craigslist eller indhold, som man får adgang til via craigslist, og du giver udtrykkeligt afkald på bestemmelserne i § 1542 af den californiske retsplejelov (California Civil Code Section 1542) (og alle lignende love i andre jurisdiktioner), som lyder: "A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which, if known by him must have materially affected his settlement with the debtor."

DISSE BEGRÆNSNINGER SKAL GÆLDE I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

10. MEDDELELSER OM KRAV ELLER KRÆNKELSE

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, eller at dine immaterielle rettigheder (herunder varemærkerettigheder) i øvrigt er blevet krænket, bedes du følge retningslinjerne for skriftlig meddelelse på:

http://www.craigslist.org/about/infringement.claims

11. PÅBUD

Du anerkender og accepterer, at enhver krænkelse eller misligholdelse af vilkårene for brug, kan påføre CL omgående og uoprettelig skade og erstatningsansvar. Som følge deraf, uagtet alle øvrige bestemmelser i vilkårene for brug eller andre gældende lovmæssige krav, har CL ret til, og kan efter eget valg, omgående søge at få nedlagt et midlertidigt forbud (herunder, uden begrænsning, et midlertidigt fogedforbud) og søge at få nedlagt et permanent forbud mod enhver krænkelse eller misligholdelse af vilkårene for brug. I tillæg til samtlige for CL tilgængelige retsmidler i henhold til lovgivningen eller sædvaneretten, kan CL søge at opnå naturalopfyldelse af ethvert vilkår i vilkårene for brug, herunder, men ikke begrænset til, et midlertidigt eller permanent forbud.

12. ERSTATNING

I tillæg til et eventuelt påbud accepterer du at betale CL det samlede beløb for al reel erstatning (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for direkte tab, indirekte tab og erstatning for følgeskader) forårsaget af misligholdelse af vilkårene for brug, som du er ansvarlig for, MED MINDRE du anerkender, at det for visse typer af overtrædelse af vilkårene for brug vil være yderst vanskeligt eller umuligt at fastslå omfanget af en reel erstatning. Som følge heraf accepterer du at betale en forud fastsat erstatning til CL i tilfælde af sådanne former for overtrædelse af vilkårene for brug, som beskrevet i følgende oversigt:

http://www.craigslist.org/about/liquidated.damages

Derudover accepterer du, at de beløb, der er anført i den forudfastsatte erstatning, som er beskrevet heri, er rimelige skøn over CL's erstatning for sådanne former for overtrædelse, og at forudfastsatte erstatningsløb for overtrædelse af vilkårene for brug kan kumuleres og vil blive kumuleret.

13. PRIVATLIVETS FRED

CL har oprettet en privatlivspolitik, der omfatter indsamling, brug og fremlæggelse af brugernes oplysninger:

http://www.craigslist.org/about/privacy.policy

14. DIVERSE

Disse vilkår for brug udgør hele aftalen mellem dig og CL og erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler. Bortset fra CL-repræsentanterne (der er udtrykkeligt inkluderet som navngivne tredjemandsbegunstigede i forhold til vilkårene for brug), er der ingen tredjemandsbegunstigede i forhold til vilkårene for brug.

Alle krav, søgsmålsgrunde eller tvister (uanset teori) mellem dig og CL, der måtte opstå som følge af eller i relation til vilkårene for brug, craigslist eller indhold, som du får adgang til via craigslist, skal være omfattet af lovgivningen i staten Californien, USA, uden hensyntagen til kompetence- eller lovvalgsregler. Du og CL accepterer, at alle sådanne krav, søgsmålsgrunde eller tvister alene kan indbringes for domstolene i San Francisco ’county’ i Califormien, USA, og du og CL accepterer at være underlagt sådanne domstolens personlige og eksklusive jurisdiktion. Du accepterer endvidere, uanset hvorvidt en lov eller lovgivning måtte bestemme andet, at du skal indgive et sådant krav eller et sådant søgsmål senest et år efter, at det pågældende krav eller den pågældende søgsmålsgrund opstod, ellers vil du for altid være afskåret fra at kunne gøre det. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion vurderer, at et vilkår i disse vilkår for brug ikke kan håndhæves, skal alle øvrige vilkår i disse vilkår for brug fortsætte med fuld gyldighed.

15. FEEDBACK

Vi modtager gerne kommentarer til disse vilkår for brug i CL’s feedback-forum:

http://forums.craigslist.org/?forumID=8